Slika vijećnika

Funkcija: Gradski vijećnik

Stranka: NIP
Klub: Klub gradskih vijećnika “Narod i Pravda”
Nacionalna pripadnost: Hrvat
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 08.03.2021.
  toni.vukadin@gradskovijece.sarajevo.ba  RADNA TIJELA

  Komisija za Statut i akte - funkcija: Predsjedavajući
  Administrativna komisija - funkcija: Član
  Kolegij Gradskog vijeća - funkcija: Član  PITANJA I INICIJATIVE

Pitanja Inicijative
Ukupno:
5
22
Odgovoreno:
5
8
Neodgovoreno:
0
14
U toku:
0
0


PRISUSTVO SJEDNICAMA (/) u procentima %