Prof.dr. Franjo Topić, prof. dr. Fahrudin Smajlović i Bogić Bogićević dobitnici „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“, maestro Michelangelo Pistoletto dobitnik priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva“, a Sadeta Dervišević – Satka dobitnik  priznanja „Plaketa Grada Sarajeva“

Intoniranjem himne Bosne i Hercegovine danas je, u Vijećnici,  počela 25. sjednica Gradskog vijeća  kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća.

Rad sjednice po dnevnom redu započeo je tako što je Gradsko vijeće razmotrilo, te usvojilo Izvještaj o radu Odbora za dodjelu ,,Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini sa zaključcima koji se  odnose na predlaganje rješenja za  donošenje nove Odluke o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“. Predsjedavajući Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” prof. dr. Velija Katica, u svom izlaganju, upoznao je gradske vijećnike o radu Odbora. Uz Izvještaj je Gradskom vijeću Odbor uputio i utvrđene prijedloge za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini.

Odbor za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini predložio je Gradskom vijeću na razmatranje i konačno odlučivanje, jednog  kandidata u oblasti kulture i umjetnosti (prof. dr. Franjo Topić), jednog  kandidata u oblasti zdravsta i socijalne zaštite (prof. dr. Fahrudin Smajlović) i također jednog kandidata u drugim oblastima rada i stvaralaštva (Bogić Bogićević).

Gradsko vijeće je, tajnim glasanjem, odlučilo da su dobitnici „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2019. godini  prof. dr. Franjo Topić – za doprinos u  oblasti kulture i umjetnosti, prof. dr. Fahrudin Smajlović – za doprinos u oblasti zdravsta i socijalne zaštite i Bogić Bogićević – za doprinos u drugim oblastima rada i stvaralaštva.

Zatim su, gradski vijećnici, usvojili Odluku o dodjeli priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva”  maestru Michelangelu Pistolettu.

Na današnjoj sjednici usvojena je i Odluka o dodjeli priznanja „Plaketa Grada Sarajeva” Sadeti Dervišević – Satki.

Dobitnici nagrada i priznanja će se promovirati i nagrade će im uručiti Gradonačelnik i predsjedavajući Gradskog vijeća  na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu Dana Grada Sarajeva – 06. aprila.

Na kraju sjednice gradski vijećnici su usvojili zaključak kojim se zadužuje gradonačelnik Grada Sarajeva da podnese krivičnu prijavu protiv nepoznatih počinilaca radi skrnavljenja Spomen parka “Vraca”.

   

   

  

Gradsko vijeće je, svojim zaključkom, osudilo i napad na povratnika koji se, nedavno, desio u gradu Prijedoru.

 

Mirjana Karanović, Krunoslav Cigoj (posthumno) i Chris Smith dobitnici priznanja “Počasni građanin Grada Sarajeva”, Ivo Štandeker (posthumno), prof.dr. Jasmin Džindo (posthumno) i Muhamed Bikić dobitnici priznanja “Plaketa Grada Sarajeva”,  Malonogometna  Reprezentacija BiH osoba sa dijabetesom dobitnik  nagrade „Sarajevska pahuljica”, a Elvir Karalić nagrade „Graham Bamford“

Danas je u Vijećnici održana 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, Predsjedavajući Gradskog vijeća.

Na početku sjednice je gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka, uručio zahvalnice Ensadu Kormanu, zamjeniku direktora Federalne uprave policije i komesaru Mevludinu Haliloviću za uspješnu saradnju i kontinuranu podršku projektima Grada Sarajeva. FUP i policija KS dali su ogroman doprinos sigurnom održavanju manifestacija od značaja za grad Sarajevo, poput Nove godine na otvorenom i EYOF-a.

Rad sjednice po dnevnom redu, započeo je tako što je Gradsko vijeće, svojim odlukama, razriješilo određene članove radnih tijela. Također, usvojene su Odluke o izboru novih članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Rad Gradskog vijeća je nastavljen usvajanjem Odluke o davanju saglasnosti i ovlaštenja Gradonačelniku i Pravobranilaštvu Grada Sarajeva za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa objekta Zgrade Željezničke stanice Bistrik u cilju pristupanja realizaciji Projekta obnove i rehabilitacije historijske građevine – Zgrada željezničke stanice Bistrik u Sarajevu kao nacionalnog spomenika. Naime, Grad Sarajevo će, s obzirom na trenutno stanje, pristupiti obnovi i rehabilitaciji objekta Zgrade Željezničke stanice Bistrik koja je 2006. godine proglašena nacionalnim spomenikom.

Dalje su gradski vijećnici usvojili odluke da se Mirjana Karanović, Krunoslav Cigoj (posthumno) i Chris Smith proglase Počasnim građanima grada Sarajeva. U Odluci  o priznanjima i nagradi Grada Sarajeva je propisano, između ostalog, da se „Počasnim građaninom” može proglasiti građanin Bosne i Hercegovine koji se naročito istakao u razvoju i promociji Grada, unaprijeđenju međunarodne saradnje i očuvanju mira u zemlji i inostanstvu, te strani državljanin koji je ostvario naročit doprinos razvoju i afirmaciji Grada, te razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa, na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima.

Ivo Štandeker (posthumno), prof.dr. Jasmin Džindo (posthumno) i Muhamed Bikić su, na današnjoj sjednici, proglašeni dobitnicima priznanja „Plaketa Grada Sarajeva”. „Plaketa Grada Sarajeva” je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine, stranim državljanima, privrednim društvima, ustanovama, udruženjima građana i drugim pravnim licima za doprinos razvoju Grada u oblastima privrede, kulture, obrazovanja, nauke, zdravstva i drugim oblastima života i rada”.

Usvajanjem Odluke o dodjeli nagrade „Sarajevska pahuljica“ Malonogometnoj Reprezentaciji BiH osoba sa dijabetesom, nastavljen je rad sjednice. “Sarajevska pahuljica je Nagrada koja se dodjeljuje mladim osobama u životnoj dobi do navršenih 30 godina starosti, te redovnim učenicima i studentima sa područja grada Sarajeva, kao pojedincima i grupama, koji su ostvarili izuzetne rezultate na očuvanju i unaprijeđenju općedruštvenih vrijednosti, kao i u nastavnim i vannastavnim aktivnostima”.

Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o dodjeli nagrade „Graham Bamford“ Elviru Karaliću. Nagrada „Graham Bamford“ se dodjeljuje „pojedincima, građanima Bosne i Hercegovine i stranim državljanima, za iskazanu izuzetnu građansku hrabrost, solidarnost, humanost i altruizam“.

Dalji rad Gradskog vijeća nastavljen je usvajanjem Odluke o utvrđivanju Javnog interesa i pristupanju realizaciji Projekta izgradnja ski staze Trebević i pratećih objekata, a u cilju revitalizacije Trebevića i povećanja turističke ponude u našem gradu.  Idejni koncept ski staze Trebević podrazumijeva samu ski stazu, vertikalni transport (ski lift) i sistem vještačkog zasnježivanja.

Nakon provedene javne rasprave, na današnjoj sjednici, usvojene su Odluka o utvrđivanju i načinu sufinansiranja kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo i Odluka o utvrđivanju i načinu sufinansiranja sportskih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo.  Organizacijom kulturnih, odnosno sportskih manifestacija, u znatnoj mjeri se doprinosi afirmaciji grada Sarajeva, a i ukupnom razvoju kulture i sporta na području Bosne i Hercegovine.

Potom su gradski vijećnici usvojili  Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Švrakino selo – Aneks“. Radi se o izmjeni obuhvata Regulacionog plana “Švrakino selo- Aneks” na način da se obuhvata projektovana trasa Južne longitudinale, te se na taj način usaglašava sa granicom susjednog Regulacionog plana „Švrakino selo —Centar”.

Potom je razmotren i usvojen Izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva u oblasti međunarodne saradnje u 2018. godini.

Dalje su, gradski vijećnici, razmotrili Nacrt Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kvadrant C1-Marijin Dvor“ sa Nacrtom Odluke o provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kvadrant C1-Marijin Dvor“, kao i  Nacrt Odluke o provođenju Elaborata o mogućim lokacijama za postavljanje spomenika, spomen – obilježja i spomen- ploča na području Grada Sarajeva, a koji su od interesa za Grad Sarajevo,  te ih, zaključkom, uputili u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Na kraju sjednice su, kao i obično, upućena određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative.

Tako je, između ostalih, gradski vijećnik Samir Fazlić, ispred Kluba gradskih vijećnika Naše stranke, uputio više vijećničkih pitanja i inicijativa među kojima je i inicijativa da svaka naredna sjednica Gradskog vijeća započinje intoniranjem himne BiH.

Gradski vijećnik Vedad Deljković je uputio inicijativu da Grad Sarajevo stipendira sve učenike koji su aplicirali na raspisani poziv za stipendiranje, a koji zadovoljavaju propisane uslove, te da u tom cilju Gradonačelnik osigura potrebna novčana sredstva preraspodjelom ili na drugi njemu prihvatljiv način.

Ove inicijative su usvojene, te su postale inicijativama Gradskog vijeća.

 

Odbor utvrdio prijedloge za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini

Odbor za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini, danas je, na Petoj  sjednici, utvrdio prijedloge za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini i uputio ih Gradskom vijeću Grada Sarajeva na razmatranje i konačno odlučivanje.

Javni poziv za predlaganje kandidata, za ovu godinu je bio otvoren od 07.01. do 28.01.2019. godine. U roku utvrđenom u Javnom pozivu, Gradskom vijeću Grada Sarajeva je dostavljeno 46 prijedloga i 51 podrška prijedlozima za 28 kandidata za dodjelu Nagrade.

Odbor u sastavu Prof. Dr. Velija Katica, predsjedavajući; mr. Tea Mušić, zamjenica predsjedavajućeg; Srđan Srdić član; Mira Jurić, članica; Samir Fazlić, član; Miroslav Živanović, član; Dado Stojnić, član;  Dženana Zlatar, članica; Hadžan Konjo, član; Novka Agić, članica; Igor Baroš, član; Elma Tuzlić, članica i Benjamin Isović, član, razmatrao je pristigle prijedloge u  skadu sa  Odlukom o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 3/17 – prečišćeni tekst  i 49/17) i usvojenim Postupkom.

Na današnjoj, Petoj sjednici, Odbor je  utvrdio Izvještaj o svom radu za Gradsko vijeće. Uz Izvještaj je Gradskom vijeću uputio i prijedloge odluka za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini, na razmatranje i konačno odlučivanje, za sljedeće kandidate:

  • u oblasti kulture i umjetnosti – Prof.dr. Franjo Topić
  • u oblasti zdravstva i socijalne zaštite – Prof.  dr. Fahrudin Smajlović
  • u drugim oblastima rada i stvaralaštva – Bogić Bogićević.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva će na svojoj sjednici koja se planira održati u prvoj polovini mjeseca marta, razmotriti i donijeti konačne odluke o dodjeli „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini.

PREDSJEDAVAJUĆI ODBORA
Prof. Dr. Velija Katica, s.r.

 

Dr. Gavrić za BH Radio 1 o Evropskom omladinskom olimpijskom festivalu EYOF 2019

Dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva, gostovao je u emisiji „Aktuelno“ BH Radija 1 gdje je govorio o Evropskom omladinskom olimpijskom festivalu  EYOF 2019  koji će se održati od 10. do 16. februara u Sarajevu i Istočnom Sarajevu. Gosti emisije su bili i predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Miroslav Lučić, predsjednik Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine Siniša Kisić i ambasador EYOF-a Nikola Bilić.

U svom gostovanju, predsjedavajući Gradskog vijeća dr. Gavrić je istakao da je EYOF-u 2019. najznačajniji sportski događaj poslije Zimskih olimpijskih igara, te da se  održavanjem  Evropskog omladinskog olimpijskog festivala mladih vraća olimpijski duh na ove prostore.

Dr. Gavrić  je naglasio  kako je sve spremno za održavanje Evropskog olimpijskog festivala mladih (EYOF-a), te da je EYOF šansa da se gradu vrati stari sjaj i da ponovo postane kako sportski tako i turistički centar, u smislu razvoja zimskog turizma.

Potom je napomenuo da će se u Sarajevu, po drugi put njegovoj  historiji, zapaliti olimpijski plamen na Svečanoj ceremoniji otvorenja na olimpijskom stadionu “Asim Ferhatović Hase“.

„Mladima iz cijele Evrope želimo predstaviti Sarajevo u najboljem svjetlu, iz kojeg će ponijeti najljepše uspomene, istakao je, između ostalog,  dr. Gavrić.

Također je dodao da je EYOF potvrda spremnosti Sarajeva i Istočnog Sarajeva da sarađuju na projektima od interesa za naše građane, te da  EYOF pruža izuzetnu priliku za razvoj i promociju sporta i turizma, kao i  nove šanse za mlade.

„Koliki je značaj ove manifestacije za Bosnu i Hercegovinu i sve njene građane saznat ćemo tek kada bude završena i kada sumiramo rezultate“, rekao je, između ostalog, dr. Gavrić.

Na kraju je dr. Gavrić poželio dobrodošlicu za oko 1.600 mladih takmičara iz 46 zemalja, te svim drugim gostima koji će doći u naš olimpijski grad i biti dio najznačajnijeg sportskog događaja poslije Zimskih olimpijskih igara.

Dan sjećanja na nedužno ubijene građane u sarajevskom naselju Dobrinja

Zamjenice predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva  Mira Jurić i Edina Gabela, danas su, u ime Grada Sarajeva, odale počast i položile cvijeće na mjesto stradanja u ulici Oslobodilaca Sarajeva kod broja 8, u znak sjećanja na devetero ubijenih Sarajlija.

Na tom mjestu je, prije 25 godina, usljed rasprskavajućeg dejstva tri granate koje su ispaljene sa agresorskog položaja, poginulo devetero naših sugrađana, dok ih je teže i lakše ranjeno 16.

Tog dana ubijeni su Seida Baličevac, Osman Hebibović, Emin Kolar, Enver Mustagrudić, Muškija Pribinja, Mirsad Spahić, Selima Spahić, Aiša Šito i Jadranka Tendžera.

 „Na ovom mjestu građani su čekali u redu za humanitarnu pomoć, međutim, zločinci su ispaliviši tri granate imali namjeru da ubiju što više civila, a u tome su uspjeli”, rekao je Fikret Grabovica, predsjednik Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992-1995, te naglasio kako je ovo još jedno od mnogobrojnih mjesta, koja svjedoče da su zločinci ubijali civilno stanovništvo s namjerom.

Pored delegacije Grada Sarajeva, obilježavanju godišnjice prisustvovali su, između ostalih, predstavnici Kantona Sarajevo, Općine Novi Grad, Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992.-1995, te Unije civilnih žrtava  rata KS.

Gradsko vijeće informisano o završnim pripremama za najveći sportski događaj u Sarajevu nakon Zimskih olimpijskih igara EYOF 2019.  

Danas je održana 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva  kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća.

Prije usvajanja dnevnog reda, Gradsko vijeće je, minutom šutnje, odalo počast preminulom profesoru i istaknutom javnom djelatniku Zdravku Grebi.

Gradsko vijeće je započelo rad današnje sjednice, tako što je, svojim odlukama, razriješilo člana, odnosno imenovalo člana Administrativne komisije Gradskog vijeća.

Zatim je usvojena Odluka o visini novčanog iznosa „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2019. godini. Novčani iznos „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini, ovom Odlukom, utvrđen je u visini od 5.000,00 KM.

Gradski vijećnici su usvojili Odluku o izboru članova Komisije za razmatranje, obradu i analizu pristiglih prijava na javni konkurs za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola, predstavnika Gradskog vijeća za 2018./2019. školsku godinu koja će razmotriti pristigle prijave i utvrditi pravo na stipendije za učenike srednjih škola u 2019. godini.

Dalji rad Gradskog vijeća nastavljen je razmatranjem, te usvajanjem  Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Grada Sarajeva (JP „Sarajevo“ d.o.o.). Naime, ukazala se potreba za dopunom ove Odluke na način da se pored postojećih djelatnosti, JP Sarajevo d.o.o. registruje i za obavljanje djelatnosti proizvodnje,  prijenosa, distribucije električne energije  i trgovine električnom energijom.

S tim u vezi, usvojena je i Odluka o dopunama Statuta ovog Javnog preduzeća.

U nastavku sjednice, usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na Program rada JU „Muzej savremene umjetnosti ARS AEVI Sarajevo“ sa finansijskim planom za 2019. godinu.

Potom je primljena k znanju Informacija o pripremama za EYOF 2019. za decembar 2018. godine. Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka je upoznao gradske vijećnike sa završnim pripremama, te ceremonijom svečanog otvaranja Evropskog olimpijskog festivala za mlade (EYOF 2019.), najvećeg sportskog događaja u Sarajevu nakon Zimskih olimpijskih igara 1984. godine.

Na kraju sjednice su, kao i obično, upućena određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative.

Obilježena 25. godišnjica ubistva šest članova porodica Tatarević i Dragnić u ulici Musala

Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti, danas je, u ulici Musala broj 1, u Općini Centar, obilježena godišnjica ubistva porodica Tatarević i Dragnić. Tim povodom, u ime Grada Sarajeva, zamjenice Predsjedavajućeg Gradskog vijeća Edina Gabela i Mira Jurić odale se počast i položile cvijeće na mjesto stradanja.

Na današnji dan, 1994. godine, od granate ispaljene s agresorskih položaja, ubijeno je šest članova porodica Tatarević i Dragnić, među kojima i dvoje djece.

Tragičnog dana život su izgubili Asja i Nadan Tatarević, njihova majka Dženana, otac Adnan, te Nadžija i Veseljko Dragnić, dok je teško ranjen Mensur Dragnić.

Na značaj obilježavanja ovog datuma, u izjavi za medije, podsjetila je  Edina Gabela, zamjenica Predsjedavajućeg Gradskog vijeća koja se prisjetila ovog strašnog zločina kada je granata s brda iznad Sarajeva pogodila stan u kojem su članovi porodica Dragnić i Tatarević ručali. „Grad Sarajevo će, i ubuduće, njegovati kulturu sjećanja, kako ovakvi i slični zločini ne bi bili zaboravljeni”, istakla je, između ostalog, Edina Gabela.

Pored delegacije Grada Sarajeva, obilježavanju godišnjice prisustvovali su članovi porodica ubijenih, te predstavnici Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992.-1995.

Konstituiran Odbor za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini

 

Danas je, po osnovu odluke Gradskog vijeća Grada Sarajeva iz novembra mjeseca 2018. godine, konstituiran Odbor za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini.

Odbor je usvojio poslovnik o radu sa postupkom razmatranja prijava, dinamiku rada do okončanja procesa i druge radne dokumente.

Također, Odbor je utvrdio tekst Javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini  koji će, početkom januara, biti objavljen u sredstvima javnog informisanja.

PREDSJEDAVAJUĆI ODBORA

 Prof.dr.Velija Katica,s.r.

 

 

Gradsko vijeće usvojilo Budžet Grada Sarajeva za 2019. godinu u iznosu od  18.372.170,80 KM

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na danas održanoj 22. sjednici, kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća, svojom odlukom, razriješilo određene članove radnih tijela.Također, usvojena je Odluka o izboru novih članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Potom je, nakon provedene javne rasprave i prihvaćenih novih prijedloga radnih tijela Gradskog vijeća, odnosno Gradonačelnika, usvojen Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu, u kojem su sadržane teme koje će Gradsko vijeće razmatrati u 2019. godini, u skladu s zakonom i Statutom Grada Sarajeva, te gradskim propisima, a u okviru stvarnog djelokruga Grada Sarajeva.

Gradski vijećnici su, u nastavku sjednice, usvojili Budžet Grada Sarajeva za 2019. godinu, u iznosu od 18.372.170,80 KM, te Odluku o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva kako su predložene i dopunjene rješenjima iz prihvaćenih, odnosno usvojenih amandmana.

Usvojeni budžet će omogućiti, između ostalog, i  nastavak relizacije započetih, te započinjanje  novih projekata od značaja za grad Sarajevo. Tako je za kapitalne izdatke izdvojeno 4.443.500,00 KM, iz čega će se, između ostalog, finansirati organizacija i održavanje EYOF 2019., završiti obnova Olimpijskog muzeja i tokom godine, pristupit će se obnovi drugih objekata od kulturno historijskog značaja za grad Sarajevo. Započet će izgradnja ski staze na Trebeviću, otpočeti realizacija projekta izgradnje hotela na Vidikovacu, projekta turističke signalizacije i drugih projekata u funkciji razvoja turizma u gradu.

Dalje je usvojena Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva.

Gradsko vijeće je, u nastavku zasjedanja, usvojilo  Program međunarodne saradnje za 2019. godinu. Međunarodna saradnja Grada Sarajeva, koja je prvenstveno u funkciji razvoja grada, usmjerena je ka sprovođenju aktivnosti koje imaju za cilj jačanje regionalne saradnje, koordinaciju i povezivanje glavnih gradova koji igraju sve važniju ulogu u razvoju država, kako u regiji, tako i u cijeloj Europi.

Zatim je usvojena Odluka o davanju saglasnosti na Program obilježavanja 6. aprila – Dana Grada Sarajeva u 2019. godini. I ove  godine, Dan grada obilježit će se održavanjem Svečane sjednice Gradskog vijeća, polaganjem cvijeća, održavanjem brojnih kulturno-sportskih manifestacija, te brojnim drugim događajima kojima se ukazuje na značaj ovog datuma.

Gradski vijećnici su, po hitnom postupku, usvojili Odluku o imenovanju Organizacionog odbora za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2019. godini, a kako bi istovremeno s početkom realizacije  Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva i ovaj Odbor započeo s radom.

Izvještaj o stanju u državnoj službi u Gradu Sarajevu je razmatran, u nastavku sjednice, ali nije usvojen.

 Razmotren je i usvojen Izvještaj o saradnji i odnosima Grada Sarajeva sa nacionalnim manjinama. Grad Sarajevo ulaže napore da doprinese ostvarivanju prava nacionalnih manjina, pri tome se ne oslanjajući samo na budžetska sredstva, već i apliciranjem na odgovarajuće projektne linije, uspješno osigurava dodatna sredstva u cilju povećanja vidljivosti nacionalnih manjina u našem gradu. Ovakvim svojim stavom i aktivnošću, nastoji pomoći sugrađanima, pripadnicima nacionalnih manjina da lakše rješavaju svoje probleme i ostvaruju svoja prava.

Na današnjoj sjednici, gradski vijećnici su razmotrili nacrte odluka o utvrđivanju i načinu sufinansiranja kulturnih, te sportskih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo, te ih, svojim zaključkom,  uputili u  javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Potom je primljena je k znanju Informacija o organizacionim pripremama za EYOF 2019 za novembar 2018. godine.

Na kraju sjednice su razmotrena  određena vijećnička pitanja  i inicijative.

Dan sjećanja na ubijene dječake u Potur Šehidijinoj ulici u Boljakovom Potoku

Delegacija Grada Sarajeva, predstavnici Općine Novi Grad, Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992-1995, boračkih udruženja, članovi porodica ubijenih, učenici Osnovne škole “Umihana Čuvidina”, predstavnici Savjeta Mjesne zajednice „Alipašin Most-1” i brojni građani su, učenjem Fatihe, minutom šutnje i polaganjem cvijeća na spomen – ploču, odali počast na mjesto stradanja trojice dječaka koji su poginuli od granate ispaljene sa agresorskih položaja, igrajući se ispred kuće u ulici Potur Šehidijina na broju 1.

U ime Grada Sarajeva, cvijeće su položile i počast odale zamjenice Predsjedavajućeg Gradskog vijeća Mira Jurić i Edina Gabela.

16. decembra 1992. godine, agresorska granata je usmrtila tri dječaka, učenika OŠ “Umihana Čuvidina“, Admira Holjana (1979.), Aldina Alihodžića (1979.) i Denisa Bašovića (1982.).

Ramizu Holjanu u ovom zločinu ubijen je sin Admir. „Dan je bio sunčan, miran kao da nije bio rat. On i njegovi drugovi su se dogovorili da se idu igrati u drugi dio naselja, samo što su krenuli i došli do garaže na kojoj je danas postavljena spomen – ploča, granata je eksplodirala u njihovoj blizini usljed čijeg dejstva su Admir, Aldin i Denis poginuli, a braća Nijaz i Nihad Poturak koji su bili s njima teško su ranjeni“, prisjeća se dana kojeg će do smrti pamtiti Ramiz Holjan, otac Admira Holjana.

Nakon polaganja cvijeća proučen je Ja’sin i dova za ubijene dječake.