Osnovna koncepija novog urbanističkog plana urbanog područja Sarajeva 2016.-2036. dobila podršku Odbora za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Danas je u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo održana sjednica Odbora za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta Gradskog vijeća Grada Sarajeva. Sjednici je prisustvovao i predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović sa saradnicima. Zahvaljujući gostoprimstvu Zavoda, upriličena je prezentacija Osnovne koncepcije novog Urbanističkog plana za urbano područje Sarajevo (Stari Grad, Centar,Novo Sarajevo, Novi Grad i Ilidža) za period 2016.-2036. godine.

 Sjednici su prisustvovali pomoćnik direktora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Edin Jenčiragić sa saradnicima, učesnicima u izradi ovog dokumenta.

Prezentirana su generalna polazišta vizije „Urbana transformacija Sarajeva“ koja ima za cilj osavremenjivanje sistema integralnog urbanog planiranja u Kantonu Sarajevu i pristupa urbanom planiranju, zasnovanom na klimatskoj otpornosti, transparentnosti, inkluzivnosti i realnim podacima, na način koji doprinosi ekonomskom razvoju i povećanju kvaliteta života.

Istaknuto je da su preuzeti osnovni pravci razvoja iz važećeg urbanističkog plana, te je kao polazište postavljen i šematski prikaz vizije osnovne koncepcije novog plana.

Predstavljajući projekat Edin Jenčiragić je istakao da se koncepcija zasniva na tri glavne komponente: institucionalizaciji, praksama urbanog planiranja i urbanoj transformaciji.

U drugom dijelu je predstavljena vizija urbane transformacije – održivi razvoj. Prezentirani su  osnovni elementi vizije sistema centara – policentričnog razvoja, vizije sistema zelenila – uz novi pristup zelenila u padinskim naseljima, longitudinalna zelenila, te ujednačen pristup parkovskih i šumskih površina. Dalje je prikazana i planirana distribucija privrede i prirodnih resursa, kao i mjere za poboljšanje kvalitete zraka. Ukazano je na namjeru uvođenja savremenog pristupa upravljanja otpadom – gdje se otpad ne tretira kao smeće, a naglašeno je i na koji način se planira ostvarenje vizije plave longitudinale – čistih rijeka u Sarajevu.

Predstavljen je i prijedlog urbanih pravila za grad po mjeri čovjeka koja su, putem nadležnog ministarstva – nosioca pripreme plana, upućena Vladi Kantona Sarajevo na verifikaciju.

Upravo ovaj segment izaziva najveći interes javnosti jer bi pravila, bitno odredila budući pristup korištenja prostora urbanog područja Sarajeva, u smislu provođenja urbanističkog plana.

Nakon toga je prikazana i moguća zbirna karta namjene površina za obuhvat plana, proizašla kao rezultat implementacije svih elemenata vizije urbane transformacije u prostoru.

Odbor za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta Gradskog vijeća Grada Sarajeva je dao podršku Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo za prezentirani sadržaj, odnosno viziju urbane transformacije grada koju Zavod predlaže. Posebno su podržali predložena urbana pravila za grad po mjeri čovjeka.

Budući da je cilj održavanja ove sjednice, između ostalog, bio stvaranje uslova za nastavak rada organa Grada Sarajeva na donošenju regulacionih planova iz svoje nadležnosti, Odbor je donio i određene zaključke koje će u vidu inicijative uputiti Gradskom vijeću na razmatranje.

I ove inicijative predstavljaju kontinuitet u nastojanjima organa Grada Sarajeva da se u procesu do donošenja novog urbanističkog plana, što prije stvore uslovi za nastavak regulacije prostora donošenjem provedbenih planova iz nadležnosti Grada Sarajeva.

There are no comments yet.

Leave a Reply