Delegacija  Grada Sarajeva boravila u službenoj posjeti gradu Izmiru

Na poziv gradonačelnika Izmira gosp. Mustafe Tunç Soyera, zamjenica predsjedavajućeg Gradskog vijeća Mirela Džehverović i gradski vijećnici Alem Logo i Danijela Šahat, u ime Grada Sarajeva, boravili su u službenoj posjeti ovom gradu.

U okviru zvaničnog programa posjete, delegacija Grada Sarajeva je prisustvovala ceremoniji svečanog otvaranja tradicionalnog Festivala folklora i kulture balkanskih naroda koji se održava u periodu od 25.09. do 03.10.2021. godine te protokolarnim događajima iz programa obilježavanja ove manifestacije.

Zamjenik gradonačelnika grada Izmira gosp. Mustafa Özuslu upriličio je prijem za delegaciju Grada Sarajeva tokom kojeg je razgovarano o intenziviranju saradnje ova dva grada te inicijativi o potpisivanju sporazuma o bratimljenju između Grada Sarajeva i Grada Izmira. Tokom susreta, gosp. Özuslu se zahvalio delegaciji Grada Sarajeva što je svojim prisustvom uveličala obilježavanje 15. godišnjice tradicionalnog Festivala folklora i kulture balkanskih naroda te izrazio želju da se intenzivira saradnja dvaju gradova.

Delegacija Grada Sarajeva se sastala i sa načelnikom izmirske opštine Karsiyaka Belediye dr. Cemilom Tugay gdje se razgovaralo o procesima i projektima koji su u fokusu ove opšine kao što su zelene politike i komunalna infrastruktura. Glavni fokus razgovora je bio na prezentaciji mjera i aktivnosti  u oblasti skrbi i brige o starijoj populaciji, a kroz sistemsko rješavanje na nivou Grada i gradskih opština.

Rukovodstvo Gradskog vijeća Grada Sarajeva održalo radni sastanak sa direktorom KJKP Park Sarajevo Adisom Bešlićem i članom NO KJKP Park Ibrahimom Kerlom

Predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva Jasmin Ademović sa svojim zamjenicima Mirelom Džehverović i Draganom Stevanovićem danas je održao radni sastanak sa direktorom KJKP Park Sarajevo gosp. Adisom Bešlićem i članom nadzornog odbora preduzeća gosp. Ibrahimom Kerlom.

Izražajući zadovoljstvo činjenicom da je novo rukovodstvo Gradskog vijeća Grada Sarajeva izrazilo spremnost da pruži podršku projektima od zajedničkog značaja za preduzeće Park i Grad Sarajevo, gosp. Adis Bešlić je upoznao prisutne sa dosadašnjim poslovanjem te planirnim aktivnostima u narednom periodu.

Predsjedavajući i zamjenici Predsjedavajućeg, istakli su da će Grad Sarajevo, u okviru svojih nadležnosti, poduzeti sve potrebne napore kako bi pomogli KJKP Park u realizaciji redovnih aktivnosti na održavanju zelenih i parkovskih površina ali i dugoročnih projekata i zahvata na oplemenjavanju gradske sredine.

Razgovarano je o modelima podrške za unapređenje rada rekreaciono-zabavnog centra „Pionirska dolina“ s pripadajućim zoološkim vrtom i njegovog budućeg razvoja.

Na sastanku je također razmatrano održavanje Spomen parka Vraca i drugih spomenika od interesa za Grad Sarajevo i gradske općine te se razgovaralo o inicijativi Gradskog vijeća da se uređenje i održavanje ovih prostora sistemski uvrsti u okvir budžeta Grada Sarajeva.

Iskazana je namjera Gradskog vijeća da, na odgovarajući način, podrži oplemenjivanje javnih zelenih površina i unapređenja komunalne čistoće kroz postavljanje dodatnih korpi za otpatke na lokacijama s frekventnim kretanjem pješaka. Također, Gradsko vijeće je iskazalo podršku ideji za modernizaciju praznične ukrasne rasvjete na području Grada koja bi vizuelno oplemenila prostor i unaprijedila turističku ponudu Sarajeva.

Na kraju sastanka Predsjedavajući Ademović je istakao da je ovaj sastanak dio procesa uspostavljanja saradnje sa komunalnom privredom i drugim institucijama u gradu Sarajevu koji rade poslove od interesa za građane, a kroz zajedničke inicijative i konkretne projekte.

Naredni sastanak planiran je uz prisustvo načelnika općina s područja Grada Sarajeva i ministra komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

 

NUB BiH se vraća u Vijećnicu: Gradsko vijeće podržalo inicijativu predsjedavajućeg Jasmina Ademovića

 

Na jučerašnjoj Petoj redovnoj sjednici Gradskog vijeće Grada Sarajeva vijećnička inicijativa predsjedavajućeg Gradskog vijeća Jasmina Ademovića, a kojom je tražio podršku Gradskog vijeća da se Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine (NUB BIH) za potrebe rada i smještaja vrijedne bibliotekarske građe omogući korištenje prostora u objektu Vijećnice u kvadraturi koja joj pripada prema Glavnom projektu obnove zgrade Vijećnice, dobila je podršku gradskih vijećnika.

U obrazloženju podnesene inicijative Ademović je ukazao na veliki značaj koji NUB BiH ima za državu i glavni grad Sarajevo, a koja čuva značajnu nacionalnu i univerzitetsku bibliotekarsku građu, te tako ujedno čuva i promoviše nacionalni i kulturni identitet i nasljeđe Bosne i Hercegovine.

Također, Ademović je u svojoj inicijativi istakao da je do razaranja i paljenja Vijećnice, u noći sa 25. na 26. augusta 1992. godine,  NUB BiH koristio prostor Vijećnice, te da od tada pa do danas nije trajno riješeno pitanje smještaja NUB BiH i njenog vrijednog bibliotekarskog fonda.

Ademović je u obrazloženju inicijative ukazao i na činjenicu da prostor Vijećnice zaslužuje da bude mjesto u kojem će se nalaziti nacionalno i univerzitetsko knjižno blago NUB-a, te da NUB BiH-u prema Glavnom projektu obnove objekta Vijećnice pripada prostor od 2.321,60m2, te da je stoga potrebno u što skorije roku preduzeti sve potrebne mjere i aktivnosti da se NUB BiH uvede u navedeni prostor Vijećnice.

Na sjednici je od strane gradskih vijećnika dobila podršku i inicijativa predsjedavajućeg Jasmina Ademovića kojom je tražio podršku za djecu i uposlenike KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sarajevo, i to na način da se im se omogući besplatno korištenje sadržaja kojim upravljaju javna preduzeća i javne ustanove Grada Sarajeva kao što je vožnja Trebevićkom žičarom, korištenje Olimpijskog bazena, posjete muzejima, a uz prethodnu najavu organizovanog dolaska djece i uposlenika od strane rukovodstva ove kantonalne javne ustanove.

 

Usvojen prijedlog gradskih vijećnika Ademovića, Stevanovića i Džehverović: Grad Sarajevo vraća svoje statutarno sjedište i vlasništvo na zgradi DPO

Na današnjoj Petoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva usvojena je Odluka o stavljanu van snage Odluke o ustupanju korištenja upravnog prostora objekta DPO na Parlament Federacije BiH.

Predlagači usvojene Odluke su bili gradski vijećnici Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva i njegovi zamjenici gradski vijećnici Dragan Stevanović i Mirela Džehverović.

Usvajanjem ove odluke stavljena je van snage štetna Odluka većine ranijeg saziva Gradskog vijeća i gradonačelnika Abdulaha Skake iz 2019. godine kojom je prostor upravne zgrade DPO na Skenderiji i statutarno sjedište Grada bez naknade i refundacije ustupio Parlamentu FBIH i tako ostavio Grad bez statutarnog sjedišta i vrijedne imovine na koju Grad polaže pravo i bez ikakve obaveze Parlamenta FBiH da Gradu refundira višemilionska sredstva uložena u objekat DPO.

Stavljanjem van snage ove štetne Odluke većina novog saziva Gradskog vijeća je ispunila svoju obavezu da kao gradski vijećnici brinu o imovini i imovinskim interesima Grada, da poštuju Statut Grada na čije poštivanje su i položili zakletvu, a koji definira da je statutarno sjedište Grada u zgradi DPO, ul. Hamdije Kreševljakovica 3. Isto tako, stupanjem na snagu usvojene Odluke započet će faktičko vraćanje preseljenog dijela gradske administracije u svoje statutarno sjedište koja se sada nalazi na tri lokacije, te će tako gradska administracija postati funkcionalna, efikasna i  ekonomična. Usvajanjem Odluke u Grad Sarajevo se, isto tako, vraća vladavina prava, obaveza poštivanja Statuta, zakona i domaćinski odnos rukovodstva prema interesima Grada.

