Gradsko vijeće usvojilo Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2022. godinu

Danas je u Vijećnici održana 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva koju je otvorio i vodio predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović.

Na početku sjednice, prilikom razmatranja prethodnih pitanja, predsjedavajući Ademović upoznao je prisutne da su na Prijedlog Statut Grada Sarajeva, koji je sadržan u predloženom dnevnom redu  današnje sjednice, uloženi amandmani. Obzirom da se, u skladu sa Poslovnikom Gradskog vijeća, amandmani ne mogu razmatrati na sjednici Gradskog vijeća prije isteka roka od 14 dana, nakon što su podneseni, Komisija za Statut i akte je, kao ovlašteni predlagač, zatražila da se odloži razmatranje Prijedloga Statuta Grada Sarajeva do okončanja poslovničke procedure, a što je Gradsko vijeće i prihvatilo. Tako se razmatranje Prijedloga Statuta Grada Sarajeva očekuje na narednoj sjednici Gradskog vijeća.

Predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović upoznao je prisutne da je Komisija za spomenike Gradskog vijeća, kao ovlašteni predlagač, povukla Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o podizanju spomenika bosanskom kralju Tvrtku I Kotromaniću te isti nije uvršten u dnevni red današnje sjednice.

Rad sjednice po usvojenom dnevnom redu počeo je usvajanjem Odluke o izmjenama Odluke o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“, a s ciljem jasnijeg uređivanja pitanja vezanih za predlaganje i izbor kandidata.

U nastavku zasjedanja donesene su odluke o razrješenju, odnosno izboru, kojima je promijenjen sastav određenih radnih tijela Gradskog vijeća.

Na inicijativu gradskog vijećnika Muamera Mekića, a na prijedlog Komisije za spomenike Gradskog vijeća, nakon provedene javne rasprave, usvojena je Odluka o podizanju Spomen-ploče Marku Didojiu – Markanu koja će biti postavljena na kameni zid lijeve obale korita rijeke Miljacke, odmah do Carevog mosta, na kojem je Marko Didoije – Markan radio.

Gradsko vijeće je usvojilo i odluku kojom se  manifestacija „Odbrana Bosne i Hercegovine – Igman“ uvrštava u Kalendar obilježavanja datuma i događaja značajnih za Grad Sarajevo.

Dalje je usvojena Odluka o davanju saglasnosti na Program aktivnosti za Dan obilježavanja opsade Sarajeva 1992.-1995. za 2023. godinu, kako je predložen te izmijenjen, u skladu sa prihvaćenim amandmanima predlagača. Programom su predviđeni brojni primjereni sadržaji kako bi se dostojanstveno obilježilo jedno od najtežih poglavlja u historiji Sarajeva.

Usvojena je i odluka kojom se uređuje da će Grad Sarajevo 31. maj obilježavati kao Dan sjećanja na žrtve zločina protiv čovječnosti u Prijedoru i njegovoj okolini.

Gradsko vijeće je usvojilo i Odluku o davanju saglasnosti gradonačelnici Grada Sarajeva za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Aušvic Instituta za prevenciju genocida i masovnih zločina (AIPG) i Grada Sarajeva, zatim Odluku o usvajanju Plana Grada Sarajeva za prevenciju i smanjenje otpada od hrane i gubitaka hrane 2023.-2026. godina  te  odluku o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o prenosu prava svojine. Dalje je usvojena i Odluka o izmjenama Odluke o platama i naknadama u organima Grada Sarajeva.

Razmotren je i usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za 01.01.-30.09.2022. godine, a zatim su, nakon široke diskusije, usvojene Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2022. godinu,  kako su predložene i dopunjene rješenjima iz prihvaćenih amandmana. Veći broj amandmana podnio je Klub gradskih vijećnika „Narod i Pravda“, a među njima i amandman da se u Izmjenama i dopunama Budžeta Grada Sarajeva za 2022. godinu izdvoje sredstva za podršku takmičenjima u okviru Teniskog saveza BiH. Gradonačelnica je prihvatila i prijedlog ovog kluba gradskih vijećnika da se rebalansom planiraju sredstva za podršku  kulturno-umjetničkom društvu „Daire“ i kulturno-umjetničkom društvu „Saobraćajac“. Prihvaćeni su i amandmani gradskog vijećnika Vedada Deljkovića kojima se predlaže rebalans sredstava Budžeta Grada Sarajeva u tekućoj godini, tako da Grad Sarajevo učestvuje u sufinansiranju Projekta postavljanja plohe za klizanje na Trgu oslobođenja – Alija Izetbegović, značajnim sredstvima, zajedno sa Općinom Stari Grad.  Prihvaćen je i amandman gradskog vijećnika Adija Škaljića da se sredstva planirana za Projekat rekonstrukcije, restauracije i kolorističke obrade fasada na području grada Sarajeva uvećaju za 20.000,00 KM.

Podsjećamo, Budžet Grada Sarajeva za 2022. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, održanoj u decembru 2021. godine, u iznosu od 21.280.673,00 KM. Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2022. godinu su razmatrane, budući da je evidentirano bitno povećanje prihoda sa Jedinstvenog računa prihoda F BiH, što je bio razlog za izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2022. godinu.

Razmotren je i usvojen Program saradnje sa dijasporom za 2023. godinu te Izvještaj o saradnji i odnosima Grada Sarajeva sa nacionalnim manjinama.

Nakon detaljnog obrazloženja gradonačelnice Karić, Nacrt Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu (od 22.258.353 KM) te Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta su, usvajanjem zaključaka Gradskog vijeća, upućeni u javnu raspravu u trajanju do 11.12.2022. godine.

Subjekti u javnoj raspravi su općine koje čine Grad Sarajevo, klubovi gradskih vijećnika i drugi subjekti koji iskažu interes, a primjedbe, prijedlozi, mišljenja i sugestije iznesene u diskusijama radnih tijela Gradskog vijeća i gradskih vijećnika, na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, tretirat će se kao prilog javnoj raspravi.

Gradsko vijeće se upoznalo i sa Informacijom o poduzetim aktivnostima na realizaciji Projekta sanacije, investicionog i tekućeg održavanja, te sistemskog održavanja uređenog korita rijeke Miljacke i uređenih korita njenih pritoka na području grada Sarajeva „Čista rijeka Miljacka“. Primljene su k znanju i Informacija o realizaciji Protokola o poslovno-tehničkoj saradnji između Grada Sarajeva i Turističke zajednice Kantona Sarajevo, te Informacija o aktivnostima Grada Sarajeva iz oblasti saradnje sa zdravstvenim ustanovama i organizacijama porodične i dječije zaštite.

Na kraju su upućena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative. Tako je Gradsko vijeće, jednoglasno, podržalo inicijativu gradskog vijećnika Elvedina Korore da se reprezentaciji Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci dodijeli 15.000 KM, za uspjeh i osvajanje srebrene medalje na Svjetskom prvenstvu, te je postala inicijativom Gradskog vijeća.

Gradski vijećnik Željko Majstorović podnio je inicijativu za određivanje prioriteta za ostvarivanje osnovnih postavki Održivog razvoja na teritoriji grada Sarajeva i šire, a na osnovu ciljeva predloženih u Nacionalnom planu prilagodbe klimatskim promjenama.

Predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović podnio je inicijativu da Grad Sarajevo, u saradnji s  gradskim općinama i Kantonom Sarajevo, osmisli projekt kojim bi se opremili i osposobili centri za zdravo starenje, uslugom dnevnog boravka za dementne sugrađane, odnosno formirali stacionari, kojim bi se bitno pomoglo porodicama koje se brinu o svojim dementnima članovima, a gdje bi mogli i boraviti nekoliko dana, ukoliko članovi porodice koja se brine o njima moraju otputovati.

Zamjenica predsjedavajućeg Gradskog vijeća Mirela Džehverović podnijela je inicijativu da Grad Sarajevo, u saradnji sa Općinom Novo Sarajevo, bude nosilac izgradnje tematskog dječijeg parka na području općine Novo Sarajevo.

There are no comments yet.

Leave a Reply