Osmu sjednicu Gradskog vijeća obilježili su projekti Grada Sarajeva

Danas je u Vijećnici održana Osma sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva, kojom je predsjedavao Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća.

Na početku sjednice, prije razmatranja prethodnih pitanja, predsjedavajući Gradskog vijeća upoznao je gradske vijećnike da se gradonačelnica, ovlašteni predlagač, svojim aktom, izjasnila da povlači Odluku o opredjeljenju za preuzimanje na upravljanje i održavanje Spomen-parka Vraca, Odluku o davanju saglasnosti za pokretanje procedure realizacije projekta postavljanja dva (2) jarbola sa zastavama BiH i Grada Sarajeva na ulazu u Grad Sarajevo – Istočni ulaz i Informaciju o statusu muzejskog prostora u Vijećnici sa prijedlogom zaključka, sadržane u predloženom dnevnom redu te ih Gradsko vijeće neće ni razmatrati.

Rad Osme sjednice, koja je opredijeljena projektima Grada Sarajeva, započeo je usvajanjem Odluke o uslovima i načinu korištenja i davanja u zakup dijela objekta Željeznička stanica Bistrik, kako je predložena te izmijenjena sa rješenjima iz prihvaćenih sugestija iznesenih tokom rasprave, odnosno prijedloga gradskog vijećnika Seida Škaljića i amandmana gradskog vijećnika Nihada Uka. Naime, nakon obnove objekta Željezničke stanice Bistrik i podnošenja zahtjeva za upotrebnu dozvolu za ovaj objekat, stekli su se uslovi da se pokrenu aktivnosti na donošenju akata kojim se reguliše održavanje i upravljanje ovim objektom. U to svrhu, Grad Sarajevo je zatražio izradu Studije o opravdanosti obnove i korištenja objekta Željezničke stanice Bistrik u Sarajevu te razvoja poslovnog modela, koju je za potrebe Grada Sarajeva sačinio Ekonomski institut Univerziteta u Sarajevu te je, usvajanjem Odluke, pokrenut postupak regulisanja i načina korištenja dijela objekta. Istom Studijom preporučeni poslovni model projekta je da se objekat od strane Grada Sarajeva djelimično izda za potrebe ugostiteljstva, dok će preostalim prostorom upravljati JU „Gradski muzeji“, obzirom na simbolični značaj Željezničke stanice u historiji grada Sarajeva.

Nakon široke diskusije, Gradsko vijeće je usvojilo i Odluku  o uslovima i načinu korištenja i davanja u zakup poslovnog objekta „Vidikovac“ kako je predložena te izmijenjena sa rješenjima iz prihvaćenih amandmana gradskih vijećnika Seida Škaljića i Nihada Uka. Ovom Odlukom  se reguliše  način korištenja objekta „Vidikovac”, a u skladu sa Ažuriranom Studijom o opravdanosti izgradnje i korištenja objekta „Vidikovac”, kojom je preporučen poslovni model projekta.

Potom su gradski vijećnici usvojili Odluku o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti za pokretanje sporazumnog raskida Ugovora o izradi Glavnog projekta rekonstrukcije i adaptacije objekta bivše zgrade SDK kod Vječne vatre u Sarajevu. Organi Grada Sarajeva su ocijenili da je svrsishodnije pribaviti projektnu dokumentaciju za obnovu objekta, kako je to ugovoreno, budući da bi raskidanje Ugovora značilo plaćanje naknade projektantskoj kući koja bi bila samo gubitak budžetskih sredstava. Na osnovu projekta bit će jasnija procjena sredstava potrebnih za cjelovitu obnovu ove zgrade koja je reper u Sarajevu.

Usvojena je i Odluka o razrješenju pravobranioca i raspoređivanju na mjesto zamjenika pravobranioca te Odluka o davanju ovlaštenja za vršenje funkcije pravobranioca Grada Sarajevo.

Gradski vijećnici su, u nastavku zasjedanja, usvojili Odluku o davanju saglasnosti za potpisivanje Sporazuma sa „Deutsche Geselleschaft für  Zusammenarbeit (GIZ) GmbH“ ( GIZ ORF MMS) u realizaciji projekta „Nabavka kanti za sitni otpad za Grad Sarajevo“. Sredstva za realizaciju projekta u iznosu od 30.000,00 KM(tridesethiljada) obezbjedit će GIZ ORF MMS kroz nabavku kanti za sitni otpad putem projekta GIZ-a „Unapređenje komunalnih usluga u Kantonu Sarajevo“ u saradnji sa Gradom Sarajevo na čiju inicijativu se realizuje predmetni projekat.

Na današnjoj sjednici razmotrena je i primljena k znanju Informacija o statusu muzejskog prostora u Vijećnici, a s ciljem rješavanja odnosa u smislu upravljanja, prostora, odnosno upravljanja muzejskom zbirkom koja će se postavljati u tom prostoru.

Primljena je k znanju Informacija o realizaciji Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza na realizaciji hitne sanacije armiranobetonske stropne ploče na zacijevljenom djelu Bistričkog potoka na okretnici Trg Austrije. Ovo je primjer projekta u kojem je pri rekonstrukciji kolovozne konstrukcije saobraćajnice iznad zacijevljenog dijela Bistričkog potoka uočena potreba hitne sanacije stropne ploče vodotoka te su se u realizaciju ovog projekta uključili i subjekti zaduženi za rekonstrukciju saobraćajnice i Općina Stari Grad te naravno Grad Sarajevo koji je i nadležan za održavanje vodotoka. Grad Sarajevo svakako radi na projektu sanacije zacijevljenog vodotoka Bistričkog potoka.

Razmotrena je i primljena k znanju i Informacija o poduzetim aktivnostima na sanaciji, restauraciji i kolorističkoj obnovi fasade „Gospođicina kuća“. Grad Sarajevo je prepoznao značaj ove građevine i rijetkog primjera fasade sa primijenjenom zgrafito tehnikom te je poduzeo aktivnosti u cilju realizacije ovog projekta.

Razmotrene su  i primljene k znanju i  Informacija o realizaciji Sporazuma o sufinansiranju radova na opremanju objekta Evropske kuće kulture i nacionalnih manjina bivše Austrijske kuće, Informacija o realizaciji Sporazuma o sufinansiranju radova – most Festina Lente, Informacija o trenutnom stanju Bistričke stanice, dosadašnjim i planiranim ulaganjima u Bistričku stanicu sa definisanom budućom namjenom predmetnog objekta i Informacija o poduzetim aktivnostima na sanaciji mosta Ars Aevi i stvaranje pretpostavke za njegovo trajno održavanje, uključujući videonadzor.

Informacija o statusu Bob i sanjkaške staze sa pratećim objektima i potrebnim aktivnostima u postupku obnove je, također, primljena k znanju, uz iskazana očekivanja o pripremi zajedničke kandidature za buduće Zimske olimpijske igre sa Barcelonom.

Tokom diskusije, gradski vijećnici su dali snažnu podršku gradonačelnici i svim subjektima u realizaciji ovih značajnih projekta za grad Sarajevo.

Primljena je k znanju i Informacija o službenom putovanju delegacije Grada Sarajeva u Ljubljanu.

Na kraju su upućena određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative. Tako je, između ostalih, na prijedlog predsjedavajućeg Gradskog vijeća Jasmina Ademovića usvojena inicijativa da se Savezu brigadnih udruženja Prvog korpusa Armije RBiH da podrška za realizaciju obilježavanja jubileja tridesete godišnjice od osnivanja Prvog korpusa Armije RBiH te da Grad Sarajevo u Budžetu za 2022. godinu planira sredstva za podršku ovoj manifestaciji.

Inicijativom Gradskog vijeća je postala i inicijativa gradskog vijećnika Tonija Vukadina da Grad Sarajevo bude pokrovitelj, po drugi put, projekta „Raspust u Sarajevu“, koji organizuje Udruženje „Svitanje u Sarajevu“.

Usvojena je i inicijativa gradske vijećnice Enise Spahić da se Udruženje „Oaza“ proglasi Udruženjem od posebnog interesa za Grad Sarajevo.

There are no comments yet.

Leave a Reply