Održana 39. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva: Miro Lazović, novoizabrani zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Danas je u Vijećnici održana 39. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća.

Na početku sjednice, Predsjedavajući je upoznao gradske vijećnike da je Gradonačelnik, kao ovlašteni predlagač, povukao Prijedlog Odluke o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo  „26. Sarajevo Film Festival 2020“, budući da su sredstva za ovu namjenu planirana na posebnoj poziciji u Budžetu Grada Sarajeva za 2020. godinu.

Nakon što je Komisija za Statut i akte, razmotrila  Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta organa uprave Grada Sarajeva, usvojila je sljedeći zaključak: „Komisija za Statut i akte je mišljenja da, obzirom na odredbe člana 58. Zakona o principima lokalne samouprave FBiH kojim je propisano da stupanjem na snagu ovog Zakona prestaju da važe odredbe kantonalnih zakona o lokalnoj samoupravi i odredbe Statuta jedinica lokalne samouprave koje su u suprotnosti sa odredbama ovog Zakona, stavljene su van snage odredbe člana 26. stav 1. tačka 15. Statuta prema kojima je bila potrebna saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta organa uprave Grad Sarajevo od strane Gradskog vijeća, te iz tih razloga Gradsko vijeće nije potrebno da daje saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta organa uprave Grada Sarajevo koji donosi Gradonačelnik”. Uvažavajući mišljenje Komisije, Gradonačelnik je, kao ovlašteni predlagač, povukao Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta organa uprave Grada Sarajeva.

Rad sjednice po dnevnom redu, započeo je izborom zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva. Između tri predložena kanidata, Seada Srne, Mire Lazovića i Denisa Stojnića, tajnim glasanjem, za zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva izabran je Miro Lazović. Nakon polaganja svečane izjave, zamjenik Predsjedavajućeg se obratio skupu, te se zahvalio gradskim vijećnicima na podršci.

U nastavku sjednice usvojena je Odluka o razrješenju člana radnih tijela, Administrativne komisije i Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Zatim je usvojen Izvještaj o radu i poslovanju Javnog preduzeća „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu. Putem izvještaja su gradski vijećnici upoznati da je ovo Javno preduzeće, i u protekloj godini, rezultiralo pozitivnim poslovanjem, te da je realizovalo različite edukativne, sportske i rekreativne projekate i programe, te ostale aktivnosti koje su odgovorile ciljevima postojanja preduzeća. Tako je, između ostalog, nastavljena realizacija sistemske škole plivanja. Kroz organizaciju nekoliko međunarodnih sportskih takmičenja, Preduzeće je u 2019. godini dodatno učinilo napore i u pravcu promocije vodenih sportova. Nastavljena je i realizacija projekta ”Sarajevo – zdrav grad” u sklopu kojeg se realizira program “Tjelesno vježbanje kao faktor kvalitete života osoba starije životne dobi” koji je koristilo oko 1377 penzinera.

Potom su gradski vijećnici ramotrili i  usvojili Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove  „Muzej savremene umjetnosti ARS AEVI Sarajevo“ za 2019. godinu, te Izvještaj o radu i poslovanju JP „ SARAJEVO“ d.o.o.  za 2019. godinu.

U nastavku zasjedanja, gradski vijećnici nisu usvojili Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o raspodjeli dobiti Javnog preduzeća „Sarajevo“ d.o.o.  za 2019. godinu.

Gradsko vijeće je usvojilo Izvještaj o provođenju Odluke o uslovima i postupku prihvatanja pokroviteljstva Grada Sarajeva u 2019. godini iz nadležnosti Gradske službe za obrazovanje, kulturu, sport i mlade. Grad Sarajevo je u 2019. godini provodeći Odluku o uslovima i postupku prihvatanja pokroviteljstva, pružao, u granicama mogućnosti, finansijsku potporu Udruženjima i pojedincima za realizaciju manifestacija iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta.

Zatim  su gradski vijećnici usvojili Izvještaj o provođenju Odluke o utvrđivanju i načinu sufinansiranja kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo u 2019. godini, te cijeneći kvalitet i značaj usvojili i odluke o  sufinansiranju kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo  i to 11. Balet Fest Sarajevo 2020, 25. Festival „Baščaršijske noći 2020“, 24. Jazz Fest Sarajevo 2020, 60.  Internacionalni teatarski festival MESS 2020, „6. Festival dječije umjetnosti FEDU 2020“ 5. Međunarodni festival književnosti „Bookstan. No East. No West. 2020“, „Sarajevo Big Bend 2020“, 58. Sarajevski dani poezije 2020.

Nakon široke diskusije, na današnjoj sjednici usvojena je Odluka o odobravanju kreditnog zaduženja u iznosu 10.000.000,00 KM. Naime, zbog nastupanja ekonomske krize uzrokovane pojavom pandemije COVID-19, došlo je do pada prihoda u Budžet Grada Sarajeva. Obzirom da je Grad Sarajevo, između ostalog,  započeo i niz kapitalnih projekata i zaključio ugovore o realizaciji istih sa izabranim ponuđačima, stvorena je obaveza za njihovu daljnju realizaciju i plaćanje do sada urađenog.

U nastavku zasjedanja, gradski vijećnici su razmotrili Odluku o davanju saglasnosti na Drugu Sarajevsku rezoluciju, te nakon diskusije, a  na prijedlog predsjedavajućeg Gradskog  vijeća dr. Igora Gavrića, izmijenili naziv Rezolucije, tako da glasi Prva rezolucija Grada Sarajeva. Ovom Rezolucijom,  Grad Sarajevo, kao glavni grad Bosne i Hercegovine, svjetski simbol mira, slobode, ljudskih prava i suživota, i kao institucija, između ostalog, podiže svoj glas protiv vraćanja i širenja retrogradnih ideja fašizma i neofašizma, opravdavanja nasilja, izjednačavanja žrtve i agresora, te relativiziranja zločina.

Na današnjoj sjednici, upućena su određena vijećnička pitanja i pokrenut veći broj  inicijativa.

There are no comments yet.

Leave a Reply