Predsjedavajući Ademović održao radno – konsultativni sastanak: Projekt izrade katastra urbanog zelenila za područje grada Sarajeva dobio podršku učesnika sastanka

Na poziv predsjedavajućeg Gradskog vijeća Jasmina Ademovića, danas je u Ovalnoj sali Gradskog vijeća održan sastanak na kojem su prisustvovali prof. dr. Alma Hajrudinović – Bogunić, docent Katedre za ekologiju šuma i urbanog zelenila na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, Emira Hukić, predsjednik Asocijacije pejzažnih arhitekata u BiH, Berina Brčaninović, predstavnica Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, Amer Mudželet, izvršni direktor za proizvodnju, kapitalne investicije i RZC Pionirska dolina u KJKP „Park“  d.o.o.,  Enes Kazić, izvršni direktor za održavanje javnih zelenih površina KJKP „Park“  d.o.o i Robert Pleše, gradski i općinski vijećnik, inicijator sastanka.

Predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva Jasmin Ademović je, u svom pozdravnom govoru, dao uvodne napomene o razlozima održavanja ovog sastanka.

Cilj sastanka je razvijanje ideje izrade Projekta katastra urbanog zelenila za područje grada Sarajeva, obzirom na to da Sarajevo nema jedinstveni katastar urbanog zelenila, a prema dostupnim informacijama, vrlo malo zelenih površina je do sada obrađeno, istakao je Ademović.

Podsjetio je prisutne da Grad Sarajevo kao jedinica lokalne samouprave,  u formi u kojoj sada postoji, do sada nije imao puno osnova za djelovanje u ovoj oblasti.

Posljednjom izmjenom Ustava Kantona Sarajevo, a što je preneseno i u Statut Grada Sarajeva, utvrđene su vlastite nadležnosti Grada Sarajeva, a među njima i upravljanje gradskim grobljima i gradskim parkovima.

Međutim, Zakonom o komunalnim djelatnostima Kantona Sarajevo nije utvrđeno da je Grad Sarajevo nadležan za komunalne poslove koji su Ustavom Kantona dati u nadležnost Gradu Sarajevu, pa tako nije predviđeno ni planiranje sredstava u budžetu Grad Sarajeva za ovu namjenu.

„Dakle, iako je Grad Sarajevo nadležan za održavanje gradskih parkova i gradskih grobalja, Zakonom o komunalnim djelatnostima Kantona Sarajevo nisu uređene te nadležnosti, niti su prenesena sredstva Gradu Sarajevo za vršenje ovih poslova“, rekao je, između ostalog, Ademović, te dodao da je za očekivati da će se izmjenom Zakona o komunalnoj djelatnosti određena sredstava ili izvori prihoda za ovu namjenu utvrditi i za Grad Sarajevo.

Podsjetio je i da je Ustavni sud FBIH, po osnovu zahtjeva gradonačelnika Grada Sarajeva za zaštitu prava na lokalnu samoupravu, donio dopunsku presudu po kojoj je ovaj zakon povrijedio pravo Grada Sarajeva na lokalnu samoupravu i presudio da se taj zakon više ne može primjenjivati, ali se i dalje primjenjuje uz saglasnost gradskih općina i Grada Sarajeva do donošenja novog zakona.

„Iz svega, jasno je da svakako predstoji donošenje novog Zakona o lokalnoj samoupravi u Kantonu Sarajevo i novog Zakona o komunalnim djelatnostima te je za očekivati da će Grad Sarajevo tada preuzeti nadležnost za upravljanje gradskim grobljima i parkovima, kako je to propisano Ustavom Kantona Sarajevo. To je i prilika da se jasno utvrdi obaveza izrade katastra urbanog zelenila u okviru nadležnosti subjekata uključenih u upravljanje zelenim površinama na području Kantona Sarajevo.

Do tada, Grad Sarajevo može preuzeti lidersku ulogu u procesu razvijanja ideje i stvaranja uslova za izradu i realizaciju Projekta katastra urbanog zelenila za područje grada Sarajeva uz okupljanje svih relevantnih subjekata, a kao što to radi i za druge projekte”, rekao je Ademović.

Prof. dr. Alma Hajrudinović – Bogunić, predstavnica Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu podnijela je uvodno izlaganje i prezentovala primjere projekata katastra urbanog zelenila na manjim zelenim površinama: spomen-park „Vraca“ i određenim parkovskim površinama u centralnom dijelu grada.

Ukratko je prenijela svoja iskustva na sličnim projektima, predstavila značaj izrade katastra urbanog zelenila za zajednicu i ukazala na korake koje je potrebno poduzeti s ciljem izrade i realizacije projekta.

Na kraju je iskazala zadovoljstvo što je Grad Sarajevo inicirao razvijanje ideje Projekta izrade katastra urbanog zelenila za područje grada Sarajeva.

Predsjedavajući Ademović je podsjetio na Projekt osnivanja naučno-istraživačke infrastrukture „Tech4Green”, a koji se planira smjestiti u objekt Vidikovac na Trebeviću, naglašavajući značaj kapaciteta budućeg centra i za projekte kakav je digitalni katastar urbanog zelenila, te je pozvao da i Šumarski fakultet, kao dio akademske zajednice, bude korisnik ove infrastrukture i partner u projektu.

U razgovoru koji je uslijedio, svoja mišljenja, stavove, prijedloge i sugestije iznijeli su i Enes Kazić, izvršni direktor za održavanje javnih zelenih površina KJKP „Park“  d.o.o, Emira Hukić, predsjednik Asocijacije pejzažnih arhitekata u BiH i gradski vijećnik Robert Pleše, te podržali ovu inicijativu.

S tim u vezi, predsjedavajući Ademović, u funkciji gradskog vijećnika, i gradski vijećnik Robert Pleše preuzeli su obavezu podnošenja inicijative Gradskom vijeću.

Inicijativa će ići u pravcu formiranja radne grupe za pripremu Projekta katastra zelenih površina na području grada Sarajeva za koju bi Grad Sarajevo osigurao sve potrebne uslove za rad.

Radna grupa bi trebala biti sastavljena i od relevantnih predstavnika subjekata koji su pozvani na sastanak, s ciljem razvijanja ideje projekta.

Cilj radne grupe bio bi izrada projektnog zadatka i procjena finansijskih sredstava kako bi se na vrijeme mogla planirati sredstva u okviru budžeta gradskih općina, Grada Sarajeva i Kantona Sarajevo s namjenom – Projekt katastra urbanog zelenila, te iz drugih izvora.

Predsjedavajući Ademović zahvalio se prisutnima i iskazao svoja očekivanja da će interes za realizaciju ovog projekta  i podršku projektu dati i građani, odnosno svi relevantni subjekti koji svojom doprinosom mogu djelovati u cilju razvijanja ove ideje.

There are no comments yet.

Leave a Reply