Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Cilj Informacije je potpuno informiranje Gradskog vijeća Grada Sarajeva o broju upisanih učenika u tekućoj školskoj godini.
Pravna osnova: Zakon o srednjem obrazovanju član 173. stav (1) tačka c. te Odluka Gradskog vijeća o samoupravnom djelokrugu Grada Sarajeva u oblasti srednjeg obrazovanja.
Tema programirana: 27.03.2024.
Tema realizirana:
Napomena:
Razmatrana na sjednici:


Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica