Zoran Janković i Alexander Langer – posthumno, dobitnici priznanja  „Počasni građanin Grada Sarajeva“, dr. Dunja Latifić – Jasnič priznanja „Plaketa Grada Sarajeva“, a Ausilia Inaudi nagrade „Graham Bamford“

Danas je u Vijećnici održana 47. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća.

Na početku sjednice, prilikom razmatranja prethodnih pitanja, gradski vijećnici nisu usvojili prijedlog da se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i djelokrugu organa uprave Grada Sarajeva i Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Pravobranilaštva Grada Sarajevo uvrste u dnevni red današnje sjednice.

Rad sjednice po dnevnom redu započeo je razmatranjem i usvajanjem odluka o dodjeli priznanja i nagrade Grada Sarajeva u 2021. godini. Tako je, na prijedlog gradonačelnika Sarajeva Abdulaha Skake, Gradsko vijeće usvojilo Odluku o dodjeli priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva” Zoranu Jankoviću, i  nagrade „Graham Bamford“ Ausiliji Inaudi.   

 Potom je, na prijedlog  Udruženja „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“ usvojena Odluka o dodjeli priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva” – Alexander Langer, posthumno, a na prijedlog doc. dr. Edibe Čelić Spužić i doc. dr. Muhameda Spužića priznanje „Plaketa Grada Sarajeva“ dodijeljeno je dr. Dunji Latifić – Jasnič.

Dobitnici priznanja i nagrade će se promovirati, a povelje, odnosno diplome će im uručiti gradonačelnik i predsjedavajući Gradskog vijeća na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Zatim je usvojena Dopuna Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2021. godinu. Program rada je dopunjen Informacijom sa Izvještajem o finansijskoj reviziji Grada Sarajeva za 2020. godinu Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U nastavku zasjedanja, usvojena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pečatima i žigovima Grada Sarajeva.

Gradski vijećnici su usvojili Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Centar Novo Sarajevo”. Naime, u skladu sa Odlukom o privremenim mjerama zaštite ventilacionih koridora utvrđenih u „Studiji o urbanim ventilacionim koridorima i uticaju visokih zgrada“, a u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo i Zaključkom Skupštine Kantona Sarajevo, propisano je da je Grad dužan u roku od 6 mjeseci, da pokrene postupke usklađivanja regulacionih planova čiji obuhvati ulaze u obuhvat ventilacionih koridora utvrđenih Studijom. Također, brisanjem člana 11. Odluke o pristupanju izradi Regulaciong plana “Centar Novo Sarajevo”, kojim je utvrđena  zabrana građenja do donošenja planskog dokumenta, izvršilo se usklađivanje sa Zakonom o prostornom uređenju Kantona Sarajevo, kojim je propisano da se Odlukom o pristupanju izradi planskog dokumenta, može utvrditi režim zabrane građenja na prostoru ili dijelu prostora za koji se izrađuje, do donošenja istog, a najduže u trajanju od jedne godine.

Usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacinog plana „Gornje Telalovo Polje I“. Uvažavajući činjenicu da je donošenje Regulacionog plana “Gornje Telalovo Polje I” prema programskim aktivnostima planirano u 2022. godini, donošenjem ove Odluke, odnosno izuzimanje iz režima zabrane građenja lokaliteta u svrhu izgradnje nacionalnog stadiona sa pratećim sadržajima, omogućava se postupak upravnog rješavanja i stvaranje preduslova za bržu realizaciju navedenog projekta.

Na kraju sjednice nije usvojen Izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva u oblasti međunarodne saradnje u 2020. godini.

 

There are no comments yet.

Leave a Reply