U organizaciji predsjedavajućeg Gradskog vijeća Jasmina Ademovića održan sastanak s ciljem razmjene informacija i koordinacije aktivnosti do donošenja Regulacionog plana „Soukbunar”

Predsjedavajući Ademović pozdravio je prisutne i u uvodnom obraćanju podsjetio da  stanovnici područja Soukbunar s pravom insistiraju da se plan što prije donese, obzirom da je Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Soukbunar” donesena još 2013. godine.

Podsjetio je da su građani upoznati i svjesni značaja istražnih radova koji su provedeni  s ciljem definicije mjera prevencije i sanacije klizišta kojima je ovo područje ugroženo, ali i na to da sada, kada je monitoring završen, očekuju donošenje plana u najkraćem mogućem roku.

Muris Mujkić, stručni savjetnik za stručni nadzor na sanaciji i održavanju klizišta – geologiju u Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo,  podsjetio je prisutne da je u posljednjih godinu dana rađen monitoring tla te da su u toku finalne aktivnosti na izradi elaborata o rezultatima geoloških istraživanja. Napomenuo je da će, nakon obavezne revizije ovog značajnog dokumenta, Općina Centar Sarajevo elaborat proslijediti Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo kao jednu od osnovnih podloga za daljnju izradu plana.

Iz  Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, sastanku su prisustvovali Nataša Tabori, pomoćnica direktora za detaljnu plansku dokumentaciju i tehničku pripremu i Aida Beširević, pomoćnica direktora za infrastrukturu, sa saradnicima Enisom Hodžić,  Mirzom Rustempašićem i Azeminom Bijedić.

Prisutni planeri upoznali su predsjedavajućeg Gradskog vijeća da, po dobivanju elaborata o rezultatima geološkog istraživanja, slijedi provjera ranije izrađene geodetske podloge i katastra podzemnih instalacija, što bi se moglo završiti relativno brzo, jer nije bilo značajnih promjena u obuhvatu plana u posljednjih desetak godina.

Iznijeli su mišljenje da bi, imajući u vidu gotovost prethodne dokumentacije, a posebno skori konačan završetak elaborata o geološkom istraživanju, osnovnu koncepciju plana mogli ponuditi Gradu Sarajevu, nosiocu pripreme plana, na razmatranje i usaglašavanje, u kontaktu sa javnošću, prije kraja tekuće godine.

Na kraju se predsjedavajući Ademović zahvalio prisutnim na odazivu i iscrpnim informacijama te zatražio da poduzmu sve što je moguće da se ubrzaju aktivnosti na izradi Regulacionog plana „Soukbunar”. Ponudio je svoj angažman u smislu koordinacije svih subjekata do konačnog donošenja plana.

 

There are no comments yet.

Leave a Reply