Na 30. sjednici Gradsko vijeće usvojilo Regulacioni plan „Reljevo“

Na 30. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća, gradski vijećnici su razmotrili i uvažili ostavku koju je podnio zamjenik gradonačelnice Grada Sarajeva Haris Bašić, a radi preuzimanja nove dužnosti ambasadora BiH pri Vijeću Evrope.

Uslijedio je izbor novog zamjenika gradonačelnice. Jednoglasnu podršku gradskih vijećnika dobio je Samir Avdić koji je, nakon davanja svečane izjave, preuzeo dužnost zamjenika gradonačelnice.

U nastavku sjednice, gradski vijećnici usvojili su Odluku o usvajanju Regulacionog plana „Reljevo“ sa Odlukom o provođenju Regulacionog plana „Reljevo“, što je jedan od 13 regulacionih planova koji su u proceduri u Gradu Sarajevu. Usvajanjem Odluke prvi put se detaljno reguliše prostor u ovom obuhvatu.

Planom su preispitane prostorne mogućnosti područja i stvoreni uslovi za uređenje prostora, integraciju zatečenog građevinskog fonda, novu izgradnju, opremanje područja potrebnom saobraćajnom, energetskom i komunalnom infrastrukturom te je obezbjeđen prostor za nedostajuće kapacitete društvene infrastrukture.

Jednoglasno je usvojena Odluka o davanju saglasnosti gradonačelnici Grada Sarajeva za potpisivanje Sporazuma o predaji u posjed nekretnina – objekat Upravne zgrade DPO i zgrade SDK (Vječna vatra), kako je predložena te izmijenjena u skladu sa usvojenim amandmanom gradske vijećnice Biljane Lazarević, a kako bi se proces uvođenja posjeda Upravne zgrade organa Grada Sarajeva, bivše zgrade DPO, vlasnika nekretnine  – Grada Sarajeva, nastavio.

Na današnjoj sjednici, gradski vijećnici su dali podršku gradonačelnici Karić na dosadašnjim uspješnim aktivnostima na kolorističkoj obnovi fasada u obuhvatu HUK-a, kao i za nastavak aktivnosti, u skladu sa raspoloživim sredstvima i pripremljenom projektnom dokumentacijom obnove uličnih fasada na objektima kao što su „Gospođicina kuća“, „JAT“-ov neboder, objekat uz „Belediju“ u ulici Brodac, te drugim objektima od kulturno-historijskog značaja.

Na inicijativu predsjedavajućeg Ademovića, a po zahtjevu Udruženja, usvojena je Odluka o utvrđivanju posebnog značaja za Grad Sarajevo za Udruženje Kupujmo i koristimo domaće-kvalitetno proizvedeno u Bosni i Hercegovini.

U nastavku sjednice, Gradsko vijeće je dalo saglasnost gradonačelnici Grada Sarajeva za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Grada Kaira, Arapska Republika Egipat, i Grada Sarajeva, Bosna i Hercegovina, te za potpisivanje „Deklaracije gradonačelnika za bolju prevenciju, spremnost i odgovor na pandemiju.

Gradsko vijeće je dalo saglasnost gradonačelnici i za okončanje projekta „Izgradnja mreže fekalnih otpadnih voda objekta koji je lociran uz dolaznu stanicu Trebevićke žičare“.

Usvojena je i  Odluka o dopuni Odluke o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika Skupštine Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Grada Sarajeva (JP „Sarajevo” d.o.o.), na period do 3 (tri) mjeseca.

Potom je, na prijedlog predsjedavajućeg Gradskog vijeća, Gradsko vijeće usvojilo Odluku o formiranju Odbora za organizaciju obilježavanja 40. godišnjice Zimskih olimpijskih igara, održanih 1984. u Sarajevu.

Gradsko vijeće je razmotrilo i usvojilo i Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju kreditnog zaduženja te dalo saglasnost gradonačelnici da uputi zahtjev za prenamjenu sredstava kredita Razvojne banke Federacije BiH. Naime, dio kapitalnih projekata povodom kojih je odobreno kreditno zaduženje je realizovan, dok će se, uslijed nemogućnosti realizacije određenih projekata, pristupiti promjeni namjene preostalih kreditnih sredstava koja će se usmjeriti na druge značajne projekte Grada Sarajeva.

Usvojena je i Odluka o otkupu stalnih sredstava informatičke opreme.

Gradski vijećnici su, nakon rasprave na Tematskoj sjednici o problematici provođenja nadležnosti Grada Sarajeva iz oblasti urbanog planiranja, održanoj dana 12.07.2023. godine, uz učešće svih relevantnih subjekata – gradskih općina, Kantona Sarajevo, Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine, na današnjoj sjednici usvojili zaključke, predložene uz poziv za sjednicu https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2023/07/Tacka-16.-Prijedlog-zakljucaka-Tematske-sjednice-o-problematici-provodenja-nadleznosti-Grada-Sarajeva-iz-oblasti-urbanog-planiranja-1.pdf, osim predloženog zaključka broj 6 koji je predlagač povukao.

Prijedlog zaključaka je proizašao iz diskusija iznesenih na Tematskoj sjednici Gradskog vijeća te konstruktivnih prijedloga Odbora za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta koje je predsjedavajući Ademović, u funkciji predlagača, u cjelini prihvatio. Podsjećamo, organi Grada Sarajeva su duže vrijeme suočeni s brojnim izazovima u oblasti utvrđivanja i provođenja politike planiranja i uređenja prostora i zaštite okoliša na teritoriji Grada Sarajeva, što je jedna od osnovnih ustavnih, zakonskih i statutarnih nadležnosti Grada Sarajeva kao jedinice lokalne samouprave.

Obzirom na to da brojni građani i drugi vlasnici nekretnina ne mogu ostvariti zakonom utvrđena prava, u procesu odobravanja građenja, usvojeni zaključci iniciraju prevazilaženje sadašnjeg stanja, ali i sistemsko rješenje koje će olakšati procese svim subjektima u planiranju prostora i provođenju planova, a u okviru zaključaka su i pitanja nadležnim organima o provođenju planova čije izmjene i dopune su otpočele, a nisu završene.

Gradski vijećnici su usvojili Izvještaj o utrošku sredstava tekuće rezerve iz Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu, za period 01.01.2023. – 30.06.2023. godine.

Primljene su k znanju Informacija o Dokumentu okvirnog Budžeta (DOB) za period 2024.-2026. godine,  Informacija o implementaciji Plana djelovanja za mlade te Informacija u vezi sa primjenom Zakona o komunalnim taksama Kantona Sarajevo.

Gradsko vijeće je informisano o aktivnostima Radne grupe za projekat „Čista rijeka Miljacka“ koju čine predstavnici svih razina vlasti i relevantnih subjekata, s ciljem koordinirane realizacije projekata sadržanih u Studiji „Čista rijeka Miljacka“, a imajući u vidu slojevitu raspodjelu nadležnosti u gradu Sarajevu. U povodu razmatranja ove Informacije, današnjoj sjednici su prisustvovali  Senada Dizdar, predsjednica Radne grupe i članovi Dragana Selmanagić (Institut za hidrotehniku), Muamera Srna (KJKP „Vodovod i kanalizacija“) i Nedžad Mekić (Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo).

Gradsko vijeće je informisano da je radna grupa, između ostalog, utvrdila strateške ciljeva Projekta koje smatra prioritetnim za I fazu realizacije za sliv rijeke Miljacke. Shodno tome, prema operativnim ciljevima, utvrđeni su projekti i mjere planirane u 2023. godini od strane mjerodavnih organa i institucija iz čijih budžeta se izdvajaju sredstva za realizaciju projekata sadržanih u Studiji i koji su sastavni dio Akcionog plana za 2023. godinu za sliv rijeke Miljacke u Kantonu Sarajevo.

Predsjedavajući Ademović je, kao inicijator projekta, predložio da se u okviru noveliranja studije preispita trebaju li potoci ostati zacijevljeni ili bi bilo dobro da se ponovo otvore gdje je to moguće, ukoliko se uspije očistiti voda u njima.

