Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Izvještaj
Razlog:
Pravna osnova: Član 42. stav (1) tačka i) Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 27.03.2024.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Izvještaj će sadržavati aktivnosti gradonačelnice u ostvarivanju i izvršavanju politike Grada Sarajeva za 2023. godinu, Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2023. godinu, Plana rada Grada Sarajeva za 2023. godinu, Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu i Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica