Prof.dr. Arzija Pašalić, prof. Asim Horozić, fra Ivo Marković i Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području Kantona Sarajevo „Oaza“  dobitnici „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2021. godini

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je, na 48. sjednici, održanoj dana 05.03.2021. godine, kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća,  razmotrilo te, jednoglasno, usvojilo Izvještaj o radu Odbora za dodjelu ,,Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2021. godini. Predsjedavajući Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” prof. dr. Velija Katica, u svom izlaganju, upoznao je gradske vijećnike o radu Odbora. Uz Izvještaj je Gradskom vijeću Odbor uputio i utvrđene prijedloge za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2021. godini.

Odbor za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2021. godini predložio je Gradskom vijeću na razmatranje i konačno odlučivanje  dva  kandidata za doprinos u oblasti nauke i obrazovanja (prof.dr. Arzija Pašalić i prof.dr. Mehmed Bublin), dva  kandidata za doprinos u oblasti kulture i umjetnosti (prof. Asim Horozić i prof. Halid Kuburović), dva kandidata za doprinos u oblasti sporta (Islam Đugum i Lejla Tanović) i dva kandidata za doprinos u drugim oblastima rada i stvaralaštva (Senada Kreso i Fra Ivo Marković). Za doprinos iz oblasti zdravstva i socijalne zaštite predložen je jedan kandidat (Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području Kantona Sarajevo „Oaza“).

Danas je nastavljen rad 48. sjednice, na kojoj su se gradski vijećnici, tajnim glasanjem, odlučili da su dobitnici „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2021. godini  prof. dr. Arzija Pašalić – za doprinos u  oblasti  nauke i obrazovanja, prof. Asim Horozić – za doprinos u oblasti kulture i umjetnosti, Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području Kantona Sarajevo „Oaza“–   za doprinos u oblasti zdravsta i socijalne zaštite i fra Ivo Marković– za doprinos u drugim oblastima rada i stvaralaštva.

Kandidati predloženi za doprinos u oblasti sporta nisu dobili potrebnu većinu glasova gradskih vijećnika.

Dobitnici nagrada će se promovirati i nagrade će im uručiti Gradonačelnik i predsjedavajući Gradskog vijeća  na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

 

 

Obilježen 1. mart – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine

Povodom 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, delegacija Grada Sarajeva položila je cvijeće na Mezarju Kovači i mezaru prvog predsjednika RBiH Alije Izetbegovića, Spomen-obilježju Vječna vatra, Spomen-obilježju ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992.-1995. godine i ubijenim policajcima u Velikom parku, Spomen-parku Vraca, te Spomen-obilježju Novi Grad.

Dan nezavisnosti BiH obilježen je i zajedničkom Svečanom akademijom u Vijećnici, u organizaciji Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva, općina sa teritorije Kantona Sarajevo i Forima parlametaraca BiH 1990, održanoj u skladu sa okolnostima koje je nametnula pandemija koronavirusa, bez prisustva publike.

Čestitajući građanima Bosne i Hercegovine i njenog glavnog grada Sarajeva Dan nezavisnosti, prof. dr. Ejup Ganić, raniji član Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine i jedan od učesnika tog časnog i herojskog vremena, podsjetio je na burne historijske trenutke koji su prethodili nezavisnosti naše zemlje, čime je potvrđen kontinuitet njene hiljadugodišnje opstojnosti.

U ime Foruma parlamentaraca BiH 1990 obratila se Rasema Mehadžić koja je bila zastupnica u Skupštini RBiH i učestvovala u donošenju svih odluka kojima je naša država demokratskom voljom građana postala nezavisna i međunarodno priznata.

Studentica Almedina Čomaga je, u ime svoje generacije, uputila čestitku i poruku mladih.

U čast Dana nezavisnosti građani su danas u mnogim mjestima u BiH obišli važna mjesta naše historije. Na kraljevskom gradu Bobovcu i kraljevskom gradu Ključu održane su već tradicionalne ceremonije podizanja srednjevjekovnih bosanskih zastava.

U umjetničkom dijelu Akademije učestvovali su vokalno-instrumentalni ansambl “San” i Mevludin Sejmanović, koji je kroz svoj književni tekst prenio brojne znamenitosti i zanimljivosti o našoj domovini, Bosni i Hercegovini.

 

Zoran Janković i Alexander Langer – posthumno, dobitnici priznanja  „Počasni građanin Grada Sarajeva“, dr. Dunja Latifić – Jasnič priznanja „Plaketa Grada Sarajeva“, a Ausilia Inaudi nagrade „Graham Bamford“

Danas je u Vijećnici održana 47. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća.

Na početku sjednice, prilikom razmatranja prethodnih pitanja, gradski vijećnici nisu usvojili prijedlog da se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i djelokrugu organa uprave Grada Sarajeva i Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Pravobranilaštva Grada Sarajevo uvrste u dnevni red današnje sjednice.

Rad sjednice po dnevnom redu započeo je razmatranjem i usvajanjem odluka o dodjeli priznanja i nagrade Grada Sarajeva u 2021. godini. Tako je, na prijedlog gradonačelnika Sarajeva Abdulaha Skake, Gradsko vijeće usvojilo Odluku o dodjeli priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva” Zoranu Jankoviću, i  nagrade „Graham Bamford“ Ausiliji Inaudi.   

 Potom je, na prijedlog  Udruženja „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“ usvojena Odluka o dodjeli priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva” – Alexander Langer, posthumno, a na prijedlog doc. dr. Edibe Čelić Spužić i doc. dr. Muhameda Spužića priznanje „Plaketa Grada Sarajeva“ dodijeljeno je dr. Dunji Latifić – Jasnič.

Dobitnici priznanja i nagrade će se promovirati, a povelje, odnosno diplome će im uručiti gradonačelnik i predsjedavajući Gradskog vijeća na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Zatim je usvojena Dopuna Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2021. godinu. Program rada je dopunjen Informacijom sa Izvještajem o finansijskoj reviziji Grada Sarajeva za 2020. godinu Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U nastavku zasjedanja, usvojena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pečatima i žigovima Grada Sarajeva.

Gradski vijećnici su usvojili Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Centar Novo Sarajevo”. Naime, u skladu sa Odlukom o privremenim mjerama zaštite ventilacionih koridora utvrđenih u „Studiji o urbanim ventilacionim koridorima i uticaju visokih zgrada“, a u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo i Zaključkom Skupštine Kantona Sarajevo, propisano je da je Grad dužan u roku od 6 mjeseci, da pokrene postupke usklađivanja regulacionih planova čiji obuhvati ulaze u obuhvat ventilacionih koridora utvrđenih Studijom. Također, brisanjem člana 11. Odluke o pristupanju izradi Regulaciong plana “Centar Novo Sarajevo”, kojim je utvrđena  zabrana građenja do donošenja planskog dokumenta, izvršilo se usklađivanje sa Zakonom o prostornom uređenju Kantona Sarajevo, kojim je propisano da se Odlukom o pristupanju izradi planskog dokumenta, može utvrditi režim zabrane građenja na prostoru ili dijelu prostora za koji se izrađuje, do donošenja istog, a najduže u trajanju od jedne godine.

Usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacinog plana „Gornje Telalovo Polje I“. Uvažavajući činjenicu da je donošenje Regulacionog plana “Gornje Telalovo Polje I” prema programskim aktivnostima planirano u 2022. godini, donošenjem ove Odluke, odnosno izuzimanje iz režima zabrane građenja lokaliteta u svrhu izgradnje nacionalnog stadiona sa pratećim sadržajima, omogućava se postupak upravnog rješavanja i stvaranje preduslova za bržu realizaciju navedenog projekta.

Na kraju sjednice nije usvojen Izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva u oblasti međunarodne saradnje u 2020. godini.

 

Sjećanje na ubijene na Markalama: Delegacija Grada Sarajeva odala počast i položila cvijeće na spomen-obilježje

Zajedničkom komemorativnom sjednicom Skupštine Kantona Sarajevo, Gradskog vijeća Grada Sarajeva i općinskih vijeća te prigodnim programom i polaganjem cvijeća na mjesto najmasovnijeg masakra u Sarajevu, na pijaci Markale, danas je obilježen Dan sjećanja na sve poginule građane Sarajeva u periodu 1992.-1995. godina, kao i 27. godišnjica stradanja građana na toj pijaci.

Na današnji dan, 5. februara 1994. godine, od granate ispaljene sa agresorskih položaja na području sela Mrkovići, na Markalama je ubijeno 68 Sarajlija, dok je 144 teže ili lakše ranjeno.

Sjećanje na ubijene na Markalama: Delegacija Grada Sarajeva odala počast i položila cvijeće na spomen-obilježje

Delegacija Grada Sarajeva predvođena predsjedavajućim Gradskog vijeća dr. Igorom Gavrićem, odala je počast i položila cvijeće na spomen-obilježje.