Grad Sarajevo raspolaže svom potrebnom dokumentacijom da ujedno može da započne i proces uknjižbe prava vlasništva na objektu DPO na Skenderiji čime će Grad Sarajevo, kao glavni grad države Bosne i Hercegovine prvi put nakon rata steći svoje pravo vlasništva na nekretnini, obzirom da je osnivanjem Kantona Sarajevo Grad Sarajevo ostao u cijelosti bez svoje imovine, javnih preduzeća čiji je bio osnivač i vlasnik prije rata kao i nadležnosti.

U nastavku zasjedanja usvojena je Odluka o usvajanju Regulacionog plana „Zabrđe“ sa Odlukom o provođenju Regulacionog plana „Zabrđe“, te Odluka o davanju saglasnosti za donošenje Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Grada Sarajeva za 2021. godinu.

Na današnjoj sjednici usvojen je Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve.

Gradski vijećnici su primili k znanju Informaciju o realizaciji projekta sanacije, restauracije i kolorističke obnove fasada za 2020. godinu, Informaciju o provođenju Plana djelovanja za mlade grada Sarajeva za period 01.01.2020. – 01.06.2021. godine i  Informaciju o realizaciji vijećničkih pitanja i inicijativa za tekuću godinu.

Na kraju sjednice su upućena određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative.

Gradsko vijeće na današnjoj sjednici  usvojilo osam odluka o sufinansiranju kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo

Na današnjem nastavku Treće sjednice Gradsko vijeće Grada Sarajeva kojom je predsjedavao Jasmin Ademović,  predsjedavajući Gradskog vijeća,  je primilo k znanju četiri Informacije Gradonačelnice, i to: Informaciju o realizaciji projekta obnove i restauracije „Željezničke stanica Bistrik“, Informaciju o realizaciji projekta izgradnje biciklističke staze na području općine Novi Grad Sarajevo na poddionici VI transverzale, Informaciju o realizaciji projekta izgradnje biciklističke staze na području općine Novo Sarajevo na poddionici od VI do III transverzale i Informaciju o realizaciji projekta izgradnje biciklističke staze na području općine Centar (od Vilsonovog šetališta do spoja sa biciklističkom stazom općine Centar kod Druge Gimnazije).

Nakon završetka Treće sjednice, Gradsko vijeće je pristupilo održavanju Četvrte redovne sjednice na kojoj su su se imenovali vršioci dužnosti predsjednika i članova Skupštine JP „Sarajevo“ d.o.o. na period od tri mjeseca. Gradsko vijeće Grada Sarajevo je razriješilo raniji saziv Skupštine JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo obzirom da im na jednoj od prethodnih sjednica Gradskog vijeća nije usvojen Izvještaj o radu, te imenovalo vršioce dužnosti predsjednika i članova Skupštine JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. d.o.o. na period od tri mjeseca.

Imenovanje članova Skupština javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Sarajevo na mandatni period od četiri godine vršit će se u konkursnoj proceduri, a u skladu sa  Odlukom o proceduri, uslovima i standardima imenovanja članova Skupštine javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Sarajevo, a koju je Gradsko vijeće usvojilo na junskoj sjedinici.

Na današnjoj četvrtoj sjednici novi saziv Gradskog vijeća je iskazao i svoju snažnu opredjeljenost da daje podršku razvoju kulture u Sarajevu usvajanjem osam odluka o sufinansiranju kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo. Finansijsku podršku su tako dobile sljedeće kulturne manifestacije: 61. Internacionalni teatarski festival MESS 2021, 27. Sarajevske večeri muzike „SVEM 2021“, 12. Balet Fest Sarajevo 2021, 60.  Međunarodni književni festival „Sarajevski dani poezije 2021“, 7. Festival dječije umjetnosti „FEDU 2021“, 6. Međunarodni festival književnosti „Bookstan. No East. No West. 2021“, „Sarajevo Big Band 2021“ i 25. Festival „Baščaršijske noći 2021“.

Gradsko vijeće je usvojilo i Zaključak prema kojem će se revidirati Odluka Grada o kulturnim manifestacijama od posebnog interesa za Grad Sarajevo na način da će se proširiti spisak kulturnih manifestacija od interesa za Grad Sarajevo, a koje će tako dobiti i priliku da ostvare finansijsku podršku Grada.

