Organi Grada Sarajeva su Gradsko vijeće Grada Sarajeva i gradonačelnik Grada Sarajeva (Statut Grada Sarajeva,  „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 7/23 ) .

Gradsko vijeće je, kao predstavničko tijelo građana Grada Sarajeva, najviši organ Grada Sarajeva i odlučuje o svim pitanjima iz člana 31. Statuta Grada Sarajeva.

Gradsko vijeće se sastoji od 28 vijećnika. Svako općinsko vijeće općina koje čine Grad Sarajevo bira po sedam delegata u Gradsko vijeće iz reda općinskih vijećnika.

Bošnjacima, Hrvatima i Srbima, kao konstitutivnim narodima, pojedinačno bit će garantira minimum 20% mjesta u Gradskom vijeću, a grupi Ostalih najmanje 2 (dva) mjesta, bez obzira na izborne rezultate.

Gradsko vijeće

 • donosi Statut Grada Sarajeva;
 • donosi odluke, druge propise i opće akte i daje njihovo tumačenje;
 • donosi Poslovnik Gradskog vijeća;
 • bira i razrješava predsjedavajućeg Gradskog vijeća, zamjenike predsjedavajućeg Gradskog vijeća, članove radnih tijela Gradskog vijeća;
 • bira i razrješava gradonačelnika i zamjenike gradonačelnika;
 • donosi budžet Grada Sarajeva i usvaja izvještaj o izvršenju budžeta Grada Sarajeva, kao i završni račun budžeta Grada Sarajeva, na prijedlog gradonačelnika;
 • donosi strateške dokumente, programe i planove razvoja Grada Sarajeva iz svoje nadležnosti;
 • donosi propise i planove prostornog uređenja i zaštite okoliša, u skladu sa zakonom;
 • donosi odluke o korištenju javnih dobara i upravljanju prirodnim resursima od interesa za Grad Sarajevo, u skladu sa zakonom;
 • donosi odluke o gradskim porezima, naknadama, doprinosima i taksama i na drugi način osigurava finansijska sredstva, u skladu sa zakonom;
 • upravlja i raspolaže imovinom Grada Sarajeva;
 • osniva javna preduzeća i javne ustanove i druga pravna lica za obavljanje privrednih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Sarajevo;
 • raspisuje referendum o pitanjima od interesa za Grad Sarajevo;
 • raspisuje javni zajam i odlučuje o zaduživanju Grada Sarajeva;
 • donosi odluke o osnivanju i djelokrugu organa uprave Grada Sarajeva;
 • vrši poslove drugostepenog organa u kojima je gradonačelnik prvostepeni organ, u skladu sa zakonom;
 • donosi odluke u izvršenju prenesenih ovlaštenja;
 • donosi propise o uslovima i načinu dodjele i odlučuje o dodjeli „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ i priznanja „Počasni građanin Sarajeva“ te drugih nagrada i priznanja Grada Sarajeva;
 • donosi odluke o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo, u skladu sa zakonom;
 • donosi odluke o davanju imena ulicama i trgovima na području Grada Sarajeva;
 • donosi odluke o davanju saglasnosti i
 • vrši i druge poslove utvrđene ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Gradsko vijeće nadzire rad organa uprave Grada Sarajeva i ima pravo ostvariti uvid u provedbu svojih odluka, posebno kada se radi o gradskim prihodima i izdacima, te u ovu svrhu Gradsko vijeće može, na prijedlog jednog od klubova gradskih vijećnika ili jedne četvrtine ukupnog broja gradskih vijećnika, formirati komisiju koja može pregledati spise u prostorijama Gradske uprave i o rezultatima izvršenog pregleda, obavezno podnijeti Gradskom vijeću izvještaj.

Gradonačelnik

Gradonačelnik je izvršni organ Grada Sarajeva.

Gradonačelnik predstavlja i zastupa Grad Sarajevo u skladu s ovim Statutom i zakonom.

Gradonačelnik odgovara za ustavnost i zakonitost akata koje donosi, odnosno predlaže Gradskom vijeću u skladu sa zakonom.

 • „Glavni grad Bosne i Hercegovine je Sarajevo“.

(Član I. stav 5. Ustava BiH , Aneks IV Općeg okvirnog Sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini).

 • „Glavni grad Federacije je Sarajevo“.

(Član 4. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, „Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 1/94)

 • „1. U Kantonu Sarajevo osniva se Grad Sarajevo kao jedinica lokalne samouprave. 

Ustavom Kantona Sarajevo bit će uređeno koje opšine ulaze u sastav Grada Sarajeva.

 1. Sastav i način odlučivanja organa Grada Sarajeva održava multietničnost i posebnost Grada Sarajeva kao glavnog grada Federacije Bosne i Hercegovine.
 2. Nadležnost, organizaciona struktura i način odlučivanja organa Grada Sarajeva utvrđuju se Ustavom Kantona, kantonalnim zakonima i Statutom Grada, u skladu sa ovim Ustavom”.

(Amandman XXVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, “Službene novine FBiH”, broj 13/97)

 • Službeni naziv Kantona je: Kanton Sarajevo. Sjednište Kantona je u Sarajevu“.

(Član 3. i član 4. a) Ustava Kantona Sarajevo „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 1/96,2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17)

 • “U Kantonu Sarajevo općine Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo i Stari Grad čine Grad Sarajevo (u daljem tekstu: Grad) kao jedinicu lokalne samouprave. Nadležnost i unutrašnja organizacija Grada uređuju se Statutom Grada. Statut Grada uređuje i pitanja od vitalnog nacionalnog interesa“.
 • “Grad ima Statut koji mora biti u skladu s Ustavom Federacije BiH, ovim Ustavom i Zakonom i principima koji su tim propisima utvrđeni”.