Gradski vijećnici usvojili Odluku o pristupanju izgradnji nove Trebevićke žičare i pratećih objekata

01.J

Na 40. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao Suljo Agić, predsjedavajući Gradskog vijeća, gradski vijećnici su odali počast ubijenim nevinim ljudima, u eksploziji koja se dogodila sinoć u terorističkom napadu u Istanbulu, na Aerodromu Ataturk.

Rad Gradskog vijeća je počeo usvajanjem Odluke o dodjeli u zakup garaže u ulici Dejzina Bikića E2 (22).

Dalje su gradski vijećnici usvojili Odluku o usvajanju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Alipašin Most VII“ – Zona C sa Odlukom o provođenju iste, po skraćenom postupku, kako je predložena te izmijenjena tokom rasprave na samoj sjednici.

Na današnjoj sjednici razmotrena je i usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva”, a nakon što je Odbor  za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2016. godini, u svom radu, uočio poteškoće u smisli primjene odredaba Odluke na proces predlaganja kandidata za nagradu.

Gradsko vijeće je primilo k znanju  Informaciju o aktivnostima na Projektu „Revitalizacija Trebevićke žičare” u periodu od  01.04.2016. do 25.06.2016. godine.

02.

Zatim su gradski vijećnici usvojili Odluku o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o poklonu donirane opreme između Grada Sarajeva i Općine Olovo. Naime, Gradu Sarajevo je za potrebe revitalizacije Trebevićke žičare donirana oprema od Turističke zajednice Greachen – Švicarska. Sa obzirom da se donirana oprema ne može racionalno koristiti za revitalizaciju Trebevićke žičare, kao i obzirom na činjenicu da Grad nema prostorije niti bilo koje druge kapacitete da preuzme i iskoristi doniranu opremu koja se mora izmjestiti iz baze međunarodnih oružanih snaga u Butmiru, gdje je do sada bila smještena, stvorene su pretpostavke da se ista prenese u vlasništvo Općini Olovo, gdje se planira izgradnja žičare.

Dalje je usvojena i Odluka o pristupanju izgradnji nove Trebevićke žičare i pratećih objekata, čime su ostvareni preduslovi za dalju, ubrzanu, realizaciju Projekta.

Gradski vijećnici razmotrili i Program stipendiranja učenika srednjih škola za 2016. godinu, sa dopunjenim rješenjima iz prihvaćenih, odnosno usvojenih amandmana gradskog vijećnika Husejnović Enesa. U Programu su navedene okvirne smjernice za realizaciju projekta stipendiranja učenika srednjih škola putem konkursa koji raspisuje Grad Sarajevo. Početak realizacije projekta stipendiranja planiran je u školskoj 2016. /2017. godini.

Gradski vijećnici su usvojili Izvještaj o realizaciji Programa manifestacije obilježavanja 6. aprila – Dana Grada Sarajeva u 2016. godini. Aktivnosti na obilježavanju  6. aprila – Dana Grada Sarajeva u potpuno su realizovane kako je i planirano, a sve u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima utvrđenim Budžetom Grada Sarajeva za 2016. godinu.

03.

Dalje je razmotrena i primljena k znanju Informacija o nepokretnoj imovini koja je u vlasništvu Grada Sarajeva ili sa kojom Grad upravlja ili raspolaže, te nepokretnom imovinom u koju je u proteklom periodu Grad Sarajevo ulagao budžetska sredstva.

Primljene su k znanju i Informacija o stanju komunalne higijene, plan i program rada, sa naglaskom na čišćenje područja Grada Sarajeva, te Informacija o stanju saobraćaja u gradu Sarajevu sa prijedlogom mjera za rješavanje problema gužvi na saobraćajnicama, sa posebnim osvrtom na mogućnost izgradnje kružnih tokova.

Na kraju sjednice, kao i obično, pokrenut je veći broj inicijativa i upućena su određena vijećnička pitanja. Tako je, između ostalih inicijativa, zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća Gradimir Gojer uputio  inicijativu  da Gradonačelnik organizuje projekt, pod vodstvom Grada Sarajeva, uz učešće volontera političkih stranaka, kao i nevladinog sektora kako bi se očistilo korito i obale rijeke Miljacke.

Gradsko vijeće usvojilo Izvještaj o radu i poslovanju JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu

02 J

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na danas održanoj 39. sjednici, kojom je predsjedavao Suljo Agić, predsjedavajući Gradskog vijeća, minutom šutnje, odalo počast Branki Inić i Jagodi Kurtagić, preminulim članicama radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva, koje su dale svoj doprinos zajednici i u radu određenih radnih tijela.

Gradsko vijeće je započelo rad današnje sjednice, tako što je, svojom odlukama razriješilo određene članove radnih tijela. Također, usvojene su odluke o izboru novih članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Na današnjoj sjednici, razmotrena je i usvojena Odluka o upravljanju i zaštiti objekta Vijećnice kojom Grad Sarajevo, kao nosilac aktivnosti obnove i rekonstrukcije objekta Vijećnice štiti svoj interes vezano za zaštitu, održavanje i djelimično upravljanje objektom.

03 J

U nastavku zasjedanja, Gradsko vijeće je usvojilo  Izvještaj o radu i poslovanju JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu koji je podnijela Skupština ovog Javnog preduzeća. O Izvještaju je vođenja široka diskusija, te je konstatovano  da je aktivnost JP „Olimpisjki bazen Otoka” d.o.o, Sarajevo, u protekloj godini odgovorila ciljevima postojanja poduzeća, a  prije svega time što je postignuto odgovarajuće povećanje broja plivača među školskom djecom i što su ostvareni uslovi za odgovarajuću rekreaciju, odnosno rehabilitaciju populacije treće životne dobi i osoba sa posebnim potrebama. Pored toga,  preduzeće je pružilo potrebne uslove za rad i takmičenje sportskih klubova. Povećanje aktivnosti ostvareno je, između ostalog, i angažiranjem određenog broja uposlenika za izvanredne situacije putem student servisa, a u kontinuitetu je nastavljano i pružanjem usluga za održavanje Vijećnice. Zahvaljujući finansijskoj podršci iz Budžeta Grada Sarajeva omogućen je pristup uslugama koje nudi ovo gradsko poduzeće pod povoljnim uslovima.

Dalje su, gradski vijećnici, putem  izvještaja upoznati o realizaciji Programa mjera i aktivnosti na unapređenju zdravlja mladih u gradu Sarajevu u segmentu promocije odgovarajuće ishrane i fizičke aktivnosti, te  smjernicama za dalje aktivnosti u okviru kojih, Grad Sarajevo planira pokrenuti određene inicijative.

04 J

Na današnjoj sjednici, gradski vijećnici su razmotrili Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Zabrđe“ sa Nacrtom  Odluke o provođenju iste, te ga, svojim zaključkom, uputili u javnu raspravu u trajanju od 15 dana. Zatim  su  razmotreni  i  Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Alipašin Most V“, te “Alipašin Most VI”, sa  Nacrtom Odluke o provođenju istih, koji su upućeni u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Dalje je primljena k znanju Informacija o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01. – 31.03.2016. godine.

Na današnjoj sjednici, upućena su određena vijećnička pitanja i pokrenute određene  inicijative.

Gradski vijećnici usvojili Odluku o davanju saglasnosti na osnivanje prava građenja na nekretnini u vlasništvu Općine Stari Grad Sarajevo, u korist Grada Sarajeva,  u cilju realizacije Projekta „Revitalizacija Trebevićke žičare“

001.

Na 38. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao Suljo Agić, predsjedavajući Gradskog vijeća, gradski vijećnici nisu usvojili Odluku o razrješenju određenih članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva, nakon čega nije razmatrana Odluka o izboru novih članova ovih radnih tijela.

Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo, kako bi se prevazišle određene teškoće sa kojima se Komisija za spomenike Gradskog vijeća Grada Sarajeva susretala u svom dosadašnjem radu.

U nastavku sjednice, razmatrano je više odluka vezanih za regulacione planove. Tako je Gradsko vijeće razmotrilo Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Kanara“ sa Nacrtom Odluke o provođenju iste, te ga svojim zaključkom uputilo u javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Dalje su usvojili Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Rajlovac III“, odnosno Odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Čobanija“, te Regulacionog plana „Hepok – Čengić Vila III“.

002.

Na današnjoj sjednici usvojena je Odluka o prestanku važenja Odluke o preuzimanju korištenja Doma vojske Federacije Bosne i Hercegovine, sa pripadajućim zemljištem, nad kojim je nosilac prava raspolaganja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Naime, imajući u vidu da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine 2010. godine donijela Odluku o prestanku važenja Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Gradskoj upravi Grada Sarajeva, prestala je i mogućnost korištenja Doma vojske F BiH od strane Grada Sarajeva – Gradske uprave Grada Sarajeva, te se s toga nametnula potreba odlučivanja i o prestanku važenja odluke kojom je Grad Sarajevo preuzeo korištenje Doma vojske F BiH.

Nakon što su vijećnici u Općinskom vijeću Stari Grad, na sjednici održanoj 26.04.2016. godine, svojom Odlukom ustupili pravo građenja na nekretnini u vlasništvu Općine Stari Grad Sarajevo, u korist Grada Sarajeva, u cilju realizacije Projekta „Revitalizacija Trebevićke žičare“, u dnevnom redu današnje sjednice, po hitnom postupku, uvrštena je i usvojena Odluka o davanju saglasnosti na osnivanje prava građenja na nekretnini u vlasništvu Općine Stari Grad Sarajevo, u korist Grada Sarajeva, u cilju realizacije Projekta „Revitalizacija Trebevićke žičare“, a što je osnovni preduslov za nastavak aktivnosti na realizaciji Projekta. Projekat „Revitalizacija Trebevićke žičare“ predstavlja jedan od najznačajnijih komunalnih i infrastrukturnih projekata Grada Sarajeva, čija će realizacija donijeti višestruke koristi kako za Grad Sarajevo, tako i za njegove stanovnike i privredu cjelokupne sarajevske regije.

Dalje su gradski vijećnici razmatrali Izvještaj o kulturnim manifestacijama od posebnog interesa za Grad Sarajevo za 2015. godinu, te usvojili predloženi zaključak Odbora za društvene djelatnosti, kojim se zadužuje Gradonačelnik da, pri predlaganju izmjena i dopuna Budžeta Grada Sarajeva za 2016. godinu, planira sredstva za provođenje Odluke o manifestacijama u oblasti kulture od značaja za Grad Sarajevo.

003.

Usvojen je  Izvještaj o preduzetim aktivnostima i toku priprema za održavanje EYOF 2019 za period 01.01.-31.03.2016. godine, te Izvještaj o realizaciji ciljeva zacrtanih u Odluci Gradskog vijeća Grada Sarajeva o pristupanju VI fazi projekta „Sarajevo zdravi grad“ Mreža zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije, sa predloženim zaključcima Odbora za društvene djelatnosti, koji su usvojeni u povodu razmatranja ovih izvještaja.

U nastavku sjednice, gradski vijećnici su razmotrili i uputili u javnu raspravu, u trajanju od 30 dana, Nacrt Odluke o osnivanju javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa za Grad Sarajevo.

Na kraju sjednice upućena su određena vijećnička pitanja i pokrenut je veći broj inicijativa.

Gradsko vijeće usvojilo Budžet Grada Sarajeva za 2016. godinu u iznosu od 13.797.240,00 KM

37. sjednica- 001M

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je, na danas održanoj 37. sjednici, kojom je predsjedavao Suljo Agić, predsjedavajući Gradskog vijeća, razmotrilo i jednoglasno usvojilo Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2015. godinu.

U nastavku sjednice, gradski vijećnici su razmotrili, te usvojili, još nekoliko izvještaja. Tako su, poslije široke rasprave, usvojili Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Sarajeva i aktivnostima gradonačelnika Grada Sarajeva za prošlu godinu. Dalje je usvojen Izvještaj o radu Pravobranilaštva Grada Sarajeva za 2015. godinu, te Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.-31.12.2015. godine.

Gradski vijećnici su, većinom glasova, usvojili Budžet Grada Sarajeva za 2016. godinu, u iznosu od 13.797.240,00 KM kako je predložen i dopunjen rješenjima iz prihvaćenih, odnosno usvojenih amandmana. Gradsko vijeće je usvojilo i  Odluku o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2016. godinu.

U nastavku sjednice, gradski vijećnici su usvojili Odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Alipašin most VII“- Zona „C“.

37. sjednica- 002 M

Dalje je, Gradsko vijeće usvojilo odluku kojom Grad Sarajevo pristupa Mreži mediteranskih gradova MedCities.

Gradski vijećnici, već pri razmatranju prijedloga dnevnog reda sjednice, nisu prihvatili razmatranje Odluke o osnivanju javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Grada Sarajeva, po skraćenom postupku.

Zatim je razmotren, te usvojen, Izvještaj o provođenju Odluke o uslovima i postupku prihvatanja pokroviteljstva Grada Sarajeva u 2015. godini za oblast obrazovanja, kulture i sporta, te Izvještaj o provođenju Odluke o utvrđivanju sportskih manifestacija od značaja za Grad Sarajevo u 2015. godini.

U nastavku sjednice, gradski vijećnici su razmotrili, te usvojili, i Izvještaj o aktivnostima na Projektu „Revitalizacija Trebevićke žičare“, sa prijedlogom zaključaka za nastavak realizacije Projekta.

Na današnjoj sjednici, nakon široke diskusije, Gradsko vijeće nije usvojilo Izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva u oblasti saradnje u inostranstvu u 2015. godini, kao ni Periodični izvještaj u istoj oblasti.

37. sjednica-003 M

Dalje su primljene k znanju Informacija o stanju turizma sa prijedlogom mjera, te Informacija o problemu napuštenih pasa u gradu Sarajevu.

Na kraju su upućena određena vijećnička pitanja i pokrenut je veći broj inicijativa. Tako je, između ostalog, na prijedlog gradskog vijećnika Velije Katica, Gradsko vijeće podržalo inicijativu, odnosno odlučilo da Grad Sarajevo bude potpisnik Deklaracije „Kandidiranje Projekta Ars Aevi za Nobelovu nagradu za mir 2018. godine“

Hadžan Konjo, Udruženje „Obrazovanje gradi BiH“, Mirsad Fazlagić i Milomir Kovačević Strašni, dobitnici „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2016. godini

36. sjednica 01

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je, na danas održanoj 36. sjednici, kojom je predsjedavao Miro Lazović, zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća, razmotrilo te, većinom glasova, usvojilo Izvještaj o radu Odbora za dodjelu ,,Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2016. godini. Predsjedavajući Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” Miroslav Živanović, u svom izlaganju, upoznao je gradske vijećnike o radu Odbora. Uz Izvještaj je Gradskom vijeću Odbor uputio i utvrđene prijedloge za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2016. godini.

Odbor za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2016. godini predložio je Gradskom vijeću na razmatranje i konačno odlučivanje, po dva kandidata u oblasti zdravstva i socijalne zaštite (mr. Hadžan Konjo i Martin Salzer), kao i dva kandidata za djelovanje u drugim oblastima rada i stvaralaštva (Udruženje „Obrazovanje gradi BiH“ i Irina Lovrić), dok je u oblasti sporta predložen samo jedan kandidat (Mirsad Fazlagić), a u oblasti kulture i umjetnosti, također jedan kandidat Milomir Kovačević – Strašni.

36. sjednica 02

Tokom prošle godine je izmijenjen gradski propis kojim se uređuje dodjela „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“, te su Odbor za dodjelu Nagrade i Gradsko vijeće prvi put proveli proces, odnosno odlučili o dodjeli nagrada u skladu sa izmijenjenim propisom. Novost je i to da nagrade ne sadrže i pripadajući novčani iznos kao što je to bilo u prethodnom periodu.

Gradsko vijeće je, tajnim glasanjem, odlučilo da je dobitnik „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2016. godini, za doprinos u oblasti zdravstva i socijalne zaštite mr. Hadžan Konjo, zdravstveni djelatnik i humanista, za djelovanje u drugim oblastima rada i stvaralaštva Udruženje „Obrazovanje gradi BiH“, za doprinos u oblasti sporta Mirsad Fazlagić, dugogodišnji fudbaler FK „Sarajevo” i reprezentativac, a za doprinos u oblasti kulture i umjetnosti Milomir Kovačević Strašni, umjetnički fotograf.

36. sjednica 03

Na današnjoj sjednici, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, usvojene su odluke o dodjeli priznanja i nagrada. Tako je dobitnik priznanja „Ključ Grada Sarajeva” dr. Valentin Inzko, visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, a dobitnici nagrade „Sarajevska pahuljica” učenici I-2 razreda Osnovne škole „Osman Nakaš”, za izuzetne rezultate u obezbjeđenju općedruštvenih vrijednosti i u nastavnim i vannastavnim aktivnostima. Priznanje „Zahvalnica Grada Sarajeva” dodijeljeno je učiteljicama Saneli Ljumanović i Anisi Šetkić – Sendić, za humanitarne aktivnosti, izgradnju civilnog društva kao i za uspješnu saradnju, te za doprinos imidžu Grada Sarajeva kao humane sredine i mjesta humanog življenja.

Učenici  I-2 razreda Osnovne škole „Osman Nakaš”, savladali su uz podršku učiteljice Sanele Ljumanović i pomoć učiteljice znakovnog jezika Anise Šetkić – Sendić, osnove znakovnog jezika sa ciljem da pomognu svom školskom drugu da se intergiše u proces socijalizacije i nastavni proces.

Nagrada „Sarajevska pahuljica” dodijeljena je i Ilmi Kazazić, učenici IV razreda JU „Peta gimnazija” Sarajevo, za izuzetne rezultate u promicanju i afirmaciji općedruštvenih vrijednosti i u nastavnim i vannastavnim aktivnostima, a naročito postignutim uspjesima na takmičenjima u oblasti sporta.

Dobitnici nagrada i priznanja će se promovirati i nagrade će im uručiti Gradonačelnik, na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu Dana Grada Sarajeva – 06. aprila.

 

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća usvojen Regulacioni plan „Stambena zona Šip“

 

35. sjednica 01

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na danas održanoj 35. sjednici, kojom je predsjedavao Suljo Agić, predsjedavajući Gradskog vijeća, usvojilo Odluku o razrješenju članice Komisije za spomenike, te člana Odbora za informatiku i telematiku, stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva. Također, usvojena je Odluka o izboru novih članova ovih radnih tijela.

Dalji rad Gradskog vijeća je nastavljen usvajanjem Odluke o postavljanju spomen ploče Mišić Samiru, kao spomen obilježja od značaja za Grad Sarajevo u krugu Policijske akademije na Vracama.

35. sjednica 02

Na današnjoj sjednici, gradski vijećnici su razmatrali dvije odluke vezane za regulacione planove. Tako je Gradsko vijeće usvojilo Odluku o usvajanju Regulacionog plana „Stambena zona Šip“ (područje Općine Centar Sarajevo) sa Odlukom o provođenju iste, čime su, između ostalog, stvoreni planski uslovi za novu izgradnju, integraciju zatečenog građevinskog fonda, uz mogućnost intervencija na postojećim objektima, te opremanje područja adekvatnom društvenom, saobraćajnom, energetskom i komunalnom infrastrukturom. Usvojena je i Odluka o  pristupanju izradi Regulacionog plana „Kvadrant C – Marijin Dvor“, kako bi se preispitala važeća planska rješenja.

U nastavku su gradski vijećnici usvojili Odluku o Danu otvorenih vrata za udruženja i fondacije u gradu Sarajevu, te predloženi zaključak Odbora za društvene djelatnosti. Cilj održavanja Dana otvorenih vrata je transparentno i kvalitetno održavanje partnerskih odnosa sa predstavnicima udruženja i fondacija u smislu Sporazuma o saradnji između Grada Sarajeva i organizacija civilnog društva koje djeluju na području Grada Sarajeva. Dan otvorenih vrata održavat će se jednom godišnje, u povodu 6. aprila – Dana Grada Sarajeva, te će se pružiti mogućnost organizacijama civilnog društva da, između ostalog, predstave svoje projekte i programe, kako bi se proizveli što bolji rezultati saradnje i partnerskog odnosa Grada Sarajeva i organizacija civilnog društva.

Na današnjoj sjednici, nakon rasprave, usvojena je Odluka o platama i naknadama u organima Grada Sarajeva dopunjena rješenjima iz prihvaćenih, odnosno usvojenih amandmana.

35. sjednica 03

U nastavku sjednice, poslije rasprave, predlagač je povukao Izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva u oblasti saradnje u inostranstvu u 2015. godini, kako bi ga dopunio i ponovo ponudio na razmatranje za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća.

Razmatran je i usvojen Izvještaj o realizaciji projekta stipendiranja učenika osnovnih i srednjih škola za 2015. godinu.

Zatim je Gradsko vijeće, razmatralo Izvještaj o aktivnostima na Projektu „Revitalizacija Trebevićke žičare“ koji je, poslije rasprave predlagač, također povukao.

Dalje su, gradski vijećnici, razmotrili Nacrt Odluke o upravljanju i zaštiti objekta Vijećnice, te ga svojim zaključkom, uputili u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Gradsko vijeće je primilo k znanju Informaciju za 2015. godinu o aktivnostima Grada Sarajeva u okviru međunarodnih asocijacija čiji je član, te Informaciju o provedbi deratizacije i dezinsekcije javnih površina i korita rijeke Miljacke.

35. sjednica 04

Također, primljena je k znanju i  Informacija o načinu realizacije i obezbjeđivanja sredstava za održavanje EYOF-a u 2019. godini, a sa ciljem što uspješnije pripreme, organizacije i realizacije ovog izuzetno značajnog projekta, te je usvojen predloženi zaključak Odbora za društvene djelatnosti kojim se upućuje zahtjev premijeru Kantona Sarajevo da, zajedno sa Gradonačelnikom, zakaže sastanak na kome će učestvovati odgovarajući predstavnici Grada Sarajeva i direktor EYOF-a, premijer Kantona Sarajevo, nadležni ministri i direktori preduzeća koji upravljaju potrebnim borilištima i objektima potrebnim za realizaciju EYOF-a, a kako bi se definisao program ulaganja i preuzele odgovarajuće obaveze i od strane navedenih subjekata.

Na kraju su upućena određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative. Tako je, između ostalih, gradski vijećnik Miro Lazović, zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća, uputio inicijativu, da se pokojnom američkom diplomati Ričardu Holbruku, adekvatnim spomen obilježjem, oda priznanje za njegov nesebičan angažman, tokom agresije na Bosnu i Hecegovinu, u postizanju Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je uspostavljen mir u BiH. Inicijativu su podržali gradski vijećnici i time je postala inicijativom Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće uputilo Nacrt Budžeta Grada Sarajeva za 2016. godinu, u iznosu od oko 13,5 miliona KM, u javnu raspravu

01

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je, na danas održanoj 34. sjednici, kojom je predsjedavao Suljo Agić, Predsjedavajući Gradskog vijeća, usvojilo Program međunarodne saradnje Grada Sarajeva za 2016. godinu u kojem su sadržani osnovni ciljevi, te plan aktivnosti  međunarodne saradnje Grada Sarajeva u narednom periodu. Gradski vijećnici su, u nastavku sjednice, donijeli Odluku o  pristupanju  izradi izmjena i dopuna  Regulacionog plana „Gradski centar Marijin Dvor“ za lokalitet Kvadrant „B“, a u cilju preispitivanja planiranih rješenja kroz važeći planski dokument. U skladu s utvrđenim smjernicama, između ostalog, očekuje se i novi plan opremanja područja adekvatnom saobraćajnom i komunalnom infrastrukturom.

Dalje su, gradski vijećnici, razmotrili, ali nisu prihvatili prijedlog Gradonačelnika iz Zahtjeva za preispitivanje zakonitosti Odluke o Registru budžetskih korisnika Grada Sarajeva koju je Gradsko vijeće donijelo, na 32. sjednici, održanoj u decembru 2015. godine, čime su se stekli uslovi da se donesena Odluka objavi u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”.

02

Na današnjoj sjednici,  Gradsko vijeće je usvojilo i Izvještaj o preduzetim aktivnostima i toku priprema za održavanje EYOF 2019 za period 01.10.- 31.12.2015. godine. Povodom razmatranja ovog izvještaja, Gradsko vijeće se svojim zaključkom opredijelilo da na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća razmatra i izvještaje organizacionog i izvršnog odbora ove značajne manifestacije, a  s ciljem donošenja mjera za poboljšanje rada ovih tijela ubuduće.

Poslije duže rasprave, gradski vijećnici su usvojili zaključke kojima se Nacrt Budžeta Grada Sarajeva za 2016. godinu, u iznosu od 13.797.240,00 KM, zajedno sa Nacrtom Odluke o izvršavanju Budžeta, upućuje u javnu raspravu u trajanju do 22.02.2016. godine.

03

U javnu raspravu, u trajanju od 30 dana, upućen je i Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo, te Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Alifakovac – Babića Bašća“ s Nacrtom Odluke o provođenju iste.

Zatim su gradski vijećnici primili k znanju informacije o obilježavanju kulturnih i sportskih događaja od značaja za Grad Sarajevo i četiri gradske općine koje Gradonačelnik planira za tekuću godinu. Primljena je k znanju i Informacija o upisu učenika u srednje škole sa područja Grada Sarajeva u  školskoj 2015./2016. godini,  te Informacija o uspjehu učenika srednjih škola na području Grada Sarajeva u školskoj 2014./2015. godini, uz zaključke upućene nadležnom ministarstvu, a vezano za zabrinjavajuće visok broj izostanaka učenika s nastave.
Gradsko vijeće je poslije široke rasprave primilo k znanju i Informaciju u vezi sa obavezama po osnovu neplaćenih poreza i doprinosa u JP “Olimpijski bazen Otoka” d.o.o. Sarajevo.

04

Na kraju su upućena određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative. Pod ovom tačkom je i zamjenik Gradonačelnika Abdulah Skaka, u kratkim crtama, usmeno upoznao gradske vijećnike o odustajanju  potencijalnog donatora od namjere za izdvajanjem oko 7.000.000,00KM namijenjenih za sufinansiranje obnove „Trebevićke žičare“. Ova usmena informacija je, ustvari,  bila uvod u cjelovit pismeni izvještaj o toku realizacije projekta obnove „Trebevićke žičare“,  koji će biti predočen Gradskom vijeću za sljedeću 35. sjednicu.