Slika vijećnika

Funkcija: Predsjedavajući Gradskog vijeća

Stranka: NIP
Klub: Klub gradskih vijećnika “Narod i Pravda”
Nacionalna pripadnost: Bošnjak
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 08.03.2021.
  jasmin.ademovic@gradskovijece.sarajevo.ba  RADNA TIJELA

  Administrativna komisija - funkcija: Predsjedavajući
  Kolegij Gradskog vijeća - funkcija: Član  PITANJA I INICIJATIVE

Pitanja Inicijative
Ukupno:
11
29
Odgovoreno:
8
6
Neodgovoreno:
3
23
U toku:
0
0


PRISUSTVO SJEDNICAMA (/) u procentima %