PROGRAM RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA ZA 2024. GODINU

Na osnovu člana 31. stav (1) tačka b) i člana 77. stav (1) Statuta Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 7/23), kao i člana 67. stav 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na 34. sjednici održanoj dana 27.12.2023. godine, donijelo je Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2024. godinu.