Gradsko vijeće Grada Sarajeva informirano o početku radova na cjelovitoj sanaciji zacjevljenog dijela Bistričkog potoka što je početak sistematske realizacije gradskog projekta “Čista i zdrava rijeka Miljacka” i odlučilo o saradnji sa Federalnim zavodom za programiranje razvoja na provođenju Agende 2030.

Danas je u Vijećnici održana 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva koju je otvorio i vodio predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović.

Najprije je na  prijedlog  gradonačelnice Benjamine Karić, usvojena Odluka o dopuni Kalendara obilježavanja datuma i događaja značajnih za Grad Sarajevo. Usvajanjem ovog dokumenta, započeo je proces provođenja Odluke o obilježavanju Dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici kojom je propisano da se 11. juli utvrđuje kao Dan obilježavanja sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, a koju je Gradsko vijeće donijelo na početku juna mjeseca ove godine.

Gradsko vijeće je na prijedlog predsjedavajućeg Ademovića, donijelo Odluku o davanju saglasnosti na Memorandum o saradnji između Federalnog zavoda za programiranje razvoja i Grada Sarajeva. Potpisivanjem Memoranduma o saradnji, ove dvije insititucije izražavaju interes za ostvarivanje saradnje s ciljem unaprijeđenja implementacije Ciljeva održivog razvoja u Gradu Sarajevu a na koje je naslonjena i Strategija razvoja Grada Sarajeva do 2027. godine. Zajednički interes je i saradnja na daljoj primjeni Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvoja BiH  te drugih razvojnih dokumenta zajednice.

Na prijedlog Gradonačelnice, Gradsko vijeće je usvojilo i Odluku o davanju saglasnosti gradonačelnici Grada Sarajeva za nabavku i donaciju opreme za potrebe Uprave policije     MUP-a Kantona Sarajevo, Jedinice za saobraćaj, kao vid saradnje i pomoći Grada Sarajeva u poboljšanju operativne sposobnosti jedinice za saobraćaj.

U nastavku sjednice, Gradsko vijeće je usvojilo i Izvještaj o realizaciji Programa manifestacije obilježavanja 6. aprila – Dana grada Sarajeva u 2022. godini koji je podnijela Gradonačelnica.

Gradsko vijeće je na današnjoj sjednici primilo k znanju i Informaciju o realizaciji Projekta sanacije zacjevljenog dijela Bistričkog potoka, u okviru projekta „Čista i bistra rijeka Miljacka“.

U skladu sa nadležnostima i obavezama Grada Sarajeva, u smislu održavanja vodotoka, pristupljeno je i realizaciji sanacije zacjevljenog dijela Bistričkog potoka.  Prva faza realizacije projekta počinje sredinom jula mjeseca.

U diskusiji je istaknuto da je ovo prvi projekt kojim se sveobuhvatno sanira i rekonstruira jedan o zacijevljenih potoka, pritoka rijeke Miljacke.

Naglašeno je da je to jedan od projekata evidentiranih u Studiji „Čista rijeka Miljacka“ iz 2010. godine, od oko 150 projekata  naznačenih  samo za sliv rijeke Miljacke, od kojih je tek dio u nadležnosti Grada Sarajeva.

Općine i Kanton Sarajevo i drugi nadležni organi, rade na realizaciji  projekata svako iz svoje nadležnosti, ovisno o  prioritetima i finansijskim mogućnostima (prikupljanje, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, zaštitu  izvorišta, brigu o neuređenim vodotocima, zaštitu biodiverziteta, na kontrolu kvalitete vode i dr.)

Tako je određeni broj projekata od tih oko 150 opredijeljenih rijeci Miljacki, identificiranih sveobuhvatnom studijom iz 2010.godine, već i urađen, ali aktivnosti svih subjekata nisu koordinirane niti evidentirane na jednom mjestu.

Istaknuto je da je značaj  sveobuhvatne sanacije i rekonstrukcije zacijevljenog korita Bistričkog potoka u tome što je to prvi projekt  Grada Sarajeva kojim se  počinje sistemski realizirati  projekt Čista rijeka Miljacka u gradu Sarajevu.

Ovo je prvi  projekt za koji je Grad Sarajevo razradio, i  izdvojio značajna sredstva iz Budžeta Grada Sarajeva i povukao značajnija namjenska sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo i započeo njegovu realizaciju.

Grad Sarajevo će nastaviti s ovim aktivnostima. Slijedi sanacija Ramića potoka, Koševskog potoka, Sušice potoka i svih drugih  do  samog korita rijeke Miljacke.

Naglašena je namjera Grada Sarajeva da inicira procese koji će se voditi koordinirano  sa  svim subjektima koji realiziraju projekte iz studije, svako iz svoje nadležnosti.

Sjednica je nastavljena primanjem k znanju  Informacije o postupku eksterne revizije poslovanja organa Grada Sarajeva za period 2017.-2019. godine kojom je Gradonačelnica upoznala Gradsko vijeće o postupku realizacije  Zaključka Gradskog vijeća Grada Sarajeva iz maja mjeseca prošle godine kada je iskazano opredjeljenje za vršenje revizije finansijskih izvještaja od strane kompetentne i nezavisne revizorske kuće.

Na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, održanoj 27.10.2021. godine, Gradsko vijeće donijelo je Odluku o pristupanju postupku eksterne revizije i to za 2017., 2018. i 2019. godinu, a sve u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFOI) i računovodstvenim propisima BiH,  a postupak javne nabavke je neprimjereno dugo trajao, zbog ulaganja žalbi  ponuđača u svakoj fazi procesa javne nabavke. Napokon je Grad primio rješenje kojim je posljednja žalba odbijena, te se konačno može otpočeti planirana revizija.

Gradski vijećnici su u nastavku današnje sjednice primili k znanju Informaciju u vezi sa primjenom Zakona o komunalnim taksama Kantona Sarajevo.

Gradonačelnica je upoznala Gradsko vijeće s aktivnostima koje je poduzela s ciljem provođenja Zakona o komunalnim taksama,  u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje visine izdvajanja iz sredstava koja se prikupljaju iz komunalnih taksi, a koja gradske općine trebaju doznačavati gradu Sarajevu, u skladu sa odlukama općinskih vijeća.

U povodu razmatranja ove informacije, upućena je inicijativa nadležnim organima Kantona Sarajevo da u Zakonu o komunalnim djelatnostima, propiše postotak sredstava koja će općine izdvajati iz prihoda od komunalnih taksi  i doznačavati Budžetu Grada Sarajeva, kako općine ne bi utvrđivale različite visine u svojim propisima.

U diskusiji je naglašen značaj uređivanja ovog pitanja i data podrška Gradonačelnici da nastavi sa započetim aktivnostima.

Gradsko vijeće je nastavilo s praksom razmatranja informacija o realizaciji gradskih projekata na sjednicama Gradskog vijeća.

Na današnjoj sjednici je primilo k znanju  informaciju o tekućem održavanju spomenika Vječna vatra za 2022. godinu koju je Gradonačelnica dodatno obrazložila i  Informaciju o realizaciji projekta SKYWALK, a gradski vijećnici su u svojim diskusijama dali podršku projektima.

Gradonačelnica je upoznala gradske vijećnike s opredijeljenjem da se „nebeska šetnica“ izgradi na lokalitetu Špicasta stijena.

Upoznala je Gradsko vijeće o daljim aktivnostima koje  će se bazirati na  izradi idejnog projekta, na pribavljanju saglasnosti i mišljenja sa prikazom društvenog pokazatelja realizacije projekta Skywalk, a sve s ciljem izgradnje još jednog objekta koji će obogatiti turističku ponudu grada i ponuditi još jednu atrakciju sugrađanima.

Gradsko vijeće je primilo k znanju i Informaciju o realizaciji projekta obnove i rekonstrukcije Astronomskog opservatorija Trebević, nakon što je Gradonačelnica  u uvodnom izlaganju obrazložila,  naglašavajući izazove s kojima se Grad Sarajevo susreće u procesu pokretanja projekta, te se posebno zahvalila Astronomskom društvu Orion na saradnji i pri realizaciji ovog projekta.

Putem Informacije o implementaciji Plana djelovanja za mlade, Gradsko vijeće se upoznalo sa aktivnostima Grada Sarajeva  u oblasti obrazovanja, oblasti rada, zapošljavanja i poduzetništva mladih te oblasti kulture gdje je naglašena aktivnost u segmentu  poticanja obrazovanja mladih, razvoja kreativnosti i kulturnog stvaralaštva mladih kroz saradanju aktera u društvu.

U diskusiji je informacija podržana, a naglašen je značaj opredjeljenja Grada Sarajeva, da pored izdvajanja sredstava za stipendiranje učenika kojima je to nužno potrebno, Grad Sarajevo daje podršku izvrsnostima. Uz pohvalu za dosadašnje aktivnosti, ponovo je iskazana namjera za dalje razvijanje Plana u pravcu  osmišljavanja i realizacije projekata kojima će se značajnije podržati iznimno uspješni učenici, kao što je u svojoj diskusiji istakla zamjenica predsjedavajućeg Gradskog vijeća Mirela Džehverović.

Gradsko vijeće je primilo k znanju i Informaciju o svrsishodnosti realizacije Projekta zatvaranje terase  na zgradi Olimpijskog bazena „Otoka“.

Poslje široke diskusije u kojoj su gradski vijećnici podržali opredjeljenje uprave izneseno u informaciji, razmatrano je i usvojeno više zaključaka na prijedlog Odbora za budžet i finansije, a među njima i zaključak kojim je  Gradsko vijeće zatražilo da se u postupak poništenja odluke o dodjeli ugovora putem javne nabavke, uključi i Pravobranilaštvo Grada Sarajeva. Sljedećim zaključcima Gradsko vijeće je  uputilo  inicijativu organima Kantona Sarajevo da kroz različite modalitete saradnje,  sistemski sufinansira rad i projekte JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo, uz naglasak na osmišljavanje modaliteta da se u nastavni plan i program osnovnih i srednjih škola, uvrsti još jedan sedmični čas tjelesnog odgoja, u okviru kojeg će se plivanje planirati kao jedna od sistemskih aktivnosti.

Upućeno je više vijećničkih pitanja i inicijativa.

Gradsko vijeće je podržalo inicijativu koju je podnio predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović, u funkciji gradskog vijećnika, da Grad Sarajevo u okviru svojih mogućnosti, formira radnu grupu za izradu sveobuhvatne dokumentacije potrebne za realizaciju projekta Grada Sarajeva  “Čista i bistra Miljacka”, a zasnovanog na Studiji „Čista rijeka Miljacka“ iz 2010. godine, tako da radnu grupu čine svi relevantni subjekti ranije uključeni u izradu Studije i predstavnici institucija nadležnih za realizaciju projekata prepoznatih u Studiji.

Gradsko vijeće je na inicijativu Komisije za Statut i akte usvojilo zaključak kojim Gradsko vijeće upućuje inicijativu  nadležnim  organima  Kantona Sarajevo da se Zakon o komunalnim taksama dopuni i odredbom kojom će se propisati visina izdvajanja u postotku, iz prihoda od komunalnih taksi koje prikupljaju gradske općine, a u korist Grada Sarajeva.

Gradska vijećnica Enisa Spahić je podnijela inicijativu koju je Gradsko vijeće podržalo te je postalo inicijativom Gradskog vijeće a kojom je zatraženo da se KJKP Vodovod i kanalizacija na svojoj službenoj stranici informiraju građane u kojim dijelovima grada se vodoopskrba još uvijek realizira putem naslijeđenih azbestnih cijevi a što bitno utiče na zdravlje stanovništva u tim područjima.

U funkciji Gradskog vijećnika predsjedavajući Ademović je postavio dva pitanja koja su se odnosila na interventnu reakciju a povodom toga i na sistemsko uređivanje održavanja vodotoka iz nadležnosti Grada Sarajeva donošenjem novog gradskog propisa u skladu sa nadležnostima Grada u ovoj oblasti prenesenim zakonom.

Prvo pitanje je bilo upućeno s ciljem da se razmotri mogućnost da se već tokom ovog ljeta pronađe modus da se dio uređenog  otvorenog vodotoka Sušice potoka koji se kraj Zemaljskog muzeja ulijeva u korito Miljacke, uredi.

Podsjetio je da se ovaj dio otvorenog korita nalazi u gradskoj zoni, koja bi zbog svojih sadržaja kao što su Zemaljski muzej, Historijski muzej i budući muzej ARS AEVI, ali i drugi objekti i kompleksi u okruženju  trebali biti reprezentativni te da je prostor  prepun pješaka  i rekreativaca koji koriste Vilsonovo šetalište i sadržaje uz njega, pa bi uređeno i pogledu dostupno korito Sušica potoka dalo novu vrijednost ovom prostoru.

Potaknut željom da se održavanje uređenih vodotoka na području grada, što je moguće prije bolje i sistemski uredi uputio je i pitanje kada će biti  moguće predložiti Gradskom vijeću novi propis o održavanju vodotoka kojim će se povjeriti poslovi redovnog održavanja vodotoka iz nadležnosti Grada Sarajeva JP Sarajevo d.o.o.

 

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI ADEMOVIĆ NA UN SVJETSKOM URBANOM FORUMU PRENIO ISKUSTVA GRADA SARAJEVA U PROGRAMIRANJU RAZVOJA TE PROCESU OBNOVE

 

Predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva Jasmin Ademović učestvuje na 11. zasjedanju Svjetskog urbanog foruma (World Urban Forum – WUF11) u Katowicama, u organizaciji UN-Habitat, agencije Ujedinjenih nacija za ljudska naselja i održivi urbani razvoj. Glavna tema ovogodišnjeg foruma, koji se održava od 26. do 30. juna 2022. godine, je transformacija gradova za bolju urbanu budućnost, a o značaju skupa i teme govori to što je WUF 11 okupio više do 20.000 učesnika iz 173 zemlje svijeta.