Petog februara 1994. godine na pijaci Markale ubijeni su: Senad Arnautović, Ibrahim Babić, Mehmed Baručija, Ćamil Begić, Emir Begović, Vahida Bešić, Gordana Bogdanović, Vaskrsije Bojinović, Muhamed Borovina, Faruk Brkanić, Sakib Bulbul, Jelena Čavriz, Almasa Čehajić, Zlatko Čosić, Alija Čukojević, Verica Ćilimdžić, Smilja Delić, Ifet Drugovac, Dževad Durmo, Fatima Durmo, Kemal Džebo, Ismet Fazlić, Vejsil Ferhatbegović, Dževdet Fetahović, Muhamed Fetahović, Ahmed Fočo, Majda Ganović, Isma Gibović, Rasema Hasanović, Alija Hurko, Mirsada Ibrulj, Mustafa Imanić, Rasema Jažić, Razija Junuzović, Hasija Karavdić, Mladen Klačar, Marija Knežević, Selma Kovač, lbro Krajčin, Sejda Kunić, Jozo Kvesić, Numo Lakača, Ruža Malović, Jadranka Minić, Safer Musić, Nura Odžak, Mejra Orman, Hajrija Oručević, Seid Prozorac, Smajo Rahić, Igor Rehar, Rizvo Sabit, Zahida Sablja, Nedžad Salihović, Hajrija Smajić, Emina Srnja, Džemo Subašić, Šaćir Suljević, Hasib Šabanović, Ahmed Šehbajraktarević, Bejto Škrijelj, Junuz Švrakić, Pašaga Tihić, Munib Torlaković, Ruždija Trbić, Džemil Zečić, Muhamed Zubović i Senad Žunić.

Delegacija Grada Sarajeva odala počast ubijenim u masakru na Dobrinji

Delegacija Grada Sarajeva odala počast ubijenim u masakru na Dobrinji

Delegacija Grada Sarajeva predvođena zamjenicom predsjedavajućeg Gradskog vijeća Edinom Gabelom, danas je položila cvijeće i odala počast na mjestu masakra u ulici Oslobodilaca Sarajeva kod broja 8, naselje Dobrinja.

Na tom mjestu je prije 27 godina od agresorske granate stradalo devetoro građana, dok ih je šesnaest teže i lakše ranjeno.

– Na ovom mjestu počinjen je strašan zločin. Građani su došli da preuzmu humanitarnu pomoć, a zločinci su to iskoristili da ubiju što više nevinih građana i na taj način siju nesigurnost i strah u nastojanju da lakše okupiraju grad. Međutim, nije im uspjelo, jer svi građani Sarajeva u toku agresije su na svoj način branili i odbranili grad – rekao je Fikret Grabovica, predsjednik Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992.-1995.

Tog kobnog dana poginuli su: Seida Baličevac, Osman Hebibović, Emin Kolar, Enver Mustagrudić, Muškija Pribinja, Mirsad Spahić, Selima Spahić, Aiša Šito i Jadranka Tendžera.

Akademik Josip Muselimović, ambasador Diego Enrique Arria Salicetti i  prof. dr. Robert J. Donia dobitnici priznanja  „Počasni građanin Grada Sarajeva“, prof. dr.  Selma Filipović priznanja „Plaketa Grada Sarajeva“, a Adnan Hadžiahmetović nagrade „Graham Bamford“

Danas je u Vijećnici održana 46. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća.

Na početku sjednice, prilikom razmatranja prethodnih pitanja, gradski vijećnici nisu usvojili prijedlog da se Odluka o organizaciji i djelokrugu organa uprave Grada Sarajeva uvrsti u dnevni red današnje sjednice.

Rad sjednice po dnevnom redu započeo je razmatranjem i usvajanjem odluka o dodjeli priznanja i nagrade Grada Sarajeva u 2021. godini. Tako je, na prijedlog Centara za mir i multietničku saradnju Mostar, Gradsko vijeće usvojilo Odluku o dodjeli priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva” akademiku Josipu Muselimoviću.

Potom je, na prijedlog Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, usvojena Odluka o dodjeli priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva” ambasadoru Diegu Enrique Arria Salicettiju, te na prijedlog Udruženja za modernu historiju UMHIS i  prof. dr. Robertu J. Doniji.

U nastavku zasjedanja, na prijedlog Fondacije „Dogs Trust”, priznanje „Plaketa Grada Sarajeva“ dodijeljeno je prof. dr. Selmi Filipović, te na prijedlog gradskih vijećnika Srđana Srdića i Alme Jašarević nagrada „Graham Bamford“ dodijeljena je Adnanu Hadžiahmetoviću.

Dobitnici priznanja i nagrade će se promovirati, a povelje, odnosno diplome će im uručiti gradonačelnik i predsjedavajući Gradskog vijeća na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Zatim je usvojena Odluka o visini novčanog iznosa „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2021. godini. Novčani iznos „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2021. godini, ovom Odlukom, utvrđen je u visini od 5.000,00 KM.

Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o izboru članova Komisije za razmatranje, obradu i analizu pristiglih prijava na Konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva, predstavnika Gradskog vijeća, za školsku 2020./2021. godinu. Tako će, Grad Sarajevo nastaviti sa stipendiranjem učenika i u školskoj 2020./2021. godini.

Na kraju sjednice, Gradsko vijeće je usvojilo i Odluku o davanju saglasnosti na Program rada JU „Gradski muzeji“ Sarajevo sa finansijskim planom za 2021. godinu.

 

Obilježena 27. godišnjica ubistva šestero djece u ulici Bosanska

Delegacija Grada Sarajeva je, u ulici Bosanska kod broja 4, u “C” fazi naselja Alipašino polje, u Općini Novi Grad, polaganjem cvijeća i odavanjem počasti, obilježila godišnjicu ubistva šestero djece. U ime Grada Sarajeva, zamjenica predsjedavajućeg Gradskog vijeća Edina Gabela i gradski vijećnici Nazif Osmanović i Lana Velić odali su počast i položili cvijeće na mjesto stradanja.

Na tom mjestu je, prije 27 godina, od eksplozivnog dejstva granate ispaljene sa agresorskih položaja, ubijeno šestero djece, a šestero ih je ranjeno, dok su se sankali.

Tog kobnog dana ubijeni su Jasmina Brković (1989.), Mirza Dedović (1986.), Admir Subašić (1985.), Danijel Jurenić (1983.), Indira Brković (1982.) i Nermin Rizvanović (1981.).

Pored delegacije Grada Sarajeva obilježavanju godišnjice prisustvovale su porodice ubijenih, te predstavnici Kantona Sarajevo, Općine Novi Grad, Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992-1995, Unije civilnih žrtava rata Kantona Sarajevo, kao i savjeti MZ Alipašino polje C1 i C2, općinske organizacije SDA Novi Grad, OŠ “Meša Selimović”, te predstavnici Pokreta “Antidayton”.

Gradsko vijeće usvojilo Budžet Grada Sarajeva za 2021. godinu u iznosu od 15.674.499,00 KM

Danas je održana 45. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća.

Na početku sjednice, a  nakon provedene javne rasprave i prihvaćenih prijedloga radnih tijela Gradskog vijeća, odnosno Gradonačelnika, usvojen je Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2021. godinu, u kojem su sadržane teme koje će Gradsko vijeće razmatrati u 2021. godini, u skladu s zakonom i Statutom Grada Sarajeva, te gradskim propisima, a u okviru djelokruga Grada Sarajeva.

Gradski vijećnici su, u nastavku sjednice, usvojili Budžet Grada Sarajeva za 2021. godinu, u iznosu od 15.674.499,00 KM kako je  predložen  i dopunjen rješenjima iz prihvaćenih amandmana. Usvojena je i Odluka o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva.

Usvojeni budžet će omogućiti, između ostalog, i nastavak relizacije započetih, te započinjanje  novih projekata od značaja za grad Sarajevo. Tako se  za kapitalne grantove planira  izdvojiti  2,665,000.00 KM, iz čega će se, između ostalog, finansirati završetak projekta hotela „Vidikovac“, Projekt izrade kanalizacionog sistema za potrebe gornje stanice Trebević,  rekonstrukcija i adaptacija objekta bivše zgrade SDK kod Vječne vatre, kompleks Trebevićka žičara, rekonstrukcija muzeja Vijećnica, botanička bašta Zemaljskog muzeja, projektovanje i izgradnja biciklističke staze, kao i  drugi projekati u funkciji razvoja grada.

Gradonačelnik Abdulah Skaka se zahvalio gradskim vijećnicima na podršci kod usvajanja ovog najvažnijeg dokumenta za djelovanje Grada Sarajeva.

S obzirom na krizu izazvanu pandemijom koronavirusa, kao i na smanjene planiranih prihoda Grada, gradonačelnik Abdulah Skaka smatra da je Budžet realan, socijalan i stabilan.

„U ovako neizvjesnim i teškim finansijskim vremenima potrebno je više zajedničkog rada, više hrabrosti i odlučnosti kako bi odgovorili na nove izazove u cilju daljeg razvoja grada i zadržavanja postojećeg standarda. Grad Sarajevo je spreman da, sa drugim nivoima državne vlasti, podijeli ekonomske posljedice koronavirusa“, kazao je gradonačelnik.

Dalje je usvojena Odluka o utvrđivanju osnovice i boda za obračun plata u organima Grada Sarajeva za 2021. godinu.

Potom je usvojena Odluka o davanju saglasnosti na Program obilježavanja 6. aprila – Dana Grada Sarajeva u 2019. godini. I ove  godine, planirano je da se, a ovisno od epidemioloških mjera, Dan grada obilježi održavanjem Svečane sjednice Gradskog vijeća, polaganjem cvijeća, održavanjem brojnih kulturno-sportskih manifestacija, te brojnim drugim događajima kojima se ukazuje na značaj ovog datuma.

Gradsko vijeće je, u nastavku zasjedanja, usvojilo  Program međunarodne saradnje za 2021. godinu i  Program podizanja spomenika i umjetničkih skulptura od značaja za Grad Sarajevo kojima je Grad Sarajevo investitor za 2021. godinu.

U nastavku sjednice, usvojena je Odluka kojom Grad Sarajevo poklanja Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kantona Sarajevo sanitetsko vozilo, poklon Grada Innsbrucka Gradu Sarajevu,  te Odluka kojom Grad Sarajevo poklanja Javnoj ustanovi Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo sanitetsko vozilo, poklon Grada Magdeburga Gradu Sarajevu, a u svrhu borbe protiv koronavirusa (COVID-19).

Na današnjoj sjednici usvojena je i Odluka o poklonu medicinske opreme, namještaja i mobilijara Medicinskoj asocijaciji BIMA u BiH, koju je Turska agencija za saradnju i koordinaciju – TIKA poklonila Gradu Sarajevu, a koja je namijenjena za korištenje u humanitarne medicinske svrhe.

Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o utvrđivanju posebnog značaja za Grad Sarajevo za udruženja Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, Srpsko građansko vijeće – Pokret za ravnopravnost u Bosni i Hercegovini i Hrvatsko narodno vijeće u Bosni i Hercegovini. Navedena Udruženja svojim projektima i aktivnostima daju izuzetan doprinos zbližavanju, zajedničkom životu i očuvanju multietničkog karaktera Sarajeva i BiH.

Dalje je usvojen Plan održive urbane mobilnosti Kantona Sarajevo i Grada Sarajevo – SUMP.

Na današnjoj sjednici Gradsko vijeće nije usvojilo Izvještaj o stanju u državnoj službi u Gradu Sarajevu.

U nastavku zasjedanja usvojen je Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve.

Primljene su k znanju Informacija o aktivnostima Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju Sarajevo u 2020. godini i Informacija o projektnim aktivnostima i dobivenim projektima iz međunarodnih finansijskih institucija i linija.

Na kraju sjednice, upućena su određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative.

 

Održana Svečana sjednica Gradskog vijeća u povodu dodjele nagada i priznanja u 2020. godini

Danas je u  Vijećnici održana Svečana sjednica Gradskog vijeća u povodu dodjele nagrada i priznanja u 2020. godini.

Goste i zvanice je u ulozi domaćina pozdravio predsjedavajući Gradskog vijeća dr. Igor Gavrić koji je istakao da se dodjelom nagrada i priznanja Grada Sarajeva simbolično odužujemo zaslužnim građanima i prijateljima Grada Sarajeva koji su svojim angažmanom učinili izuzetan doprinos njegovom ugledu i afirmaciji na regionalnom i internacionalnom planu.

Predsjedavajući Gavrić je, u svom izlaganju, podsjetio na značaj današnjeg dana, te se osvrnuo na rad Gradskog vijeća i gradske projekte iz prethodnog perioda.

„U periodu od 2016. do 2020. godine,  Gradsko vijeće je donijelo niz odluka vezanih za realizaciju, odnosno iniciranje realizacije, određenih kapitalnih projekata. Tako je završena izgradnja Trebevićke žičare. Održan je Evropski olimpijski festival mladih – EYOF u Sarajevu i Istočnom Sarajevu. Obnovljen je Olimpijski muzej. Također, započeta je realizacija i drugih bitnih kapitalnih projekata: izgradnja objekta na Vidikovacu, obnova Historijske građevine – Zgrade željezničke stanice Bistrik, Muzeja Vijećnice,  revitalizacija Kasarne Jajce, rekonstrukcija objekta Vječna vatra…“, istako je u svom obraćanju dr. Gavrić.

