Gradsko vijeće na današnjoj sjednici  usvojilo osam odluka o sufinansiranju kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo

Na današnjem nastavku Treće sjednice Gradsko vijeće Grada Sarajeva kojom je predsjedavao Jasmin Ademović,  predsjedavajući Gradskog vijeća,  je primilo k znanju četiri Informacije Gradonačelnice, i to: Informaciju o realizaciji projekta obnove i restauracije „Željezničke stanica Bistrik“, Informaciju o realizaciji projekta izgradnje biciklističke staze na području općine Novi Grad Sarajevo na poddionici VI transverzale, Informaciju o realizaciji projekta izgradnje biciklističke staze na području općine Novo Sarajevo na poddionici od VI do III transverzale i Informaciju o realizaciji projekta izgradnje biciklističke staze na području općine Centar (od Vilsonovog šetališta do spoja sa biciklističkom stazom općine Centar kod Druge Gimnazije).

Nakon završetka Treće sjednice, Gradsko vijeće je pristupilo održavanju Četvrte redovne sjednice na kojoj su su se imenovali vršioci dužnosti predsjednika i članova Skupštine JP „Sarajevo“ d.o.o. na period od tri mjeseca. Gradsko vijeće Grada Sarajevo je razriješilo raniji saziv Skupštine JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo obzirom da im na jednoj od prethodnih sjednica Gradskog vijeća nije usvojen Izvještaj o radu, te imenovalo vršioce dužnosti predsjednika i članova Skupštine JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. d.o.o. na period od tri mjeseca.

Imenovanje članova Skupština javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Sarajevo na mandatni period od četiri godine vršit će se u konkursnoj proceduri, a u skladu sa  Odlukom o proceduri, uslovima i standardima imenovanja članova Skupštine javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Sarajevo, a koju je Gradsko vijeće usvojilo na junskoj sjedinici.

Na današnjoj četvrtoj sjednici novi saziv Gradskog vijeća je iskazao i svoju snažnu opredjeljenost da daje podršku razvoju kulture u Sarajevu usvajanjem osam odluka o sufinansiranju kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo. Finansijsku podršku su tako dobile sljedeće kulturne manifestacije: 61. Internacionalni teatarski festival MESS 2021, 27. Sarajevske večeri muzike „SVEM 2021“, 12. Balet Fest Sarajevo 2021, 60.  Međunarodni književni festival „Sarajevski dani poezije 2021“, 7. Festival dječije umjetnosti „FEDU 2021“, 6. Međunarodni festival književnosti „Bookstan. No East. No West. 2021“, „Sarajevo Big Band 2021“ i 25. Festival „Baščaršijske noći 2021“.

Gradsko vijeće je usvojilo i Zaključak prema kojem će se revidirati Odluka Grada o kulturnim manifestacijama od posebnog interesa za Grad Sarajevo na način da će se proširiti spisak kulturnih manifestacija od interesa za Grad Sarajevo, a koje će tako dobiti i priliku da ostvare finansijsku podršku Grada.

Predsjedavajući Ademović održao sastanak sa ministrom privrede Kantona Sarajevo Adnanom Delićem i predstavnicima Infobip-a u BiH: Institucionalna i sistemska podrška javnog sektora je neophodna za snažniji razvoj IT sektora u Kantonu Sarajevo

Predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva Jasmin Ademović i zamjenica predsjedavajućeg Mirela Džehverović održali su sastanak sa predstavnicima globalne IT i telekomunikacijske kompanije Infobip- predstavništvo u BiH. Sastanku je prisustvovao i ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić.


Povod organiziranja sastanka bio je predstavljanje rada kompanije Infobip u BiH koja aktivno i uspješno djeluje u oblasti IT-a i telekomunikacija kako u BiH tako i u regiji i svijetu, kao i prezentiranje novog projekta ove kompanije koji se odnosi na izgradnju IT kampusa kao vodećeg razvojno-istraživačkog centra za područje Balkana, Srednjeg istoka i Afrike sa sjedištem u Sarajevu. Direktor Infobip-a u BiH. g. Dino Ibrahimović je upoznao prisutne sa  dinamikom izgradnje ovog kampusa na Šipu kao i činjenicom da će nakon njegovog otvaranja više stotina mladih IT inžinjera, kao i stručnjaka iz drugih oblasti dobiti priliku da rade na kreiranju i isporuci sofisticiranih tehnoloških rješenja za potrebe domaćeg i međunarodnog IT i telekomunikacijskog tržišta.

Tokom obraćanja prisutnim, predsjedavajući Ademović je istakao kako je rad IT kompanija od izuzetnog značaja za razvoj lokalnih zajednica i ukupne ekonomije države, te da projekti ove vrste ujedno doprinose i otvaranju novih radnih mjesta za mlade stručnjake iz oblasti informacionih tehnologija koji će tako ostati u BiH i učiniti je konkurentnom u razvojnim,
tehnološkim i inovativnim projektima.

Ministar Delić je naglasio kako je opredjeljenje njegovog resora kao i Vlade Kantona Sarajevo usmjereno na davanje snažnog poticaja razvoju privrede, a naročito IT sektora u Kantonu Sarajevo koji pokazuje trend kontinuiranog rasta i  akumuliranja dobiti, te da se legislativni i institucionalni okvir u Kantonu Sarajevo mora prilagoditi novim privrednim tokovima i trendovima razvoja, a naročito u oblasti IT industrije. S tim u vezi, ministar Delić je prisutne informisao i o konkretnim aktivnostima koje provodi Vlada Kantona Sarajevo u pripremi seta propisa koji će odgovoriti ovom zadatku, a u skladu sa nadležnostima Kantona Sarajevo.

Predsjedavajući Ademović i zamjenica Džehverović su najavili da će i Grad Sarajevo u skladu sa svojim nadležnostima i mogućnostim dati odgovarajući insitucionalni poticaj ovim naporima, te da će se razmotriti i modaliteti pružanja konkretne podrške kompaniji Infobip, kao i mogućnosti njihovog kapacitiranja iz sredstava koje Grad ostvari kroz apliciranje na različite domaće i međunarodne projekte.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva  usvojilo Izmjene i dopune Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2021. godinu

Gradsko vijeće Grada Sarajeva  jučer je održalo treću redovnu sjednicu Gradskog vijeća, kojom je predsjedavao Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća.

Na početku sjednice, gradski vijećnici su usvojili odluke o razrješenju određenih članova radnih tijela Gradskog vijeća. Također, usvojene su odluke o izboru novih članova ovih radnih tijela.

U nastavku zasjedanja usvojene su i Izmjene i dopune Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2021. godinu.  Navadenim izmjenama i dopunama Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva, između ostalog,  uvrštene su i nove tačke i to: Politika Grada Sarajeva za mandatni period i Plan rada Grada Sarajeva za 2021. godinu, a na prijedlog Kolegija Gradskog vijeća Grada Sarajeva. Reprogramiranje rada Gradskog vijeća kroz uvrštavanje navedenih tačaka ima za cilj postizanje otvorenosti javne politike Grada Sarajeva prema građanima i široj javnosti, a što je i najviši demokratski standard. Transparentna i pristupačna javna politika će tako osigurati građanima kvalitetne informacije o strateškim opredjeljenjima i radu organa Grada za ukupni mandatni period, te će ujedno biti i adekvatan mehanizam putem kojeg će građani moći da vrše evaluaciju rezultata rada aktuelnog saziva Gradskog vijeća i Gradonačelnice.

Na sjednici je donesen je i zaključak  kojim se gradonačelnica Grada Sarajeva zadužuje da za narednu sjednicu Gradskog vijeća pripremi i predloži Gradskom vijeću Odluku o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa za Grad Sarajevo (JP“Sarajevo“ d.o.o), a nakon provedenog postupka preispitivanja ranije usvojene Odluke.

Sa ciljem regulisanja jasnih i transparentnih procedura, uvjeta i standarda imenovanja članova skupštine javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Sarajevo, Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o proceduri, uslovima i standardima imenovanja članova Skupštine javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Sarajevo.

Gradsko vijeće razmotrilo i usvojilo Izvještaj o realizaciji Programa manifestacije obilježavanja 06. aprila – dana Grada Sarajeva, u okviru kojeg se sačinio poseban osvrt na događaje koji su popratili obilježavanje ovog za Grad Sarajevo izuzetno važnog dana.

Pravobranilac Grada Sarajeva je postupajući u skladu sa usvojenom incijativom Gradskog vijeća sa prve redovne sjednice informisao gradske vijećnike o statusu imovine Grada  na adresi Hamdije Kreševljakovića broj 3, Sarajevo, a koje je ujedno i statutarno sjedište Grada Sarajeva. Ovu informaciju je Gradsko vijeće primilo k znanju.

Izvještaj o radu Pravobranilaštva Grada Sarajeva za 2020. godinu, kojeg je Pravobranilac Grada Sarajeva podnio Gradskom vijeću, nije dobio potrebnu većinu, te kao takav nije ni usvojen.
Zbog nedostatka kvoruma, Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća, prekinuo je sjednicu uz najavu da će o terminu nastavka sjednice gradski vijećnici biti blagovremeno obaviješteni.

Rukovodstvo Gradskog vijeća Grada Sarajeva sa predsjedavajućim vijeća četiri gradske općine  

U kabinetu predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva Jasmina Ademovića, danas je održan koordinacijski sastanak s predstavnicima sve četiri gradske općine.

S obzirom na haotično stanje u Gradu Sarajevu, koje se prvenstveno ogleda u nekoordiniranosti zajedničkog djelovanja sve četiri gradske općine, bilo je nepohodno pokrenuti procese razgovora i zajedničkog planiranja ključnih poteza koji će voditi ka regulaciji i boljoj uvezanosti općina u jedinstvenom djelovanju o temama kao što su:

  • Regulacioni planovi
  • Uređenje korita rijeke Miljacke
  • Izgradnja i povezivanje bilicklističkih staza
  • Održavanje čistoće grada i spomenika od važnosti za Grad Sarajevo
  • Gradski autoput

Na ovom sastanku su prisustvovali predsjedavajući Općinskog vijeća Stari Grad Mirza Batalović, predsjedavajući Općinskog vijeća Centar Sead Đozo, predsjedavajući Općinskog vijeća Novo Sarajevo Robert Pleše te predsjedavajući Općinskog vijeća Novi Grad Mirza Selimbegović, kao i zamjenici predsjedavajućeg Gradskog vijeća Mirela Džehverović i dr. Dragan Stevanović.

Doneseni su konkretni zaključci i usaglašeni interesi, pri čemu je istaknut primarni stav svih gradskih općina o neophodnosti redovnog sastajanja i zajedničkog djelovanja.

 

Nakon sastanka rukovodstva Gradskog vijeća Grada Sarajeva i Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo: Grad Sarajevo će da postane lider u borbi protiv korupcije u Kantonu Sarajevo

Predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva Jasmin Ademović sa svojim zamjenicima Mirelom Džehverović i Draganom Stevanovićem danas je održao radni sastanak sa šefom Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo Erduanom Kafedžićem i savjetnikom Ureda za borbu protiv korupcije Erikom Larsonom.

Rukovodstvo Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo je, prije svega, izrazilo zadovoljstvo činjenicom da je novo rukovodstvo Grada Sarajeva na samom početku svog mandata prepoznalo značaj mandata i aktivnosti koje provodi Ured u pravcu eliminacije korupcije u javnom sektoru u Kantonu Sarajevo.  U tom smislu,  rukovodstvo Ureda je pozdravilo davanje saglasnosti Gradskog vijeća Grada Sarajeva na tekst potpisanog Sporazuma o saradnjii u aktivnostima na prevenciji i borbi protiv korupcije između Grada Sarajeva i Ureda za za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.

Potpisivanjem ovog sporazuma Grad Sarajevo je tako postao dio antikoruptivnog sistema u Kantonu Sarajevo,  te će se prve sistemske aktivnosti Grada na prevenciji i borbi protiv korupcije odnositi na pristupanje Grada Registru zaposlenih u javnom sektoru na području Kantona Sarajevo, Registru imenovanih lica u Kantonu Sarajevo kao i Registru podataka o javnim nabavkama koje provodi Grad, a sve u cilju povećanja transparentosti rada.

Predsjedavajući Ademović je naglasio da je Grad Sarajevo spreman da pruži i dodatnu podršku antikoruptivnom procesima kako u Gradu Sarajevo, tako i u Kantonu Sarajevo, te da je samo takvo djelovanje nosioca javne vlasti put vraćanja povjerenja građana u vlast, institucije i vladavinu prava.

S tim u vezi, dogovoreno je da će Grad da pristupi i  Registru dodjeljenih transfera/grantova u Kantonu Sarajevo koji razvija Ured, a  dodatni doprinos Grada u borbi protiv  korupcije će se ogledati i kroz aktivno učešće Grada u radu Ureda putem kontakt osobe koja će biti imenovana ispred Grada sa zadatkom da prati implemetaciju potpisanog Sporazuma, ali i da informira Ured o uočenim potencijalnim koruptivnim rizicima koji su prisutni u postojećim propisima i praksama u Kantonu Sarajevo.

Zamjenik Stevanović je informisao predstavnike Ureda o aktivnostima koje provodi aktuelna gradska administracija u pravcu revizije dosadašnjeg poslovanja i rada Grada Sarajeva u smislu zakonitosti i transparentnosti, te da će Ured informirati o rezultatima revizije i uočenim nedostatnostima. Zamjenica Džehverović je istakla i nužnost sistemske zaštite prijavitelja korupcije kako u Kantonu Sarajevo, tako i u Federaciji BiH, te je pri tome informisana od strane g. Kafedžića da Ured, između ostalog, već intenzivno provodi i aktivnosti na uspostavi sistemske zaštite i za prijavitelje korupcije.

Gospodin Erik Larson izrazio je zadovoljstvo u svoje ime, kao i u ime Američke ambasade u BiH na potpisivanju Sporazuma o saradnji u aktivnostima na prevenciji i borbi protiv korupcije između Grada i Ureda, te naglasio da će Grad u svim antikoriptivnim aktivnostima uživati podršku.

 

 

Gradsko vijeće usvojilo Odluku o pristupanju izradi Strategije razvoja Grada Sarajeva 2021.- 2027. godine

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na Drugoj sjednici kojom je predsjedavao Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća, usvojilo odluku o razrješenju člana Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i crkvama Gradskog vijeća Grada Sarajeva. Također, usvojena je odluka o izboru novog člana ovog radnih tijela Gradskog vijeća.

Nakon što je 31. marta 2021. godine prestalo da važi ovlaštenje za vršenje funkcije predsjednika i članova Skupštine JP „Sarajevo“ d.o.o., na današnjoj sjednici usvojena je Odluka o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Grada Sarajeva (JP „Sarajevo“ d.o.o.), na period od 3 (tri) mjeseca, kako je predložena te izmijenjena sa rješenjima iz prihvaćenih, odnosno usvojenih amandmana Kluba gradskih vijećnika Naroda i Pravde.

Potom je usvojena Odluka o izboru članova Komisije za razmatranje, obradu i analizu pristiglih prijava na Konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva, predstavnika Gradskog vijeća, za školsku 2020./2021. godinu koja će razmotriti pristigle prijave i utvrditi pravo na stipendije za učenike srednjih škola u 2021. godini.

U nastavku zasjedanja, nakon široke diskusije, gradski vijećnici su razmotrili te usvojili i Odluku o organizaciji i djelokrugu organa uprave Grada Sarajeva.

Dalje je usvojena odluka o pokretanju postupka prodaje četiri službena putnička vozila u vlasništvu Grada Sarajeva. Na prijedlog gradske vijećnice Marijele Hašimbegović, usvojen je zaključak da se sva sredstva od prodaje službenih putničkih vozila u vlasništvu Grada Sarajeva usmjere za socijalne potrebe građana.

S obzirom na to da je istekao period na koji je donesena Strategija razvoja Grada Sarajeva 2012.-2020. godine te da je u skladu sa zakonom i potrebama razvoja grada potrebno donijeti novu Strategiju sa novim periodom njene primjene, na današnjoj sjednici gradski vijećnici su usvojili Odluku o pristupanju izradi Strategije razvoja Grada Sarajeva 2021.- 2027. godine, čime će otpočeti proces pripreme i izrade ovog važnog strateškog dokumenta za Grad Sarajevo, u kojem će se, između ostalog, definisati dugoročna vizija Grada Sarajeva i ključni strateški ciljevi u planiranom periodu.

Zatim je usvojena i Odluka kojom je Gradsko vijeće dalo saglasnosti na Sporazum o saradnji u aktivnostima na prevenciji i borbi protiv korupcije, zaključen dana 14.04.2021. godine između Grada Sarajeva i Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo, a kojim se utvrđuju aktivnosti na prevenciji i borbi protiv korupcije te namjera stvaranja jedinstvenog, efikasnog i učinkovitijeg pravnog i tehničkog okvira borbe protiv korupcije.

Gradsko vijeće je, jednoglasno, usvojilo Odluku o utvrđivanju posebnog značaja za Grad Sarajevo Udruženja „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu” koje svojim djelovanjem, između ostalog, doprinosi afirmaciji grada Sarajeva kroz projekte obrazovanja mladih, razvoja omladinskog volonterizma, aktivizma te stvara pozitivan efekt u zajednici.

U nastavku zasjedanja razmotreni su, ali nisu usvojeni, Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Sarajeva i aktivnostima gradonačelnika Sarajeva za period 01.01. do 31.12.2020. godine, Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.-31.12.2020. godine, Izvještaj o provođenju Odluke o utvrđivanju i načinu sufinansiranja kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo u 2020. godini, Izvještaj provođenju Odluke o utvrđivanju i načinu sufinansiranja sportskih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo u 2020. godini, Izvještaj o  provođenju Odluke o uslovima i postupku prihvatanja pokroviteljstva Grada Sarajeva u 2020. godini iz nadležnosti Gradske službe za obrazovanje, kulturu, sport i mlade te Izvještaj o provođenju Odluke o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo za 2020. godinu.

Zatim je Gradsko vijeće primilo k znanju Informaciju o izdavanju reklamnih površina na osnovu Odluke o korištenju, održavanju, čuvanju uređenih korita i obala vodotoka na području Grada Sarajeva.

Povodom razmatranja izvještajnih akata i Informacije o izdavanju reklamnih površina na osnovu Odluke o korištenju, održavanju, čuvanju uređenih korita i obala vodotoka na području grada Sarajeva, vođena je široka diskusija iz koje su proizašli prijedlozi, sugestije i određeni zaključci u cilju poboljšanja stanja u razmatranim oblastima.

U nastavu  primljene su k znanju Informacija o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.-31.03.2021. godine, Informacija o potpisanom Protokolu o poslovno-tehničkoj saradnji između Grada Sarajeva i Turističke zajednice Kantona Sarajevo, Informacija o realizaciji projekta „Model poboljšanja energijske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika (omasovljavanje)“ za 2020. godinu, Informacija o uspjehu učenika srednjih škola na području grada Sarajeva u školskoj 2019./2020. godini i Informacija o upisu učenika u srednje škole na području grada Sarajeva u školskoj 2020./2021. godini.

Na kraju su upućena određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative. Tako su, između ostalih, usvojene inicijative Odbora za informatiku i telematiku da se na službenoj stranici Grada Sarajeva učini dostupnim obrazac zahtjeva za upotrebu imena, grba i isticanju zastave Grada Sarajeva u kojem će biti naznačena sva neophodna dokumentacija koja je potrebna za podnošenje zahtjeva, kao i da se uspostavi elektronski prikaz komunalnih objekata koji su u vlasništvu Grada Sarajeva i koje Grad Sarajevo održava.

Usvojena je i inicijativa Odbora za lokalni biznis i turizam da dio prihoda koji Kanton Sarajevo ostvaruje po osnovu turističkih taksi pripadne Gradu Sarajevu.

Godišnjica masakra u Ferhadiji: Delagacija Grada Sarajeva položila cvijeće i odala počast žrtvama

“Masakr u Ferhadiji”, “Masakr u ulici Vase Miskina” ili “Sarajevski masakr u redu za hljeb”, dogodio se na današnji dan 1992. godine.

Na ovom je mjestu prije 29 godina, uslijed rasprskavajućeg dejstva minobacačke granate ispaljene sa agresorskih položaja, ubijeno 26, a teže i lakše ranjeno 108 naših sugrađana.

Delegacija Grada Sarajeva predvođena gradonačelnicom Benjaminom Karić, odala je počast i položila cvijeće žrtvama.

“Danas plače čitavo Sarajevo, čitava Bosna i Hercegovina. Agresor nije birao ni vrijeme ni mjesto, ni nacionalnost, ni godine”, kazala je gradonačelnica.

Istakla je kako smatra da je naša civilizacijska dužnost da se sjećamo ovakvih dana i opominjemo kako se nikad nešto slično ne bi ponovilo.

“Da nije bilo hrabrih ljudi koji su branili naš grad i našu domovinu, mi danas ne bi stajali ovdje. Nedužni ljudi su ubijeni, ne zato što su mrzili, ne zato što su željeli rat, ne zato što su željeli da vode bilo kakve negativne politike, oni su se samo željeli izboriti za svoju porodicu. To je bio njihov jedini grijeh”, poručila je Karić.

Sa predstavnicima Grada Sarajeva, počast su odale i delegacije Predsjedništva BiH, Kantona Sarajevo, Općine Centar, Stari Grad, Novo Sarajevo, Novi Grad, udruženja, te rodbina i prijatelji nastradalih.

Tog kobnog dana ubijeni su: Nedžad Abdija, Ismet Ašćerić, Ruždija Bektešević, Snježana Biloš, Predrag Bogdanović, Vladimir Bogunović, Vasva Čengić, Gordana Čeklić, Mirsad Fazlagić, Emina Karamustafić, Mediha Omerović, Bahrija Pilav, Mila Ruždić, Mile Ružić, Hatidža Salić, Galib Sinotić, Abdulah Sarajlić, Sulejman Sarajlić, Sreten Stamenović, Srećko Šiklić, Božica Trajeri – Pataki, Vlatko Tanacković, Srećko Tanasković, Tamara Vejzagić – Kostić, Jusuf Vladović i Izudin Zukić.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva održalo Prvu redovnu sjednicu

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na danas održanoj Prvoj sjednici, kojom je predsjedavao Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća, usvojilo odluke o radnopravnom statusu funkcionera Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

U nastavku sjednice, gradski vijećnici, nakon široke diskusije, nisu usvojili izvještajne dokumente vezane za rad prošlog saziva Gradskog vijeća, i to Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Sarajeva, Izvještaj o radu i poslovanju JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo i Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove „Gradski muzeji”,  za 2020. godinu.

Povodom razmatranja izvještajnih akata, gradski vijećnici su uputili određene prijedloge za poduzimanje mjera i aktivnosti za poboljšanje stanja u oblastima na koje su se razmatrani akti odnosili te usvojili određene zaključke.

Tako je povodom razmatranja Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove „Gradski muzeji“ za 2020. godinu, na prijedlog zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća Dragana Stevanovića, usvojen zaključak kojim se zadužuje Gradonačelnica da, u saradnji sa nadležnim organima Općine Novo Sarajevo i Vlade Kantona Sarajevo, poduzme sve potrebne aktivnosti kako bi se obezbijedila  sanacija i održavanje mosta Ars Aevi i intenzivirala aktivnost na realizaciji projekta izgradnje Muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi.

Na današnjoj sjednici upućena su određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative.

Veći broj inicijativa je podnio Klub gradskih vijećnika Narod i Pravda, među kojima su inicijative koje se, između ostalog, odnose na revizije ljudskih resursa, javnih nabavki, finansijskih izvještaja Grada Sarajeva za mandatni period 2016.-2020., svih projekata koji su u toku, kao i reviziju opravdanosti davanja na korištenje prostorija statutarnog sjedišta Grada Sarajeva na adresi Hamdije Kreševljakovića broj 3.

Klub gradskih vijećnika Narod i Pravda podnio je i inicijativu da se sjednice Gradskog vijeća, ubuduće, prenose javno putem TV Sarajevo ili direktnog linka te da se zadužuje Gradonačelnica da za  tu namjenu planira sredstva u izmjenama i dopuna Budžeta Grada Sarajeva za 2021. godinu.

Ova inicijative su usvojene te su postale inicijative Gradskog vijeća.

Predsjedavajući Ademović i Đozo štićenicima Doma na Bjelavama čestitali Bajram i uručili skromne poklone

Predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva Jasmin Ademović i predsjedavajući Općinskog vijeća Centar Sejad Đozo posjetili su danas Dom za djecu bez roditeljskog staranja na Bjelavama. Ovom prilikom, štićenicima i uposlenicima ove ustanove koji ga obilježavaju, čestitali su Ramazanski bajram. Dodijeli su im i simbolične poklone, te na taj način izmamili najljepše osmijehe na njihova lica.

Tarik Smailbegović, direktor Dječijeg doma je upoznao goste iz Grada Sarajeva i Općine Centar sa aktivnostima koje se provode u ovoj ustanovi, ali i problemima sa kojima se svakodnevno susreću.

-Naša ustanova trenutno broji 85 štićenika. U narednom periodu imamo velike planove, kada je u pitanju organizacija rada, ali i funkcionisanje ustanove. Prije svega mislim na formiranje većeg broja malih porodičnih domova, naglasio je Smailbegović.

S ciljem podrške ispunjenju ovih planova  Općina Centar je ranije ustupila na korištenje stan Dječijem domu Bjelave u kojem je formiran mali porodični dom. I njega i njegove stanare su danas obišli predsjedavajući Ademović i Đozo.

Kako je naglasio direktor Smailbegović, prostor je obnovljen vlastitim sredstvima i putem donatora.

U razgovoru sa direktorom Smailbegovićem gosti iz Grada Sarajeva i Općine Centar su naglasili da će, u narednom periodu, pokušati iznaći mogućnosti da se Dječijem domu ustupe na korištenje barem još jedan stan koji bi, također, bio pretvoren u mali porodični dom.

 

Predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović i zamjenici Mirela Džehverović i  Dragan Stevanović uputili čestitku povodom Ramazanskog bajrama

Predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović i zamjenici predsjedavajućeg Mirela Džehverović i Dragan Stevanović, uputili su čestitku reisu-l-ulemi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseinu ef. Kavazoviću i svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti u Bosni i Hercegovini i dijaspori povodom Ramazanskog bajrama.

„Vama i svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti u Bosni i Hercegovini i dijaspori upućujemo iskrene čestitke povodom Ramazanskog bajrama, uz najiskrenije želje da radost Bajrama dočekate i podijelite sa svojom porodicom, komšijama i prijateljima. Bajram šerif mubarek olsun!“, navedeno je u čestitki.