• Adnan Gušo
  • Komisija za izradu izmjena i dopuna Statuta Grada Sarajeva ili izradu novog Statuta Grada Sarajeva (radno tijelo Gradonačelnika)
    Komisija za Statut i akte
    Komisija za ljudska prava i slobode
    Administrativna komisija
  • Adnan Talić
  • Etičko vijeće Gradskog vijeća
    Odbor za informatiku i telematiku Grada Sarajeva
    Mandatno-imunitetska komisija
  • Alma Jašarević
  • Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2020. godini
    Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2019. godini
    Kolegij Gradskog vijeća
    Odbor za društvene djelatnosti
    Odbor za budžet i finansije
  • Almedin Miladin
  • Komisija za odnose s vjerskim zajednicama i crkvama
  • Bajro Biber
  • Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2019. godini
    Komisija za izradu izmjena i dopuna Statuta Grada Sarajeva ili izradu novog Statuta Grada Sarajeva (radno tijelo Gradonačelnika)
    Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2018. godini
    Komisija za međunarodnu suradnju
    Komisija za Statut i akte
    Administrativna komisija
  • Barbara Peleš Stroil
  • Mandatno-imunitetska komisija
    Komisija za međunarodnu suradnju
  • Denis Stojnić
  • Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2020. godini
    Komisija za izbor i imenovanja
  • Dr. Igor Gavrić
  • Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2020. godini
    Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2019. godini
    Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2018. godini
    Kolegij Gradskog vijeća
    Odbor za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta
    Administrativna komisija
  • Edina Gabela
  • Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2020. godini
    Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2019. godini
    Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2018. godini
    Kolegij Gradskog vijeća
    Mandatno-imunitetska komisija
    Administrativna komisija
  • Hazim Bahtanović
  • Odbor za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta
    Odbor za budžet i finansije
    Komisija za međunarodnu suradnju
  • Lana Velić
  • Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2018. godini
    Komisija za spomenike
  • Miro Lazović
  • Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2018. godini
    Kolegij Gradskog vijeća
    Komisija za međunarodnu suradnju
  • Miroslav Živanović
  • Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2020. godini
    Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini
    Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2018. godini
    Odbor za budžet i finansije
    Odbor za dodjelu ”Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2017. godini
    Komisija za izbor i imenovanja
  • Nazif Osmanović
  • Komisija za izbor i imenovanja
  • Nihad Uk
  • Komisija za izradu izmjena i dopuna Statuta Grada Sarajeva ili izradu novog Statuta Grada Sarajeva (radno tijelo Gradonačelnika)
    Komisija za Statut i akte
  • Nuko Grebović
  • Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2020. godini
    Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2019. godini
    Kolegij Gradskog vijeća
    Odbor za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj
    Komisija za jednakopravnost spolova
    Mandatno-imunitetska komisija
  • Reuf Hafizović
  • Odbor za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj
    Komisija za spomenike
    Komisija za odnose s vjerskim zajednicama i crkvama
  • Samir Fazlić
  • Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2020. godini
    Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2020. godini
    Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2019. godini
    Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini
    Kolegij Gradskog vijeća
    Komisija za izbor i imenovanja
    Odbor za društvene djelatnosti
  • Sanela Fijuljanin
  • Komisija za pitanja mladih
    Komisija za izradu izmjena i dopuna Statuta Grada Sarajeva ili izradu novog Statuta Grada Sarajeva (radno tijelo Gradonačelnika)
    Odbor za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj
    Komisija za međunarodnu suradnju
    Komisija za Statut i akte
  • Sead Srna
  • Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2020. godini
    Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2019. godini
    Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2018. godini
    Komisija za spomenike
    Kolegij Gradskog vijeća
  • Snežana Omukić
  • Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2020. godini
    Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2019. godini
    Kolegij Gradskog vijeća
    Mandatno-imunitetska komisija
    Administrativna komisija
  • Srđan Simonović
  • Odbor za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj
    Komisija za pitanja mladih
    Komisija za jednakopravnost spolova
  • Srđan Srdić
  • Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2020. godini
    Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini
    Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2018. godini
    Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2018. godini
    Komisija za međunarodnu suradnju
    Odbor za dodjelu ”Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2017. godini
    Komisija za izbor i imenovanja
  • Tea Mušić
  • Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2020. godini
    Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2020. godini
    Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2019. godini
    Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini
    Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2018. godini
    Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2018. godini
    Kolegij Gradskog vijeća
    Odbor za dodjelu ”Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2017. godini
    Komisija za izbor i imenovanja
  • Toni Vukadin
  • Toni Vukadin
    Kolegij Gradskog vijeća
    Komisija za izradu izmjena i dopuna Statuta Grada Sarajeva ili izradu novog Statuta Grada Sarajeva (radno tijelo Gradonačelnika)
    Etičko vijeće Gradskog vijeća
    Komisija za Statut i akte
    Mandatno-imunitetska komisija
  • Vedad Deljković
  • Odbor za informatiku i telematiku Grada Sarajeva
    Odbor za lokalni biznis i turizam
  • Vedran Grebo
  • Administrativna komisija
    Odbor za lokalni biznis i turizam
  • Velija Katica
  • Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2020. godini
    Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2020. godini
    Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2019. godini
    Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini
    Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2018. godini
    Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2018. godini
    Kolegij Gradskog vijeća
    Komisija za međunarodnu suradnju
    Odbor za dodjelu ”Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2017. godini
    Komisija za izbor i imenovanja