Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Upoznavanje gradskih vijećnika sa realizacijom Plana na prijedlog Komisije za jednakopravnost spolova.
Pravna osnova: Statut Grada Sarajeva.
Tema programirana: 25.09.2024.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Informacija o realizaciji aktivnosti sadržanih u Planu rodne ravnopravnosti Grada Sarajeva.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica