Organi Grada Sarajeva su Gradsko vijeće Grada Sarajeva i gradonačelnik Grada Sarajeva (Statut Grada Sarajeva,  „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 34/08 ) .

Gradsko vijeće je, kao predstavničko tijelo građana Grada Sarajeva, najviši organ Grada Sarajeva i odlučuje o svim pitanjima iz člana 16. Statuta Grada Sarajeva.

Gradsko vijeće se sastoji od 28 vijećnika. Svako općinsko vijeće općina koje čine Grad Sarajevo bira po sedam delegata u Gradsko vijeće iz reda općinskih vijećnika.

Bošnjacima, Hrvatima i Srbima, kao konstitutivnim narodima, pojedinačno bit će garantira minimum 20% mjesta u Gradskom vijeću, a grupi Ostalih najmanje 2 (dva) mjesta, bez obzira na izborne rezultate.

Gradsko vijeće

 1. donosi Statut Grada Sarajeva
 2. donosi odluke, druge propise i opće akte i daje njihovo tumačenje,
 3. donosi poslovnik Gradskog vijeća,
 4. bira i razrješava predsjedavajućeg Gradskog vijeća, zamjenike predsjedavajućeg Gradskog vijeća, članove tadnih tijela Gradskog vijeća i sekretara Gradskog vijeća,
 5. bira i razrješava Gradonačelnika i zamjenike Gradonačelnika,
 6. donosi budžet Grada Sarajeva i usvaja izvještaj o izvršenju budžeta Grada Sarajeva i završni račun budžeta Grada Sarajeva na prijedlog Gradonačelnika,
 7. donosi programe razvoja za pojedine djelatnosti za koje je nadležno,
 8. donosi provedbene propise, uključujući zoniranje,
 9. donosi propise o gradskim taksama i na drugi način osigurava finansijska sredstva, u skladu sa zakonom,
 10. upravlja i raspolaže imovinom Grada Sarajeva,
 11. osniva javna preduzeća i javne ustanove i druga pravna lica za obavljanje privrednih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Sarajevo,
 12. raspisuje referendum o pitanjima od interesa za Grad Sarajevo,
 13. raspisuje javni zajam i samodoprinos i odlučuje o zaduživanju Grada Sarajeva,
 14. donosi propis o osnivanju i djelokrugu organa uprave Grada Sarajeva,
 15. daje saglasnost na pravilnik o unutrašnjoj organizaciji organa uprave Grada Sarajeva,
 16. vrši poslove drugostepenog organa, koje je Gradonačelnik rješavao na osnovu propisa Grada Sarajeva,
 17. donosi propise u izvršavanju prenesenih ovlaštenja,
 18. donosi odluke o priznanjima i nagradama Grada Sarajeva,
 19. vrši i druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom.

Gradsko vijeće nadzire rad organa uprave Grada Sarajeva i ima pravo ostvariti uvid u provođenje svojih odluka, posebno kada se radi o gradskim prihodima i izdacima, te u ovu svrhu Gradsko vijeće može, na prijedlog jednog od klubova gradskih vijećnika ili jedne četvrtine ukupnog broja gradskih vijećnika, obrazovati komisiju koja može pregledati spise u prostorijama Gradske uprave i o rezultatima izvršenog pregleda obavezno podnijeti Gradskom vijeću izvještaj.

Gradonačelnik

Gradonačelnik Grada Sarajeva je izvršni organ Grada Sarajeva.

Gradonačelnik predstavlja i zastupa Grad Sarajevo.

Gradonačelnik odgovara za ustavnost i zakonitost akata koje donosi, odnosno predlaže Gradskom vijeću.

 • „Glavni grad Bosne i Hercegovine je Sarajevo.“

(Član I. stav 5. Ustava BiH , Aneks IV Općeg okvirnog Sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini).

 • „Glavni grad Federacije je Sarajevo.“

(Član 4. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, „Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 1/94)

 • „1. U Kantonu Sarajevo osniva se Grad Sarajevo kao jedinica lokalne samouprave.

             Ustavom Kantona Sarajevo bit će uređeno koje opšine ulaze u sastav Grada Sarajeva.

 1. Sastav i način odlučivanja organa Grada Sarajeva održava multietničnost i posebnost Grada Sarajeva kao glavnog grada Federacije Bosne i Hercegovine.
 2. Nadležnost, organizaciona struktura i način odlučivanja organa Grada Sarajeva utvrđuju se Ustavom Kantona, kantonalnim zakonima i Statutom Grada, u skladu sa ovim Ustavom.

(Amandman XXVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, “Službene novine FBiH”, broj:13/97)

 • Službeni naziv Kantona je: Kanton Sarajevo. Sjednište Kantona je u Sarajevu“

(Član 3. Ustava Kantona Sarajevo „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 1/96)

 • “U Kantonu Sarajevo općine Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo i Stari Grad čine Grad Sarajevo (u daljem tekstu: Grad) kao jedinicu lokalne samouprave. Nadležnost i unutrašnja organizacija Grada uređuju se Statutom Grada. Statut Grada uređuje i pitanja od vitalnog nacionalnog interesa.“

(Amandman I na Ustav Kantona Sarajevo, Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 16/ 97)