Predsjedavajući Ademović održao sastanak sa ministrom privrede Kantona Sarajevo Adnanom Delićem i predstavnicima Infobip-a u BiH: Institucionalna i sistemska podrška javnog sektora je neophodna za snažniji razvoj IT sektora u Kantonu Sarajevo

Predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva Jasmin Ademović i zamjenica predsjedavajućeg Mirela Džehverović održali su sastanak sa predstavnicima globalne IT i telekomunikacijske kompanije Infobip- predstavništvo u BiH. Sastanku je prisustvovao i ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić.


Povod organiziranja sastanka bio je predstavljanje rada kompanije Infobip u BiH koja aktivno i uspješno djeluje u oblasti IT-a i telekomunikacija kako u BiH tako i u regiji i svijetu, kao i prezentiranje novog projekta ove kompanije koji se odnosi na izgradnju IT kampusa kao vodećeg razvojno-istraživačkog centra za područje Balkana, Srednjeg istoka i Afrike sa sjedištem u Sarajevu. Direktor Infobip-a u BiH. g. Dino Ibrahimović je upoznao prisutne sa  dinamikom izgradnje ovog kampusa na Šipu kao i činjenicom da će nakon njegovog otvaranja više stotina mladih IT inžinjera, kao i stručnjaka iz drugih oblasti dobiti priliku da rade na kreiranju i isporuci sofisticiranih tehnoloških rješenja za potrebe domaćeg i međunarodnog IT i telekomunikacijskog tržišta.

Tokom obraćanja prisutnim, predsjedavajući Ademović je istakao kako je rad IT kompanija od izuzetnog značaja za razvoj lokalnih zajednica i ukupne ekonomije države, te da projekti ove vrste ujedno doprinose i otvaranju novih radnih mjesta za mlade stručnjake iz oblasti informacionih tehnologija koji će tako ostati u BiH i učiniti je konkurentnom u razvojnim,
tehnološkim i inovativnim projektima.

Ministar Delić je naglasio kako je opredjeljenje njegovog resora kao i Vlade Kantona Sarajevo usmjereno na davanje snažnog poticaja razvoju privrede, a naročito IT sektora u Kantonu Sarajevo koji pokazuje trend kontinuiranog rasta i  akumuliranja dobiti, te da se legislativni i institucionalni okvir u Kantonu Sarajevo mora prilagoditi novim privrednim tokovima i trendovima razvoja, a naročito u oblasti IT industrije. S tim u vezi, ministar Delić je prisutne informisao i o konkretnim aktivnostima koje provodi Vlada Kantona Sarajevo u pripremi seta propisa koji će odgovoriti ovom zadatku, a u skladu sa nadležnostima Kantona Sarajevo.

Predsjedavajući Ademović i zamjenica Džehverović su najavili da će i Grad Sarajevo u skladu sa svojim nadležnostima i mogućnostim dati odgovarajući insitucionalni poticaj ovim naporima, te da će se razmotriti i modaliteti pružanja konkretne podrške kompaniji Infobip, kao i mogućnosti njihovog kapacitiranja iz sredstava koje Grad ostvari kroz apliciranje na različite domaće i međunarodne projekte.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva  usvojilo Izmjene i dopune Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2021. godinu

Gradsko vijeće Grada Sarajeva  jučer je održalo treću redovnu sjednicu Gradskog vijeća, kojom je predsjedavao Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća.

Na početku sjednice, gradski vijećnici su usvojili odluke o razrješenju određenih članova radnih tijela Gradskog vijeća. Također, usvojene su odluke o izboru novih članova ovih radnih tijela.

U nastavku zasjedanja usvojene su i Izmjene i dopune Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2021. godinu.  Navadenim izmjenama i dopunama Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva, između ostalog,  uvrštene su i nove tačke i to: Politika Grada Sarajeva za mandatni period i Plan rada Grada Sarajeva za 2021. godinu, a na prijedlog Kolegija Gradskog vijeća Grada Sarajeva. Reprogramiranje rada Gradskog vijeća kroz uvrštavanje navedenih tačaka ima za cilj postizanje otvorenosti javne politike Grada Sarajeva prema građanima i široj javnosti, a što je i najviši demokratski standard. Transparentna i pristupačna javna politika će tako osigurati građanima kvalitetne informacije o strateškim opredjeljenjima i radu organa Grada za ukupni mandatni period, te će ujedno biti i adekvatan mehanizam putem kojeg će građani moći da vrše evaluaciju rezultata rada aktuelnog saziva Gradskog vijeća i Gradonačelnice.

Na sjednici je donesen je i zaključak  kojim se gradonačelnica Grada Sarajeva zadužuje da za narednu sjednicu Gradskog vijeća pripremi i predloži Gradskom vijeću Odluku o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa za Grad Sarajevo (JP“Sarajevo“ d.o.o), a nakon provedenog postupka preispitivanja ranije usvojene Odluke.

Sa ciljem regulisanja jasnih i transparentnih procedura, uvjeta i standarda imenovanja članova skupštine javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Sarajevo, Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o proceduri, uslovima i standardima imenovanja članova Skupštine javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Sarajevo.

Gradsko vijeće razmotrilo i usvojilo Izvještaj o realizaciji Programa manifestacije obilježavanja 06. aprila – dana Grada Sarajeva, u okviru kojeg se sačinio poseban osvrt na događaje koji su popratili obilježavanje ovog za Grad Sarajevo izuzetno važnog dana.

Pravobranilac Grada Sarajeva je postupajući u skladu sa usvojenom incijativom Gradskog vijeća sa prve redovne sjednice informisao gradske vijećnike o statusu imovine Grada  na adresi Hamdije Kreševljakovića broj 3, Sarajevo, a koje je ujedno i statutarno sjedište Grada Sarajeva. Ovu informaciju je Gradsko vijeće primilo k znanju.

Izvještaj o radu Pravobranilaštva Grada Sarajeva za 2020. godinu, kojeg je Pravobranilac Grada Sarajeva podnio Gradskom vijeću, nije dobio potrebnu većinu, te kao takav nije ni usvojen.
Zbog nedostatka kvoruma, Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća, prekinuo je sjednicu uz najavu da će o terminu nastavka sjednice gradski vijećnici biti blagovremeno obaviješteni.

Rukovodstvo Gradskog vijeća Grada Sarajeva sa predsjedavajućim vijeća četiri gradske općine  

U kabinetu predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva Jasmina Ademovića, danas je održan koordinacijski sastanak s predstavnicima sve četiri gradske općine.

S obzirom na haotično stanje u Gradu Sarajevu, koje se prvenstveno ogleda u nekoordiniranosti zajedničkog djelovanja sve četiri gradske općine, bilo je nepohodno pokrenuti procese razgovora i zajedničkog planiranja ključnih poteza koji će voditi ka regulaciji i boljoj uvezanosti općina u jedinstvenom djelovanju o temama kao što su:

  • Regulacioni planovi
  • Uređenje korita rijeke Miljacke
  • Izgradnja i povezivanje bilicklističkih staza
  • Održavanje čistoće grada i spomenika od važnosti za Grad Sarajevo
  • Gradski autoput

Na ovom sastanku su prisustvovali predsjedavajući Općinskog vijeća Stari Grad Mirza Batalović, predsjedavajući Općinskog vijeća Centar Sead Đozo, predsjedavajući Općinskog vijeća Novo Sarajevo Robert Pleše te predsjedavajući Općinskog vijeća Novi Grad Mirza Selimbegović, kao i zamjenici predsjedavajućeg Gradskog vijeća Mirela Džehverović i dr. Dragan Stevanović.

Doneseni su konkretni zaključci i usaglašeni interesi, pri čemu je istaknut primarni stav svih gradskih općina o neophodnosti redovnog sastajanja i zajedničkog djelovanja.

 

Nakon sastanka rukovodstva Gradskog vijeća Grada Sarajeva i Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo: Grad Sarajevo će da postane lider u borbi protiv korupcije u Kantonu Sarajevo

Predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva Jasmin Ademović sa svojim zamjenicima Mirelom Džehverović i Draganom Stevanovićem danas je održao radni sastanak sa šefom Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo Erduanom Kafedžićem i savjetnikom Ureda za borbu protiv korupcije Erikom Larsonom.