Potom je uslijedilo proglašenje i uručenje nagrada i priznanja u 2020. godini.

Dr. Igor Gavrić je uručio priznanje „Plaketa Grada Sarajeva“  prof.dr. Halilu Güneşu. Prof. Güneş, profesor veterine, više od 15 godina je dokazani prijatelj svih Bosanaca i Hercegovaca. Zahvaljujući njegovom angažmanu, veliki broj studenata sarajevskog Univerziteta, posebno Veterinarskog fakulteta apsolvirali su edukativne procese na Univerzitetu u Istanbulu, učestvovali na studentskim kongresima i postali prijatelji sa profesorom Güneşom. Također, veliki broj nastavnika i saradnika stekao je stručno iskustvo ili učestvovao na Kongresima zahvaljujući nesebičnoj podršci profesora Güneşa.

Priznanje „Plaketa Grada Sarajeva“ uručeno je Hafizu Ismetu ef. Spahiću, dugogodišnjem prvom imamu Gazi Husrev-begove džamije, profesoru Gazi Husrev-begove Medrese i zamjeniku reisu-l-uleme. Ismet ef. Spahić je pet decenija svog bogatog radnog vijeka posvetio borbi za najviša moralna načela, za dobrobit građana, države i glavnog grada. Tokom svog djelovanja značajno je doprinjeo očuvanju, zaštiti i unaprijeđenju uloge nekoliko ključnih institucija poput Medrese, Gazi Husrev-begove džamije, kao centralne gradske džamije i cjelokupne Islamske zajednice Bosne i Hercegovine.

Priznanje „Plaketa Grada Sarajeva“ uručeno je i Husrefu Musemiću, bosanskohercegovačkom  bivšem fudbaleru, danas treneru  koji je dao značajan doprinos  promociji sporta i fudbala u glavnom gradu BiH. Kao trener FK “Sarajevo” igrao je finale kupa bivše Jugoslavije, a 1985. godine osvojio je šampionsku titulu, drugu u historiji kluba. U igračkoj karijeri još je nastupao za FK Crvena Zvezda Beograd sa kojom je, također, osvojio šampionsku titulu bivše države. Kao internacionalac nastupao je za  FC Hearts u Škotskoj, FC Twente u Nizozemskoj. Kao igrač, nastupao je i u prvoj zvaničnoj utakmici reprezentacije BiH 1995. godine protiv Albanije.

Trenersku karijeru započinje 1997. godine u mlađim kategorijama FK Sarajevo, a već 1999. godine,  kao pomoćni trener osvaja šampionsku titulu. Pored Sarajeva u BiH je bio trener FK Olimpik Sarajevo, FK Čelik Zenica, FK Sloboda Tuzla i FK Mladost DK. Kao trener seniorske ekipe FK Sarajevo vodio je čak 325 utakmica, u pet navrata, i  osvojio je  dva trofeja Kupa BiH i  dvije šampionske titule.

Potom je predsjedavajući Gradskog vijeća dr. Igor Gavrić, zajedno sa Milanom Trivićem, zamjenikom Gradonačelnika i podnosiocem prijedloga za dodjelu Priznanja, uručio priznanje „Plaketa Grada Sarajeva“ Branislavi Rakonjac, osnivaču i direktoru Udruženja informoterapeuta i fitoterapeuta, te Centra tradicionalne i alternativne medicine u Sarajevu, autoru knjige na temu fitoterapije i dvije  naučne  knjige na temu  “Moja iskustva u Informoterapiji”. Urednik je prvih alternativnih novina u Sarajevu. Njen rad su prepoznali i brojni drugi subjekti,  te je dobitnik niza nagrada u zemlji i inostranstvu. U njenoj organizaciji održano je šest Međunarodnih kongresa u Sarajevu, na kojima je okupila eminentne stručnjake iz oblasti medicine.

