Održana Sedma sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

 

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je počelo s radom današnje Sedme sjednice, izborom zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Grada Sarajeva. Tako je, za zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Grada Sarajeva izabran Besim Musakadić koji je dao svečanu izjavu pred Gradskim vijećem.

Na današnjoj sjednici, kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, Predsjedavajući Gradskog vijeća, gradski vijećnici su usvojili Odluku o uspostavljanju saradnje između Grada Sarajeva i Prefekture Centralnog administrativnog okruga Grada Moskve, s ciljem jačanja prijateljstva i unapređenja međusobne saradnje na svim područjima od interesa za građane ova dva grada.

Dalje je usvojena Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Sarajeva i Grada Zurich-a i ETH Zurich i Matice BiH.

U nastavku sjednice gradski vijećnici su usvojili Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta organa uprave Grada Sarajeva, te Odluku o platama i naknadama u organima Grada Sarajeva, sa usvojenim amandmanom Komisije za Statut i akte.

 Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje ugovora o zakupu poslovnih prostora sa Općinom Stari Grad Sarajevo, radi uspostave stalne postavke „Galerije Berber“,  kojom bi se prezentovala i učinila dostupnim javnosti djela Mersada Berbera, jednog od najznačajnijih bosanskohercegovačkih likovnih umjetnika.

U nastavku zasjedanja, gradski vijećnici su usvojili Odluku o davanju Saglasnosti na Sporazum radi osnivanja Javne ustanove ”Muzej savremene umjetnosti ARS AEVI Sarajevo”.

 Dalje je usvojen Izvještaj o preduzetim aktivnostima i toku priprema za održavanje EYOF 2019.

Primljene su k znanju Informacija o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.-30.06.2017. godine, Informacija Gradskom vijeću Grada Sarajeva za usmjeravanje sredstava Budžeta Grada Sarajevo – Historijski muzej Bosne i Hercegovine, te Informacija o stanju privrede i zapošljavanja u Gradu Sarajevu za 2016. godinu.

Na kraju su upućena određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative. Tako je, između ostalih, podržana inicijativa gradskog vijećnika Nuke Grebovića da se u parku kraj Predsjedništva BiH, gdje su već postavljeni spomenici Mirzi Delibašiću i Davorinu Popoviću i gdje je inicirano postavljanje spomenika Dariju Džamonji i Kemalu Montenu, postavi i spomenik Esadu Arnautaliću.

 

 

 

 

There are no comments yet.

Leave a Reply