Kao govornik, predsjedavajući Ademović učestvovao je na skupu opredijeljenom poslovnoj zajednici (Business Assembly) i to najprije na panelu čija je osnovna tema bila kako privreda i ekonomija mogu preobraziti gradove za postizanje ciljeva održivog razvoja (SDGs). Predsjedavajući Ademović je u svom istupu, prenio iskustva Grada Sarajeva u primjeni SDGs pri programiranju razvoja, te naglasio značaj globalnog cilja održivog razvoja broj 17 (SDG 17) – Partnerstvom do ciljeva, o čemu je svjedočio i ovaj skup. Potom je također kao govornik sudjelovao na panelu organizovanom u cilju uočavanja prilika za najprije gradonačelnike iz Ukrajine i Poljske ali i drugih zemalja u zajedničkoj podjeli prioriteta te definiranja prijedloga kako biznisi mogu pomoći u zahtjevima i potrebama gradskih sredina. Panel koji je posebno potaknut ruskom agresijom i ratom u Ukrajini, gdje je predsjedavajući Ademović prenio iskustva Sarajeva, odnosno šta mogu naučiti ukrajinski gradovi iz procesa oporavka i obnove našeg glavnog grada. Tom prilikom se osvrnuo na nezaobilazne paralele agresije na Bosnu i Hercegovinu i trenutne ruske u Ukrajini, uz odobravanje proaktivnosti međunarodne zajednice na odbrani Ukrajine, te podcrtavanje činjenice da nažalost ista nije bila tako ujedinjena i uopće proaktivna u odbrani Bosne i Hercegovine, odnosno podsjećanja na nametnuti embargo na oružje za vrijeme agresije na našu državu. Izrazio je želju da će međunarodna zajednica biti jednako opredijeljena za obnovu ukrajinskih gradova kao za njenu odbranu, čim ruski agresor bude konačno pobijeđen. Predsjedavajući Gradskog vijeća Ademović je skupu predstavio iskustvo Sarajeva u procesu evidentiranja i procjene ratnih šteta, interventnih sanacija i zaštite od daljnjeg  propadanja tokom rata, te pripreme projekata obnove i prikupljanje resursa za njihovu realizaciju. Pokazao je i poteškoće s kojima se Sarajevo susretalo pri implementaciji projekata rekonstrukcije i obnove. Podsjetio je da tada nisu postojali jedinstveni međunarodno priznati instrumenti i metodologije za djelovanje pri urbanoj krizi kakvi se sada primjenjuju. Preporučio je ukrajinskim kolegama i javnosti da najviše vode računa o procesu dokumentiranja i bilježenja šteta, te sistemskoj borbi protiv eventualnih zloupotreba od strane domaćih donosioca odluka u postupku prijema i raspodjela potencijalnih međunarodnih sredstava za obnovu.

Na margini ovog skupa predsjedavajući Ademović se sastao i sa izvršnom direktoricom UN-Habitat-a i podsekretarkom generalnog sekretara UN, Maimunah Mohd Shaarif koja je izlagala na istoj sesiji. Očekuje se da 11. Svjetski urbani forum završi preporukama koje će okupljeni predstavnici vlasti, civilnog društva i privatnog sektora prenijeti svojim matičnim gradovima na daljnju raspravu i provođenje.

 

   

Obilježena 29. godišnjica pogibije Safeta Zajke – Delegacija Grada Sarajeva odala počast i položila cvijeće

 

 

U povodu obilježavanja 29. godišnjice pogibije ratnog Komandanta 2. viteške motorizovane brigade, heroja oslobodilačkog rata, brigadnog generala i dobitnika ratnog priznanja “Zlatni Ljiljan” Safeta Zajke, predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva Jasmin Ademović je, zajedno sa kantonalnim i općinskim delegacijama, položio cvijeće i odao počast na Centralnom spomen obilježju ispred Općine Novi Grad i u haremu Alipašine džamije.

Safet Zajko je bio jedan od ključnih ljudi za odbranu grada Sarajeva  za vrijeme opsade, borac za Bosnu i Hercegovinu u vremenima kada je bilo najpotrebnije imati svijest i beskrajnu hrabrost.

 

Poginuo je na brdu Žuč, 17.06.1993. godine, na dužnosti komandanta 2. viteške motorizovane brigade. 1992. godine dobio je ratno priznanje “Zlatni ljiljan”, a posthumno je odlikovan i Ordenom heroja oslobodilačkog rata 1994. godine, kao brigadni general Armije Republike Bosne i Hercegovine. Pet dana prije njegove smrti, poginuo je i njegov zamjenik Safet Isović, heroj odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Svojom karizmom Safet Zajko davao je sigurnost, ohrabrenje, motiv i moralni oslonac svojim borcima i oficirima. Borci u njegovom okruženju bili su spremni da se žrtvuju do nadljudskih granica. Njegovi saborci su ga zvali  “naš komandant” i to je doslovice i bio – komandant cijeloga grada, a ne samo 2. viteške brigade.

“Domovina i sloboda su neprocjenjive vrijednosti ovog svijeta, za koje vrijedi i život dati, a istina, istrajnost i strpljivost je kruna vrijednosti čovjeka” ostat će uklesano u spomen ploču ovog heroja, kako bi na tren zastali i nikad ne zaboravili veliko djelo običnog čovjeka.

 

 

Predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva Jasmin Ademović položio cvijeće na spomenik „Dobrinjska barikada“

U povodu obilježavanja 16. juna – Dana sjećanja na borce i civile koji su poginuli na „Dobrinjskoj barikadi“ u periodu opsade Grada Sarajeva 1992 – 1995, predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović je, zajedno sa delegacijama gradskih općina te predstavnicima civilnih i boračkih udruženja, članovima porodica šehida, poginulih boraca i civila, odao počast i položio cvijeće na spomeniku „Dobrinjska barikada“.

16. juni predstavlja jedan od najznačajnih datuma za Sarajevo i Dobrinju u novijoj historiji. Za vrijeme opsade grada Sarajeva 1992-1995 na ovom području živote je izgubilo više od 500 osoba, uključujući borce i civile. Na ovom lokalitetu predviđena je izgradnja i novog spomen-obilježja za žrtve „Dobrinjske barikade smrti“.

Obilježavanjem ovog značajnog datuma i polaganjem cvijeća Grad Sarajevo i  građani Sarajeva sjećaju se branioca i sugrađana grada Sarajeva koji su za vrijeme 1425 dana opsade izgubili živote braneći svoj grad.

Zahvaljujući i njihovoj žrtvi, danas je Sarajevo slobodan grad, simbol mira, borbe i dostojanstva.

Saradnja Grada Sarajeva u implementaciji Agende 2030 sa drugim lokalnim zajednicama pod koordinacijom Vijeća za praćenje implementacije Ciljeva održivog razvoja BiH

 

Na poziv predsjedavajućeg Gradskog vijeća Jasmina Ademovića, danas je održan sastanak sa  predstavnicima Vijeća za implementaciju Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini  Nijazom  Avdukićem  iz Federalnog zavoda za programiranje razvoja i Amrom  Fetahović iz Direkcije za ekonomsko planiranje BiH. 

Na sastanku je vođen razgovor o provedbi Agende 2030, akcionog plana za ljude, planet i razvoj koji teži univerzalnom miru i slobodi na svim poljima. Kao što je poznato, Agendu su podržale sve zemlje i drugi subjekti ulažući zajedničke napore na njenom donošenju , promociji i provedbi, pa tako i Bosna i Hercegovina.

Vijeće za implementaciju Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini je zaduženo za sveukupno praćenje i izvještavanje provođenja Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja, koordinaciju pripreme godišnjih izvještaja i dobrovoljnih izvještaja prema Ujedinjenim narodima.

Na sastanku je razgovor bio usmjeren na provedbu Agende u  lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini, a posebno o kampanji koju vodi Vijeće za implementaciju  Ciljeva održivog razvoja  BiH kako bi se lokalne zajednice  bolje upoznale sa značajem Agende 2030 i Okvirom za implementaciju ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini, te sa obavezama i koristima koje ona donosi, prije svega za lokalne zajednice.

Jedna od aktivnosti Vijeća za praćenje implementacije Ciljeva održivog razvoja u BiH je održavanje skupova na kojima predstavnici  jedinica lokalne samouprave prezentiraju vlastite aktivnosti i politike koje provode na realizaciji Agende 2030. Na ovaj način se lokalnim zajednicama usmjerava pažnja na ovu aktivnost, ali se i razmjenjuju pozitivna i često vrlo zanimljiva iskustva koja na putu ka Ciljevima održivog razvoja, lokalne zajednice u BiH imaju.

Na sastanku je inicirano uspostavljanje i formalne  saradnje Grada Sarajeva i Vijeća za implementaciju  Ciljeva održivog razvoja, imajući u vidu i podršku Gradu Sarajevu u implementaciji Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u organima Grada Sarajeva koje bitno doprinosi  provedbi Agende 2030.

Obilježena 30. godišnjica od pogibije jednog od najvećih heroja Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995, Vinka Šamarlića

 

U ime Gradskog vijeća Grada Sarajeva, predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović odao je počast polaganjem cvijeća u povodu 30. godišnjice od pogibije Vinka Šamarlića, jednog od najvećih heroja Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995, hrabrog specijalca i velikog sportiste.

Bio je pripadnik specijalne jedinice MUP-a BiH, Odred „Bosna“, a poginuo je 08.06.1992. godine u jednoj od najvećih bitki na Hrasnom Brdu.

Kao istaknuti judista sarajevskog judo kluba „Željezničar“ bio je dobitnik brojnih zlatnih medalja i reprezentativac Republike Bosne i Hercegovine.

Poginuo je dan prije nego što je trebao putovati u Barcelonu na Olimpijske igre na kojima je Bosna i Hercegovina po prvi put nastupala kao samostalna država i gdje je trebao nositi državnu zastavu.

Vinko Šamarlić je za hrabrost u oružanim borbama posthumno odlikovan najvećim ratnim priznanjima, među kojima su „Zlatna policijska zvijezda“ i „Medalja za hrabrost“.

Brojni saborci, predstavnici vlasti, medija i boračkih udruženja, prijatelji i sugrađani, danas su odali počast ovom heroju za kojeg kažu da je duhom i tijelom, sposobnošću i hrabrošću, dobrotom i odanošću bio primjer dobrog čovjeka i patriote.

 

Gradsko vijeće utvrdilo Nacrt Statuta Grada Sarajeva i uputilo ga u javnu raspravu

Na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća, gradski vijećnici su odali počast preminuloj Segmedini Srna-Bajramović, zastupnici u Skupštini Kantona, delegatkinji u Federalnom parlamentu i potpredsjednici GO SDP BiH. Gradsko vijeće je, također, na današnjoj sjednici odalo počast svim žrtvama ratnih zločina počinjenih u Prijedoru u periodu 1992.-1995. godina.

Rad sjednice, po usvojenom dnevnom redu, započeo je tako što je Gradsko vijeće Grada Sarajeva usvojilo Odluku o podizanju spomenika bosanskom kralju Tvrtku I Kotromaniću na lokaciji – Park, između zgrada Zemaljske vlade. Rad kipara Stijepe Gavrića izabran je, od strane Konkursne komisije, kao najbolje idejno rješenje za spomenik prvog bosanskog kralja Tvrtka I Kotromanića.

U nastavku zasjedanja, nakon provedene javne rasprave, na inicijativu Komisije za međunarodnu saradnju Gradskog vijeća, usvojena je Odluka o davanju saglasnosti gradonačelnici Grada Sarajeva za potpisivanje Memoranduma o saradnji između Grada Sarajeva i Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine, u cilju privlačenja investicija i prijenosa znanja i tehnologija u svrhu razvoja lokalnih zajednica i Bosne i Hercegovine u cjelini. Osnovni zadaci su promocija Bosne i Hercegovine i njenog glavnog grada kao investicione i turističke destinacije, ostvarenje kontakta sa potencijalnim investitorima iz dijaspore i njihovo povezivanje sa projektnim partnerima i privrednicima iz Bosne i Hercegovine, kreiranje platforme koja će dijaspori pružati usluge i olakšati proces investicija i formiranje baze projektnih ideja kako bi se što bolje usmjerile investicije u konkretne projekte.

Gradski vijećnici usvojili su Odluku o davanju saglasnosti na Sporazum o saradnji između Grada Sarajeva i Verlab Instituta u svrhu unaprjeđenja naučne i istraživačke djelatnosti i aktivnosti, a što je u skladu sa Strategijom razvoja Grada Sarajeva 2021.-2027. godina.

Na današnjoj sjednici usvojena je Odluka kojom je utvrđen način na koji će Grad Sarajevo obilježavati 11. juli – Dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, najgoreg zločina na evropskom tlu od Drugog svjetskog rata, a u skladu sa prigodnim Programom aktivnosti koji će se donositi svake godine. Usvojen je amandman gradonačelnice kojim je definisano obilježavanje 11. jula u tekućoj godini. Gradski vijećnik Toni Vukadin je, iskazujući podršku prijedlogu, naglasio da je Grad Sarajevo, kao glavni grad, prva institucija koja je usvajajući ovu Odluku službeno proglasila 11. juli Danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.

Usvojena je i Odluka kojom Gradsko vijeće daje saglasnost gradonačelnici Grada Sarajeva za pristupanje postupku kupovine (otkupa) parne lokomotive (muzejskog eksponata)  „Kusače“, koja se planira postaviti na lokalitetu Bistričke stanice.

Na današnjoj sjednici, po hitnom postupku, usvojena je Odluka o izmjenama Odluke o uslovima i načinu korištenja i davanja u zakup dijela objekta Željeznička stanica Bistrik, u cilju smanjenja cijena mjesečne zakupnine i drugih uslova, a kako bi Javni poziv za davanje u zakup dijela objekta Željeznička stanica Bistrik bio prihvatljiviji za potencijalne ponuđače. Gradonačelnica je prihvatila amandmane na prijedlog ove Odluke koje su uložile Komisija za Statut i akte i Administrativna komisija.

Nakon uvodnog izlaganja i široke diskusije, gradski vijećnici razmotrili su i usvojili Izvještaj o radu i poslovanju JP „Sarajevo“ d.o.o. za 2021. godinu iz kojeg je vidljivo da se 2020. godina, zbog pandemije koronavirusa, negativno odrazila na poslovanje ovog javnog preduzeća koje se  nastavilo i u prvoj polovini 2021. godine. U mjesecu junu, ublažavanjem mjera Kriznog štaba, primjetan je značajan porast prihoda kada je u pitanju posjeta Sarajevskoj žičari i Vijećnici, što je rezultiralo pozitivnim poslovanjem na kraju godine. S tim u vezi, usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o raspodjeli dobiti Javnog preduzeća „Sarajevo“ d.o.o. za 2021. godinu.

Zatim su usvojeni Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove „Gradski Muzeji“ Sarajevo za 2021. godinu i  Izvještaj o radu i poslovanju JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu. Usvajanjem izvještaja javnih preduzeća i javne ustanove Grada Sarajeva, gradski vijećnici su dali podršku radu organa odlučivanja i organa uprave ovih preduzeća.

Gradsko vijeće je razmotrilo i usvojilo i Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.-31.03.2022. godine te Izvještaj o provođenju Odluke o uslovima i postupku prihvatanja pokroviteljstva Grada Sarajeva u 2021. godini iz nadležnosti Gradske službe za obrazovanje, kulturu, sport i mlade.

U nastavku zasjedanja, gradski vijećnici su razmotrili tekst Nacrta Statuta Grada Sarajeva, u cilju  usklađivanja sa Ustavom Kantona Sarajevo s kojim je Statut Grada Sarajeva trebao biti usklađen još 2019. godine, te zakonima i drugim propisima donesenim od 2008. godine do sada, od kada je Statut Grada Sarajeva na snazi. Gradsko vijeće je utvrdilo Nacrt Statuta i usvojilo zaključak kojim se Nacrt upućuje u javnu raspravu u trajanju do 01.09.2022. godine. Zaključak će tokom trajanja javne rasprave bit javno dostupan građanima i svim zainteresiranim subjektima na službenoj internetskoj stranici Grada Sarajeva.