U znak sjećanja na lik i djelo Saudina Bećirevića, na današnjoj sjednici, predsjedavajući Gradskog vijeća dr. Igor Gavrić je, zajedno sa Samirom Fazlićem, podnosiocem prijedloga za dodjelu Priznanja,  uručio priznanje „Plaketa Grada Sarajeva“  Saudinu Bećireviću (posthumno). Priznanje je, u ime porodice, preuzela njegova sestra Jasmina Hožbo. Saudin Bećirević bio je jedan od najpoznatijih blogera u Bosni i Hercegovini. Godine 2005. pokreće blog “Bore oko očiju” koji postaje najposjećeniji bh. blog, a 2007. godine objavljuje istoimenu knjigu koja postaje čitalački hit  i koja je, do danas, jedna od najtraženijih knjiga u BiH. U prvoj knjizi objavljuje priče iz ratnih dnevnika od aprila 1992. do septembra 1993. godine. Poslije toga, blog nastavlja kontinuitet u radu pod imenom “Na putu u nepoznato”. Rad na drugoj knjizi gotovo u potpunosti završava na ljeto 2009. godine, planirajući da na jesen završi još nekoliko poslijeratnih priča. Nažalost, u augustu se iznenadno razbolio, a preminuo je u novembru 2009. godine.

Zatim je, uslijedilo proglašenje i uručenje priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva“.

Dr. Igor Gavrić je uručio priznanje „Počasni građanin Grada Sarajeva“ Želimiru Alatarcu Čičku, jednom od najznačajnijih i najutjecajnijih kreatora sarajevske muzičke pozornice, pioniru diskdžokejstva, uredniku i voditelju  mnogih popularnih radijskih i televizijskih emisija, promotoru i organizatoru velikih rock spektakala, publicisti i animatoru rock kulture i  inicijatoru mnogih muzičkih manifestacija koje su postale tradicionalne. U svom dugogodišnjem radu, a počeo je još kao gimnazijalac 60-tih godina prošlog stoljeća, ostavio je svoj  pečat u djelima brojnih grupa sarajevske rok scene. Kao novinar i muzički kritičar, objavljivao je u svim listovima u Sarajevu, od čega je potrebno izdvojiti sarajevske “Naše dane”, Večernje novine”, “Svijet”, “Oslobođenje” i dr. Uređivao je i vodio brojne muzičke emisije kroz koje je popularizirao mlade sarajevske grupe.

Potom je priznanje „Počasni građanin Grada Sarajeva“ dodijeljeno Branku Crvenkovskom, rođenom u Sarajevu i sarajevskom đaku koji je zauvijek ostao veliki prijatelj grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Posebnu pažnju je posvećivao jačanju prijateljstva i svestrane saradnje sa Bosnom i Hercegovinom, pa je u tim ulogama više puta bio u oficijelnim posjetama Sarajevu, a također je više puta bio i domaćin predsjednicima Vijeća ministara i članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine u Skoplju. Tokom svih ovih susreta građeno je međusobno prijateljstvo i potpisano niz bilateralnih dogovora i sporazuma kojima je stvaran pravni okvir za međusobnu saradnju na svim poljima. U periodu od 1992. godine zbog ratnih sukoba, Republika Makedonija je ponudila prihvat i zaštitu izbjeglica sa područja Bosne i Hercegovine, u granicama svoje mogućnosti. Oko 35.000 izbjeglica iz Bosne i Hercegovine su bili raspoređeni u sedam kolektivnih centara na teritoriji države, a dio njih je bio smješten kod makedonskih porodica. Republika Makedonija je određenom broju izbjeglica pružila zaštitu sve do 1997. godine kada je nakon stvaranja uslova za povratak u BiH, bio omogućen njihov siguran i organizovan povratak. Priznanje je u ime gosp. Branka Crvenkovskog preuzeo Marin Ivanišević, bivši predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

U nastavku Svečane sjednice, prisutnim se obratio prof. dr. Velija Katica, predsjedavajući Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2020. godini, koji je predstavio značaj Nagrade i članove Odbora u ovoj godini.

Potom je uslijedilo proglašenje i uručenje „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2020. godini.

„Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva“ u 2020. godini za doprinos u  oblasti zdravstva i socijalne zaštite dodijeljena je HO „Merhamet“ MDD.  Povelju je, u ime HO „Merhamet“ MDD preuzeo Kenan Vrbanjac, predsjednik koji je istako da je  „Merhametova“ misija dobročinstva započela davne 1913. godine, te da će se u  februaru naredne godine,  navršiti  108 godina od osnivanja „Merhameta“. Potom je dodao da će „novčani dio Šestoaprilske nagrade „Merhamet“ usmjeriti u svoju Fondaciju „Edah Bećirbegović“, iz koje se stipendiraju učenici iz socijalno ugroženih porodica, prije svega djecu iz bošnjačkih povratničkih porodica u manjem bh. entitetu“.

Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva“ u 2020. godini za doprinos u  oblasti sporta dodijeljena je Aliji Hadžiosmanoviću, dugogodišnjem bivšem igraču, istaknutom sportskom radniku i prvom čovjeku fudbalskog kluba „Vrbanjuša“, te organizatoru mnogobrojnih fudbalskih turnira koji su se održavali u Sarajevu, prije, za vrijeme i poslije rata, a koji su dali veliki doprinos promociji grada Sarajeva.

Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva“ u 2020. godini za doprinos u  oblasti nauke i obrazovanja dodijeljena je prof. dr. Faruku Čakolovici. U toku  profesionalne akademske karijere, prof. dr. Faruk Čaklovica je postigao zapažene rezultate u nauci, obrazovanju i publicistici,  učestvovao u profiliranju velikog broja doktora veterinarske medicine,  magistara farmacije i magistara sanitarnog inženjerstva, te specijalista iz oblasti sigurnosti hrane  i drugih stručnih i naučnih profila. Do sada je objavio niz  publikacija iz uže stručne i naučne oblasti, te brojne naučne radove u domaćim i međunarodnim časopisima sa relevantnom bazom podataka. U toku agresije na Bosnu i Hercegovinu,  profesor Čaklovica je stavio na raspolaganje svu svoju stručnost i profesionalno umjeće za odbranu domovine. U nemogućim ratnim uslovima osposobio je Zavod/Centar za kontrolu hrane, koji je bio jedini  te vrste u toku 1479 dana  opsade  Sarajeva. Poznat je njegov doprinos u funkciji dekana Fakulteta, odnosno rektora Univeriteta u Sarajevu, a posebno uvođenje univerzitetske berze, kao stalnog oblika promocije akademsakih vrijednosti.

„Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva predstavlja u tradicijskom smislu kontinuitet podrške razvoju modernog  društva bez predrasuda, usmjerenom ka ostvarivanju najviših civilizacijskih vrijednosti ljudskog bitisanja. I u toku 1479 dana opsade Univerziteta u Sarajevu, najduže opsade u modernoj istoriji, naše obrazovanje je svijetlilo ovim uzvišenim načelima.“, istakao je prof.dr. Čaklovica.

„Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva“ u 2020. godini za doprinos u drugim oblastima rada i stvaralaštva, dodijeljena je  akademiku Mirku Pejanoviću, istaknutom naučnom i javnom radniku, redovnom članu Akademije nauka i umjetnosti BiH.  Tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu bio je član Ratnog predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, od 1992-1996. godine. Osnivač je Srpskog građanskog vijeća, koje je 1995. godine dobilo međunarodnu nagradu “Pravi život“. Nagrada je dodijeljena u Švedskom parlamentu i ima tretman alternativne Nobelove nagrade za mir.

Kao akademik, predvodio je istraživački tim 2019. godine u okviru Odjeljenja društvenih nauka ANUBiH za izradu studije “Sarajevo: grad i regija u vremenu i prostoru“. Za podpredsjednika ANUBiH izabran je u decembru 2020. godine.

„Izuzetna je čast biti dobitnik “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva”. Šestoaprilska nagrada simbolizira dan kada je Sarajevo 1945. godine oslobođeno na kraju Drugog svjetskog rata od fašističke okupacije. Grad Sarajevo na ovaj način čuva zahvalnost antifašistima Sarajeva koji su za slobodu dali svoje živote”, istako je između ostalog, gosp. Pejanović, te dodao da su sva njegova postignuća u naučno-nastavnom radu kao i društveno-javnom radu vezana za ljude, organizacije i institucije grada Sarajeva.

 

 

 

Konstituiran Odbor za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2021. godini

Na Prvoj sjednici, održanoj 14.12.2020. godine, konstituiran je Odbor za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2021. godini u sastavu prof. dr. Velija Katica, predsjedavajući Odbora, mr. Tea Mušić, zamjenica Predsjedavajućeg, te članovi Samir Fazlić, Miroslav Živanović, Srđan Srdić, Denis Stojnić, Nazif Osmanović, Nihad Kreševljaković, doc.dr. Hadžan Konjo, doc.dr. Adis Arapović, Igor Baroš, prof.dr. Samir Arnautović i prof.dr. Mehmed Kulić.

Odbor je usvojio Poslovnik o radu sa postupkom razmatranja prijava, dinamiku rada i druge radne dokumente.

Također, Odbor je utvrdio tekst Javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2021. godini  koji će, tokom mjeseca decembra, biti objavljen u sredstvima javnog informisanja.

 

PREDSJEDAVAJUĆI ODBORA

 Prof.dr. Velija Katica, s.r.