Gradsko vijeće donijelo Odluku o podizanju Spomen obilježja „Odredu Lasta“

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je, na danas održanoj 17. sjednici, kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća, na zahtjev klubova gradskih vijećnika, donošenjem odluka o razrješenju, odnosno izboru novih članova, izmijenilo sastav određenih radnih tijela Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće je, poslije višegodišnje pauze, ponovo odlučivalo o davanju podrške kulturnim manifestacijama od značaja za Grad Sarajevo. Na prijedlog Gradonačelnika, odlučeno je o sufinansiranju XXXIV Internacionalnog festivala Sarajevo „Sarajevska zima 2018“, 24. Sarajevskih večeri muzike SVEM 2018, 9. “Balet -fest Sarajevo“ 2018 i  manifestacije 22. Jazz Fest Sarajevo 2018“, a vezano za oporavak prihoda Grada Sarajeva u proteklom periodu.

Gradski vijećnici nisu podržali proceduralni prijedlog da se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Reljevo“ razmatra po skraćenom postupku u formi prijedloga, te razmatranje Prijedloga Odluke nije uvršteno u dnevni red sjednice.

Realizirajući inicijativu „Udruženja veterana odreda policije za specijalne namjene Lasta“, na prijedlog Komisije za spomenike Gradskog vijeća, donesena je Odluka o podizanju Spomen obilježja “Odred Lasta” na lokalitetu smještenom neposredno uz Arhitektonski fakultet i Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Pri usvajanju dnevnog reda sjednice, Predsjedavajući je upoznao Gradsko vijeće da je Gradonačelnik kao ovlašteni Predlagač, povukao, ranije upućen, Prijedlog Odluke o davanju  saglasnosti Gradonačelniku za preraspodjelu sredstava u Budžetu Grada Sarajeva za 2018. godinu. Predlaganje ove odluke je bilo vezano za stvaranje finansijskog osnova za izradu studije izvodljivosti kojom bi se provjerila mogućnost, odnosno stvaranje potrebnih uslova, s ciljem da Grad Sarajevo bude domaćin održavanju trke E Formule.

Budući da je osnivanjem Javne ustanove Muzej suvremene umjetnosti “ARS AEVI”, prestala potreba za postojanjem Fondacije “ARS AEVI”  čiji je jedan od osnivača bio i  Grad Sarajevo, Gradsko vijeće je danas, poslje šire rasprave, odlučilo o stavljanju van snage  Odluke o pristupanju osnivanju Fondacije ARS AEVI Sarajevo i dalo saglasnost Gradonačelniku da s drugim osnivačima ugovori prestanak rada Fondacije.

Gradsko vijeće je nastavilo rad sjednice razmatrajući i primajući k znanju informacije o Dokumentu okvirnog budžeta za period 2019 – 2020, o stanju turizma u Gradu Sarajevu s prijedlogom mjera,  te o saradnji i odnosima organa Grada Sarajeva sa vjerskim zajednicama i crkvama.

Gradonačelnik je podnio i  Informaciju Gradskom vijeću Grada Sarajeva kao osnivaču JP Sarajevo d.o.o. Sarajevo, o mogućnostima preuzimanja obavljanja komunalnih poslova iz nadležnosti Grada Sarajeva koja je primljna  k znanju.

Na prijedlog Odbora za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj, Gradsko vijeće je, između ostalog,  usvojilo  zaključak o potrebi da Grad Sarajevo učestvuje u javnoj raspravi  o Nacrtu Zakona o lokalnoj samoupravi u Kantonu Sarajevo koja se očekuje.

Na današnjoj sjednici su upućena određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative.

Tako su, između ostalih, podržane inicijative Odbora za društvene djelatnosti, upućene Gradonačelniku, s prijedlozima da razmotri mogućnost da Grad Sarajevo sa 3000,00KM, iz Budžeta Grada Sarajeva za 2018. godinu,  podrži rad Udruženja „Kolibri“, te da, u saradnji sa JP Sarajevo, d.o.o, organizira izlet žičarom na Trebević za djecu s posebnim potrebama o kojima brinu volonteri udruženja „Dajte nam šansu“ i „Kolibri“, ali i drugih udruženja u gradu koji imaju slične ciljeve.

 

 

 

There are no comments yet.

Leave a Reply