 Razmotren je i Nacrt Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje pravobranioca i zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Grada Sarajeva te zaključkom upućen u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Gradsko vijeće je primilo k znanju Informaciju sa prijedlogom mjera sistemskog finansiranja programa i aktivnosti JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo, broj 02-1-614-22 od 09.05.2022. godine, iz koje je vidljivo da će i u narednom periodu ovo javno preduzeće nastaviti sa razvojem i unaprjeđenjem sistemske škole plivanja, projekata rehabilitacije za pripadnike boračke populacije i projekata za djecu sa poteškoćama. Gradski vijećnici su informisani i sa prijedlogom mjera u oblasti investicionog ulaganja u cilju obezbjeđenja alternativnih energetskih resursa, broj 02-1-615/22 od 09.05.2022. godine, a čiji je predlagač  JP „Olimpijski bazen Otoka” d.o.o. Sarajevo.

Primljena je k znanju i Informacija  o aktivnostima Grada Sarajeva iz oblasti saradnje sa zdravstvenim ustanovama i organizacijama porodične i dječje zaštite za period januar – april 2022. godine.

Gradonačelnica je, kao i do sada, nastavila s praksom redovnog informisanja Gradskog vijeća o toku realizacije projekata. Tako  je, u uvodnim napomenama, informisala gradske vijećnike i  o realizaciji projekta Kanalizacija na Trebeviću. Grad Sarajevo je pristupio projekatu izrade kanalizacionog sistema Vidikovac – Čolina kapa kao jedinom pravom i održivom rješenju odvodnje fekalnih voda sa objekata Vidikovac i dolazne stanice žičare, ali i rješavanju problema nepostojanja kanalizacionog sistema na čitavom Trebevićkom platou, jer su planirane tehničke mogućnosti da se na novi cjevovod priključe svi postojeći objekti na Trebeviću, čime bi se riješio veliki ekološki i higijensko-epidemiološki problem, što je svakako od interesa za zaštićeni pejzaž „Trebević“.

Razmotrene su i primljene k znaju i informacije o realizaciji Projekta revitalizacije obalnih kamenih zidova Miljacke pjeskarenjem, ukrašavanju mostova u gradu Sarajevu, iluminaciji mostova i Olimpijskog muzeja, realizaciji projekta rekonstrukcije i adaptacije objekta bivše zgrade SDK kod Vječne vatre i  realizaciji Projekta izgradnje poslovno ugostiteljskog objekta „Vidikovac“.

Na kraju sjednice upućena su određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative. Tako je, između ostalih, Komisija za Statut i akte uputila inicijativu Kantonu Sarajevo za izmjenu Ustava Kantona Sarajevo, tako da se stvori pravni osnov za direktan izbor gradonačelnika Grada Sarajeva. Ova inicijativa je jednoglasno usvojena te je postala inicijativom Gradskog vijeća.

Gradski vijećnik Adi Škaljić uputio je inicijativu za ponovno pokretanje dodjeljivanja godišnje međunarodne poetske nagrade „Slovo Makovo/Mak Dizdar“, shodno važećoj odluci Gradskog vijeća donesenoj dana 31.7.2012. godine.

Predsjedavajući Ademović upriličio prijem za viceprvaka Evrope u taekwondou Nedžada Husića

Predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović upriličio je, zajedno sa gradskim vijećnikom dr. Samirom Bejićem, prijem za viceprvaka Evrope u taekwondou Nedžada Husića. Prijemu su prisustvovali i predsjednik Taekwondo saveza BiH Samir Šarić i trener Taekwondo reprezentacije BiH Haris Husić.

Ovaj taekwondo borac ispisao je historiju bh. sporta osvajanjem srebrene medalje na Evropskom taekwondo prvenstvu koje se nedavno održalo u Manchesteru.

To je samo nastavak Husićevih uspjeha nakon što je na posljednjim Olimpijskim igrama u Tokiju osvojio peto mjesto, odnosno ostvario najbolji plasman u historiji BiH.

Samir Šarić, predsjednik Taekwondo saveza BiH upoznao je predsjedavajućeg Ademovića sa izvanrednim rezultatima koje postižu takmičari taekwondo saveza BiH, kao i s budućim planovima viceprvaka Evrope u taekwondou Nedžada Husića. Istakao je da Husića očekuje Grand prix u Rimu gdje će biti implementirana nova taekwondo pravila, a to iskustvo će bh. reprezentativcu poslužiti kao uvertira za Mediteranske igre.

Predsjedavajući Ademović uputio je iskrene čestitke ovom mladom sportisti na izvrsnom rezultatu ostvarenom u Manchesteru te istakao da su uporan rad i zalaganje garancija još jednog sjajnog  nastupa našeg takmičara. Dodao je da će  Grad Sarajevo maksimalno podržati nastupe ovog izuzetnog sportiste na budućim takmičenjima.

Predsjedavajući Ademović predstavio projekte Grada Sarajeva ka ciljevima održivog razvoja na forumu UNGSII SDG Lab u Davosu

Na poziv UNGSII (United Global SDG Index Institute), predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović aktivno je učestvovao na UNGSII SDG Lab forumu koji razmatra rezultate istraživanja  o implementaciji ciljevima održivog razvoja iz UN Agende 2030, usaglašene vizije budućnosti, zasnovane na jednakim pravima i mogućnostima, čistoj energiji, vodi i okolini, boljoj zdravstvenoj zaštiti i ravnomjernijem ekonomskom razvoju planete (SDGs).

Uporedo sa Svjetskim ekonomskim forumom (WEF), u Davosu  se održava na desetine i drugih konferencija posvećenih specifičnim temama na kojima se okupljaju vodeći svjetski stručnjaci.

Program SDG Lab 2022 sadržavao je više panel diskusija na kojima su razmijenjena iskustva, a kroz izlaganja  istaknutih uvodničara  i kroz diskusije o više različitih tema. Raspravljalo se o izazovima i solucijama s kojima se susreću gradovi i drugi subjekti u procesu formulacije i realizacije projekata ka ciljevima održivog razvoja. Na Forumu SDG Lab 2018. godine kreirana je platforma vodećih gradova – (25+5 SDG Cities Leadership Platform) kao inicijativa za uspostavljanje partnerskog odnosa gradova pri implementaciji ciljeva održivog razvoja na nivou gradova.

Predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović je na panel diskusiji, na temu investiranja u projekte ka ciljevima održivog razvoja koji doprinose općem dobru, ali i putem kojih se ostvaruje dobit, predstavio projekte Grada Sarajeva. Grad Sarajevo je kroz projekte uvođenja pametnih tehnologija, čišćenja i uređenja rijeke Miljacke te promocije ekoloških i zdravih načina transporta, već na putu da, u okviru svojih nadležnosti, odgovori na izazove implementacije SDGa.

Podijelio je svoja iskustva sa profesoricom Phoebe Koundouri (Athens University of Economics and Business) koja je predsjednica Evropske asocijacije ekoloških i resursnih ekonomista i koja posjeduje impresivno iskustvo u polju implementacije SDG-a. Razgovarano je o mogućnostima društvene transformacije zasnovane na nauci i s fokusom na čovjeka. Učesnik panel diskusije bio je i Joseph Cajigal, izvršni direktor kompanije Princeton Capital Management s kojim je razgovarano o isplativosti investiranja u održive ciljeve razvoja koji doprinose općem dobru.

Predsjedavajući Ademović je sa J.D. Bindenagelom, profesorom Univerziteta u Bonu, umirovljenim američkim diplomatom i bivšim specijalnim izaslanikom predsjednika Clintona za pitanja Holokausta, gostovao na podcastu gdje je govorio o kompleksnosti historijske i savremene uloge Sarajeva u procesima u BiH i Jugoistočnoj Europi.

Grad Sarajevo će u narednim godinama poduzimati potrebne aktivnosti za realizaciju što više projekata usmjerenih na ispunjenje ciljeva održivog razvoja te će kroz privlačenje investicija u održivu energiju, ekologiju i urbanu mobilnost, u okviru svoje nadležnosti, doprinijeti stvaranju zdravijeg i sigurnijeg okruženja i za buduće generacije.

Delegacija Grada Sarajeva odala počast povodom obilježavanja 30. godišnjice masakra u ulici Ferhadija

Gradonačelnica Grada Sarajeva Benjamina Karić, zamjenica predsjedavajućeg Gradskog vijeća Mirela Džehverović, zamjenik gradonačelnice Haris Bašić i gradski vijećnik Alem Logo danas su, u ime Grada Sarajeva, položili cvijeće i odali počast žrtvama masakra u Ferhadiji.

Na tom mjestu je 1992. godine, od posljedica dejstva minobacačke granate ispaljene sa agresorskih položaja, čekajući u redu za hljeb,  ubijeno 26, a ranjeno 108 građana Sarajeva.

Obilježavanju godišnjice prisustvovale su porodice ubijenih, delegacije svih nivoa vlasti, predstavnici udruženja, kao i brojni građani koji su se na dostojanstven način prisjetili jednog od najstrašnijih zločina počinjenih za vrijeme opsade Sarajeva.

Tog tragičnog dana ubijeni su Nedžad Abdija, Ismet Ašćerić, Ruždija Bektešević, Snježana Biloš, Predrag Bogdanović, Vladimir Bogunović, Vasva Čengić, Gordana Čeklić, Mirsad Fazlagić, Emina Karamustafić, Mediha Omerović, Bahrija Pilav, Mila Ruždić, Mile Ružić, Hatidža Salić, Galib Sinotić, Abdulah Sarajlić, Sulejman Sarajlić, Sreten Stamenović, Srećko Šiklić, Božica Trajeri – Pataki, Vlatko Tanacković, Srećko Tanasković, Tamara Vejzagić – Kostić, Jusuf Vladović i Izudin Zukić.