Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Prijedlog je u skladu sa Strategijom za razvoj Grada Sarajeva, Planom djelovanja za mlade Grada Sarajeva, te prati kandidaturu Grada Sarajeva za status Evropske prijestolnice mladih. Inicijativa je više puta podnošena putem Gradskog vijeća.
Pravna osnova: Statut Grada Sarajeva.
Tema programirana: 24.01.2024.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Dopuna se odnosi na uvrštavanje obilježvanja Međunarodnog Dana mladin dana 12.08., tako da se definira u kom dijelu se dopunjava Kalendar, da se odrede nosioci obilježavanja i način obilježavanja.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica