Na Tematskoj sjednici razmatrana Informacija u vezi sa Nacrtom Zakona o lokalnoj samoupravi Kantona Sarajevo

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na današnjem zasjedanju u povodu sazivanja Tematske sjednice razmatralo Informaciju u vezi sa Nacrtom Zakona o lokalnoj samoupravi Kantona Sarajevo. Sjednicom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća. Pored gradskih vijećnika i članova radnih tijela Gradskog vijeća, sjednici su prisustvovali ministrica pravde i uprave Kantona Sarajevo Lejla Brčić, predstavnica Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine Zlata Turkić, predstavnica Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE) Nataša Budiša Radovanović i drugi pozvani gosti.

Potrebno je podsjetiti da je Grad Sarajevo, prije usvajanja posljednjih amandmana na Ustav Kantona Sarajevo, proveo široku javnu raspravu u radnim tijelima i sjednici Gradskog vijeća i  uputio svoje mišljene sa primjedbama, prijedlozima i sugestijama na tada predložene Amandmane na Ustav Kantona Sarajevo. Međutim, Skupština Kantona Sarajevo tada nije uvažila mišljenje Grada Sarajeva, te su usvojeni Amandmani sa rješenjima koja nisu odgovarajuća za Grad Sarajevo.

Na početku sjednice uvodno izlaganje su podnijele ministrica pravde i uprave Kantona Sarajevo Lejla Brčić, te predstavnica Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine Zlata Turkić.

U diskusiji su učestvovali gradski vijećnici Velija Katica, Nuko Grebović, Miroslav Živanović, Miro Lazović i Samir Fazlić. Diskutanti su iznijeli svoje stavove, ali i prijedloge u cilju iznalaženja cjelovitog, funkcionalnog i dugoročnog rješenja za lokalnu samoupravu u Kantonu Sarajevo.

U diskusiji je učestvovao i gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka, te pomoćnica Gradonačelnika za lokalnu samoupravu i razvoj grada Dragana Solaković.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je razmotrilo Nacrt Zakona o lokalnoj samoupravi u okviru javne rasprave koju provodi Vlada Kantona Sarajevo, te jednoglasno usvojilo sljedeće zaključke:

 1. Potrebno je da Skupština Kantona Sarajevo stavi van snage Amandmane L do LVII na Ustav KS – („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 31/17), te pristupi donošenju funkcionalnih amandmana na Ustav KS, koji su neophodni i koji bi utemeljili stvarnu reformu lokalne samouprave, kako je to Grad Sarajevo uvijek predlagao, a naročito da obrati pažnju na AMANDMAN L i zadovoljavajuće ustavno rješenje, a koje bi bilo sljedeće:

„ Član 4a) mijenja se i glasi:

(1) U Kantonu Sarajevo općine Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo, Stari Grad, Ilidža i Vogošća, kao gradske općine koje su urbano i teritorijalno povezane svakodnevnim potrebama građana, čine Grad Sarajevo (u daljem tekstu: Grad) kao jedinicu lokalne uprave i samouprave.

(2) Nadležnosti i odgovornosti Grada obuhvataju poslove gradskog lokalnog karaktera u sljedećim oblastima:

 • urbanog planiranja,
 • stanovanja,
 • finansija i porezne politike,
 • zajedničke infrastrukture,
 • javnog prometa,
 • obrazovanja,
 • kulture i sporta,
 • iskorištavanja lokalnog zemljišta,
 • lokalne radio i televizije,
 • turizma,
 • humanitarnih aktivnosti,
 • lokalne uprave.

(3) Poslovi gradskog lokalnog karaktera po oblastima nadležnosti i odgovornosti Grada iz prethodnog stava ovog člana uredit će se u skladu sa ovim Ustavom, kantonalnim zakonima i Statutom Grada.

(4)  Statutom Grada uređuju se i pitanja od vitalnog nacionalnog interesa u skladu sa principima utvrđenim u Ustavu Federacije i Ustavom Kantona“.

(Ovim Amandmanom mijenja se član 4a. Ustava Kantona Sarajevo, koji je dodat Amandmanom I na Ustav Kantona Sarajevo, a prije svega stav 1. kojim se vrši usklađivanje sa članom VI.B.1. Ustava Federacije BiH, a koji se odnosi na formiranje grada kao jedinice lokalne uprave i samouprave, pa tako i na Grad Sarajevo što je podcrtano i u Obrazloženjima presuda Ustavnog suda Federacije BiH U-18/09 (imovina) i U-21/ 09 (nadležnosti).

Nadalje, izmjenama st. (2) i (3) rješava se pitanje nadležanosti i odgovornosti Grada Sarajevo. Također, na način koji smo predložili, najvećim dijelom se uvažavaju specifičnosti povezanosti ovih šest općina u Kantonu Sarajevo, jer su one neosporno urbano i teritorijalno povezane svakodnevnim potrebama i interesima građana, naročito komunikacijski i ekonomski, što je rezultiralo i povezanošću javnih gradskih službi (infrastrukture) i komunalnih sistema (voda, kanalizacija, gas, javni saobraćaj i dr.), a sve navedeno nesumnjivo predstavlja poslove lokalne samouprave.)

 1. Potrebno je izraditi i donijeti novi Zakon o lokalnoj samoupravi KS, utemeljen na novim amandmanima na Ustav KS kako bi se razradio pravni okvir Ustavom utemeljenih novih rješenja za lokalnu samoupravu u KS, a naročito definisali kriteriji za obavljanje poslova općinskog, odnosno gradskog lokalnog karaktera, sve imajući u vidu da uz te poslove idu i pripadajuća finansijska sredstva.
 1. Radi potpunog uspostavljanja nove funkcionalne lokalne samouprave u Kantonu Sarajevo, potrebno je, u kratkom roku, uskladiti set zakona po nadležnostima resornih ministarstava, a koji su konačni tzv. lex specijalis za nadležnosti lokalne samouprave i time bi se zaokružila ova reforma, na zaista principijelan i funkcionalan način.
 1. Potrebno je, prije svega, razumjeti da se uspješnost ove reforme ogleda u razumijevanju činjenice da se u Kantonu Sarajevo primarno radi o vraćanju poslova nadležnosti lokalne samouprave jedinicama lokalne samouprave u Kantonu Sarajevo, zajedno sa pripadajućim sredstvima za te poslove, a da to nije nužno prijenos nadležnosti koje su pripadajuće kantonima, odnosno KS.
 1. Grad Sarajevo insistira i ovaj put na činjenici da je uvijek bio potpuno dobronamjeran, u svojim stavovima, prijedlozima i mišljenjima i da se to podrazumijeva i ovaj put, te da se ne dovodi u pitanje pravo drugih nivoa vlasti da kvalitetno i odgovorno rade svoje poslove:
 • da Kanton Sarajevo donosi propise i nadzire njihovu primjenu;
 • da općine rade sve poslove općinskog lokalnog karaktera koje mogu u interesu građana, jer su najbliže građanima;
 • ali i da Grad Sarajevo bude zaista funkcionalan glavni grad i s tim u vezi vrši poslove gradskog lokalnog karaktera, one poslove koji su zajednički za sve općine i samim tim su pripadajući gradu.
 1. Nakon usvajanja Amandmana na Ustav Kantona Sarajevo, potrebno je da Kanton Sarajevo donese Zakon o reformi lokalne samouprave u Kantonu Sarajevo, kojim će se utvrditi dinamika aktivnosti na donošenju Zakona o lokalnoj samoupravi u Kantonu Sarajevo.
 1. Gradsko vijeće Grada Sarajeva pokreće inicijativu prema Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i Vijeću ministara Bosne i Hercegovine za pristupanje izradi i donošenju Zakona o glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Na kraju sjednice je, na prijedlog Gradonačelnika, gradski vijećnik Velija Katica uputio  inicijativu da Grad Sarajevo najoštrije osudi odluku  Švedske akademije da Nobelovu nagradu za književnost za 2019. godinu dodijeli Peteru Handkeu, koji je, između ostalog, u više navrata govorio protiv istine, negirajući genocid u Srebrenici, te  da Gradonačelnik uputi protestno pismo Gradu Stockholmu i gradonačelnici Anni König Jerlmyr.

Ova inicijativa je usvojena, te je postala inicijativom Gradskog vijeća.

 

There are no comments yet.

Leave a Reply