Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog:
Pravna osnova: Član 77. stav (1) Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 20.12.2024.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi i prijedlog Programa izrađen na osnovu utvrđenog nacrta i prihvaćenih rješenja proizašlih iz javne rasprave.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Komisija za međunarodnu suradnju