Također je uputio pitanja da li je u pripremi Akcioni plan za 2024. godinu, a kako bi se na vrijeme  planirala sredstava u budžetu Grada Sarajeva, kao i u budžetima svih subjekata koji su involvirani u Projekat? Ako je gotova dokumentacija za Ramića potok i za Koševski potok, planira li se sanacija ovih potoka u dijelu u kome su zacijevljeni  i  prati li ovo plan drugih nivoa vlasti za projekte povezane s ovim projektima u 2024. godini?

Razmotrene su i primljene k znanju i Informacija o realizaciji vijećničkih pitanja i inicijativa, Informacija o broju noćenja i popunjenosti turističkih kapaciteta u gradu Sarajevu u vrijeme novogodišnjih praznika i javnog dočeka Nove 2023. godine i ostvarenim porezima i ostalim prihodima te  Informacija o finansijskoj podršci vanbudžetskog izvora za organizaciju javnog dočeka Nove 2024. godine.

Potom su upućena su vijećnička pitanja i pokrenute inicijative.

Na prijedlog gradskih vijećnika Jasmina Ademovića i Roberta Pleše, a s ciljem razvijanja ideje  izrade projekta katastra urbanog zelenila za područje Grada Sarajeva, podnesena je inicijativa i Gradsko vijeće Grada Sarajevo je usvojilo sljedeće zaključke:

  1. Grad Sarajevo će formirati radnu grupu za pripremu Projekta katastra urbanog zelenila za područje Grada Sarajeva i osigurati sve potrebne uslove za njezin rad.
  2. Radna grupa će biti sastavljena i od relevantnih predstavnika subjekata koji su učestvovali u razvijanju ideje projekta izrade katastra urbanog zelenila Sarajeva, te drugih relevantnih subjekata.
  3. Cilj radne grupe je izrada projektnog zadatka i procjena finansijskih sredstava kako bi se na vrijeme mogla planirati sredstva u okviru budžeta Grada Sarajeva i uputiti zahtjevi za sufinasiranje ovog projekta Kantonu Sarajevo i drugim subjektima.

Usvojena je inicijativa predsjedavajućeg Gradskog vijeća Jasmina Ademovića da Grad Sarajevo i Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo sufinansiraju Projekt rehabilitacije pripadnika boračke populacije, RVI i Udruženja logoraša Kantona Sarajevo na Olimpijskom bazenu Otoka.

Usvojena je inicijativa koju je, u ime Klubova gradskih vijećnika SDP-a, NiP-a i Naše stranke, uputio gradski vijećnik Muamer Mekić da se pokrenu aktivnosti da Grad Sarajevo postavi spomen-ploču Azri Spahić i Almi Suljić, mladim doktoricama koje su život izgubile na Marijin Dvoru, a zamjenica predsjedavajućeg Gradskog vijeća Mirela Džehverović podržala je inicijativu i zatražila da se razmotri mogućnost ustanovljenja fonda za stipendiranje studenata medicine, tako da stipendija nosi ime nastradalih mladih doktorica.

Na prijedlog gradske vijećnice Biljane Lazarević usvojena je inicijativa da Grad Sarajevo izdvoji neophodna finansijska sredstva za sanaciju podova na Odjelu za radiološku dijagnostiku Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“.

Gradski vijećnici Muamer Mekić, Toni Vukadin i Alen Girt podnijeli su inicijativu da gradonačelnica Sarajeva razmotri mogućnost izdvajanja neophodnih finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Sarajeva, kao pomoć i podršku Općinskoj organizaciji Crvenog križa Novo Sarajevo, na ime zaštite imovine dječjeg odmarališta „Lozica“ kod Dubrovnika, što je gradonačelnica prihvatila.

Zamjenica predsjedavajućeg Gradskog vijeća Mirela Džehverović podnijela je inicijativu da Grad Sarajevo novčano nagradi učenike iz Bosne i Hercegovine koji su na matematičkoj olimpijadi u Japanu osvojili medalju.

Usvojene su inicijative Odbora za javne službe infrastrukturu i javni saobraćaj, značajne za realizaciju projekta „Čista rijeka Miljacka“.

 

There are no comments yet.

Leave a Reply