Rukovodstvo Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo je, prije svega, izrazilo zadovoljstvo činjenicom da je novo rukovodstvo Grada Sarajeva na samom početku svog mandata prepoznalo značaj mandata i aktivnosti koje provodi Ured u pravcu eliminacije korupcije u javnom sektoru u Kantonu Sarajevo.  U tom smislu,  rukovodstvo Ureda je pozdravilo davanje saglasnosti Gradskog vijeća Grada Sarajeva na tekst potpisanog Sporazuma o saradnjii u aktivnostima na prevenciji i borbi protiv korupcije između Grada Sarajeva i Ureda za za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.

Potpisivanjem ovog sporazuma Grad Sarajevo je tako postao dio antikoruptivnog sistema u Kantonu Sarajevo,  te će se prve sistemske aktivnosti Grada na prevenciji i borbi protiv korupcije odnositi na pristupanje Grada Registru zaposlenih u javnom sektoru na području Kantona Sarajevo, Registru imenovanih lica u Kantonu Sarajevo kao i Registru podataka o javnim nabavkama koje provodi Grad, a sve u cilju povećanja transparentosti rada.

Predsjedavajući Ademović je naglasio da je Grad Sarajevo spreman da pruži i dodatnu podršku antikoruptivnom procesima kako u Gradu Sarajevo, tako i u Kantonu Sarajevo, te da je samo takvo djelovanje nosioca javne vlasti put vraćanja povjerenja građana u vlast, institucije i vladavinu prava.

S tim u vezi, dogovoreno je da će Grad da pristupi i  Registru dodjeljenih transfera/grantova u Kantonu Sarajevo koji razvija Ured, a  dodatni doprinos Grada u borbi protiv  korupcije će se ogledati i kroz aktivno učešće Grada u radu Ureda putem kontakt osobe koja će biti imenovana ispred Grada sa zadatkom da prati implemetaciju potpisanog Sporazuma, ali i da informira Ured o uočenim potencijalnim koruptivnim rizicima koji su prisutni u postojećim propisima i praksama u Kantonu Sarajevo.

Zamjenik Stevanović je informisao predstavnike Ureda o aktivnostima koje provodi aktuelna gradska administracija u pravcu revizije dosadašnjeg poslovanja i rada Grada Sarajeva u smislu zakonitosti i transparentnosti, te da će Ured informirati o rezultatima revizije i uočenim nedostatnostima. Zamjenica Džehverović je istakla i nužnost sistemske zaštite prijavitelja korupcije kako u Kantonu Sarajevo, tako i u Federaciji BiH, te je pri tome informisana od strane g. Kafedžića da Ured, između ostalog, već intenzivno provodi i aktivnosti na uspostavi sistemske zaštite i za prijavitelje korupcije.

Gospodin Erik Larson izrazio je zadovoljstvo u svoje ime, kao i u ime Američke ambasade u BiH na potpisivanju Sporazuma o saradnji u aktivnostima na prevenciji i borbi protiv korupcije između Grada i Ureda, te naglasio da će Grad u svim antikoriptivnim aktivnostima uživati podršku.

 

 

Gradsko vijeće usvojilo Odluku o pristupanju izradi Strategije razvoja Grada Sarajeva 2021.- 2027. godine

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na Drugoj sjednici kojom je predsjedavao Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća, usvojilo odluku o razrješenju člana Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i crkvama Gradskog vijeća Grada Sarajeva. Također, usvojena je odluka o izboru novog člana ovog radnih tijela Gradskog vijeća.

Nakon što je 31. marta 2021. godine prestalo da važi ovlaštenje za vršenje funkcije predsjednika i članova Skupštine JP „Sarajevo“ d.o.o., na današnjoj sjednici usvojena je Odluka o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Grada Sarajeva (JP „Sarajevo“ d.o.o.), na period od 3 (tri) mjeseca, kako je predložena te izmijenjena sa rješenjima iz prihvaćenih, odnosno usvojenih amandmana Kluba gradskih vijećnika Naroda i Pravde.

Potom je usvojena Odluka o izboru članova Komisije za razmatranje, obradu i analizu pristiglih prijava na Konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva, predstavnika Gradskog vijeća, za školsku 2020./2021. godinu koja će razmotriti pristigle prijave i utvrditi pravo na stipendije za učenike srednjih škola u 2021. godini.

U nastavku zasjedanja, nakon široke diskusije, gradski vijećnici su razmotrili te usvojili i Odluku o organizaciji i djelokrugu organa uprave Grada Sarajeva.

Dalje je usvojena odluka o pokretanju postupka prodaje četiri službena putnička vozila u vlasništvu Grada Sarajeva. Na prijedlog gradske vijećnice Marijele Hašimbegović, usvojen je zaključak da se sva sredstva od prodaje službenih putničkih vozila u vlasništvu Grada Sarajeva usmjere za socijalne potrebe građana.

S obzirom na to da je istekao period na koji je donesena Strategija razvoja Grada Sarajeva 2012.-2020. godine te da je u skladu sa zakonom i potrebama razvoja grada potrebno donijeti novu Strategiju sa novim periodom njene primjene, na današnjoj sjednici gradski vijećnici su usvojili Odluku o pristupanju izradi Strategije razvoja Grada Sarajeva 2021.- 2027. godine, čime će otpočeti proces pripreme i izrade ovog važnog strateškog dokumenta za Grad Sarajevo, u kojem će se, između ostalog, definisati dugoročna vizija Grada Sarajeva i ključni strateški ciljevi u planiranom periodu.

Zatim je usvojena i Odluka kojom je Gradsko vijeće dalo saglasnosti na Sporazum o saradnji u aktivnostima na prevenciji i borbi protiv korupcije, zaključen dana 14.04.2021. godine između Grada Sarajeva i Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo, a kojim se utvrđuju aktivnosti na prevenciji i borbi protiv korupcije te namjera stvaranja jedinstvenog, efikasnog i učinkovitijeg pravnog i tehničkog okvira borbe protiv korupcije.

Gradsko vijeće je, jednoglasno, usvojilo Odluku o utvrđivanju posebnog značaja za Grad Sarajevo Udruženja „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu” koje svojim djelovanjem, između ostalog, doprinosi afirmaciji grada Sarajeva kroz projekte obrazovanja mladih, razvoja omladinskog volonterizma, aktivizma te stvara pozitivan efekt u zajednici.

U nastavku zasjedanja razmotreni su, ali nisu usvojeni, Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Sarajeva i aktivnostima gradonačelnika Sarajeva za period 01.01. do 31.12.2020. godine, Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.-31.12.2020. godine, Izvještaj o provođenju Odluke o utvrđivanju i načinu sufinansiranja kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo u 2020. godini, Izvještaj provođenju Odluke o utvrđivanju i načinu sufinansiranja sportskih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo u 2020. godini, Izvještaj o  provođenju Odluke o uslovima i postupku prihvatanja pokroviteljstva Grada Sarajeva u 2020. godini iz nadležnosti Gradske službe za obrazovanje, kulturu, sport i mlade te Izvještaj o provođenju Odluke o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo za 2020. godinu.

Zatim je Gradsko vijeće primilo k znanju Informaciju o izdavanju reklamnih površina na osnovu Odluke o korištenju, održavanju, čuvanju uređenih korita i obala vodotoka na području Grada Sarajeva.

Povodom razmatranja izvještajnih akata i Informacije o izdavanju reklamnih površina na osnovu Odluke o korištenju, održavanju, čuvanju uređenih korita i obala vodotoka na području grada Sarajeva, vođena je široka diskusija iz koje su proizašli prijedlozi, sugestije i određeni zaključci u cilju poboljšanja stanja u razmatranim oblastima.

U nastavu  primljene su k znanju Informacija o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.-31.03.2021. godine, Informacija o potpisanom Protokolu o poslovno-tehničkoj saradnji između Grada Sarajeva i Turističke zajednice Kantona Sarajevo, Informacija o realizaciji projekta „Model poboljšanja energijske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika (omasovljavanje)“ za 2020. godinu, Informacija o uspjehu učenika srednjih škola na području grada Sarajeva u školskoj 2019./2020. godini i Informacija o upisu učenika u srednje škole na području grada Sarajeva u školskoj 2020./2021. godini.

Na kraju su upućena određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative. Tako su, između ostalih, usvojene inicijative Odbora za informatiku i telematiku da se na službenoj stranici Grada Sarajeva učini dostupnim obrazac zahtjeva za upotrebu imena, grba i isticanju zastave Grada Sarajeva u kojem će biti naznačena sva neophodna dokumentacija koja je potrebna za podnošenje zahtjeva, kao i da se uspostavi elektronski prikaz komunalnih objekata koji su u vlasništvu Grada Sarajeva i koje Grad Sarajevo održava.

Usvojena je i inicijativa Odbora za lokalni biznis i turizam da dio prihoda koji Kanton Sarajevo ostvaruje po osnovu turističkih taksi pripadne Gradu Sarajevu.