Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Nacrt
Razlog: Imajući u vidu da trenutnom Odlukom nije obuhvaćena visina i način plaćanja novčane naknade za upotrebu grba, imena i isticanja zastave Grada Sarajeva u nazivima web domena, web stranica i kratkoročnih projekata, kao i da je važeća Odluka relativno davno donesena i da kao takva zahtjeva izmjene i dopune po više osnova radi pojednostavljene praktične primjene pristupilo se izradi/predlaganju Nacrta Odluke o izmjena i dopuna odluke o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva.
Pravna osnova: Član 77. stav (1) Statuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 7/23) kojim je propisano da Gradsko vijeće donosi: Statut Grada Sarajeva, Poslovnik Gradskog vijeća, Еtički kodeks izabranih i imenovanih funkcionera Grada Sarajeva, Politiku Grada Sarajeva za mandatni period, godišnji program rada Gradskog vijeća i budžet, platformu, strategiju, planski akt, program, preporuku, smjernicu, deklaraciju, rezoluciju i izjavu, odluku, izvještaj, informaciju i zaključak (u daljnjem tekstu: akt) i druge akte iz nadležnosti Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom.
Tema programirana: 21.02.2024.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva prvenstveno sadrži dopune u dijelu koji se odnosi na kriterije za utvrđivanje naknade po osnovu upotrebe grba ili imena Grada Sarajeva, i to za web domene, web stranice i jednokratne projekte, kao i ostale dopune i izmjene koje osiguravaju olakšanu primjenu regulatornih propisa u okviru izvršavanja pojedinačnih zahtjeva.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica