Održana 40. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Na 40. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavala Edina Gabela, zamjenica predsjedavajućeg Gradskog vijeća, gradski vijećnici su odali počast preminulom Salki Bukvareviću, federalnom ministru za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Rad sjednice po dnevnom redu započeo je tako što je Gradsko vijeće Grada Sarajeva usvojilo odluke o izboru člana Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Sarajeva, te radno pravnom statusu zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva Mire Lazovića.

U nastavku zasjedanja usvojena je Odluka o pečatima i žigovima Grada Sarajeva.

Potom je usvojena Odluka  o raspodjeli dobiti Javnog preduzeća „Sarajevo“ d.o.o. za 2019. godinu. Dobit u iznosu od 887.665,00 KM, u skladu s Odlukom, ostaje u Preduzeću kao neraspoređena dobit.

Gradski vijećnici su usvojili Odluku o izmjeni i dopunama Kalendara obilježavanja datuma i događaja značajnih za Grad Sarajevo. Tako se, u skladu sa Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo o proglašenju 5. februara „Danom sjećanja na sve ubijene i ranjene građane Grada Sarajeva od agresora u periodu opsade 1992.-1995. godine“, u poglavlju Kalendara pod nazivom „Važniji datumi i mjesta stradanja građana na području Grada Sarajeva 41.-45./92.-96.“ tačka „Pijaca Markale Dan sjećanja na sve stradale građane Sarajeva u vrijeme opsade 92.-95.“ mijenja se i glasi „Dan sjećanja na sve ubijene i ranjene građane Grada Sarajeva od agresora u periodu opsade 1992.-1995. godine“, te se Kalendar dopunjava odavanjem počasti i polaganjem cvijeća na spomeniku „Dobrinjska barikada“ i Spomen obilježju ispred Općine Novi Grad Sarajevo.

U nastavku sjednice,  usvojena je  Odluka o utvrđivanju nacionalnih kulturnih društava od posebnog značaja za Grad Sarajevo. Kulturna društva Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“, Hrvatsko kulturno društvo „Napredak“, Srpsko prosvjetno i kulturno društvo „Prosvjeta“ i Jevrejsko kulturno-prosvjetno i humanitarno društvo „La benevolencija“, Grad Sarajevo će sufinansirati iz sredstava Budžeta Grada Sarajeva, u skladu sa kriterijima definisanim u Odluci. Sve četiri nacionalne institucije kulture, svojim radom, dugi niz godina, doprinose kulturnom identitetu Sarajeva i Bosne i Hercegovine.

Zatim je usvojena Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava Budžeta Grada Sarajeva planiranih za rad klubova gradskih vijećnika, u cilju usklađivanja sa Zakonom o finansiranju političkih stranaka BiH.

U nastavku zasjedanja, usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o zakupu poslovnih prostorija dijela prizemlja zgrade Vječne vatre površine 669,02 m2,  Delegaciji Evropske unije u BiH, u svrhu otvaranja i rada EU informativnog centra, na period od 20 godina. U Ugovoru o zakupu poslovnog prostora se, između ostalog, navodi da se “Delegacija EU obavezuje da snosi troškove rekonstrukcije fasade, vanjske stolarije i krova cjelokupne predmetne zgrade u iznosu koji će se utvrditi posebnim ugovorom između ugovornih strana, na osnovu predmjera radova iz glavnog projekta, odnosno ugovora sa izvođačem radova”.

Gradskom vijeću Grada Sarajeva  dostavljen je na razmatranje Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve koji je Gradsko vijeće i usvojilo, a iz kojeg je vidljivo da je Gradonačelnik sredstva tekuće rezerve usmjeravao za propisane namjene.

Uslijed pogoršanja epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo i sve većeg broja zaraženih korona virusom, gradski vijećnici su usvojili Odluku o poklonu i davanju saglasnosti na Ugovor o poklonu putničkog kombi vozila, marke Volkswagen, koje se nalazi u vlasništvu Grada Sarajeva, Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Razmotrene su i primljene su k znanju Informacija o Dokumentu Okvirnog Budžeta za period 2021-2023, te Informacija o realizaciji vijećničkih pitanja i inicijativa za tekuću godinu.

Na današnjoj sjednici, upućena su određena vijećnička pitanja i pokrenut veći broj  inicijativa. Tako je, između ostalih, gradski vijećnik Vedad Deljković podnio inicijativu da svaka julska sjednica počinje učenjem Fatihe i minutom šutnje za ubijene, nevine, žrtve genocida u Srebrenici, Prijedoru i drugim dijelovima BiH.

 

 

There are no comments yet.

Leave a Reply