Na 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva usvojeni Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Sarajeva i Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Sarajeva i aktivnostima gradonačelnice Grada Sarajeva za 2022. godinu

 

Rad 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća, započeo je usvajanjem odluka o razrješenju određenih članova radnih tijela Gradskog vijeća. S tim u vezi, usvojene su i odluke o izboru novih članova ovih radnih tijela.

Gradski vijećnici su usvojili Odluku o davanju saglasnosti na Program aktivnosti za Dan obilježavanja sjećanja na žrtve zločina protiv čovječnosti u Prijedoru i njegovoj okolini za 2023. godinu. Sjećanje na žrtve zločina protiv čovječnosti u Prijedoru i njegovoj okolini obilježit će se izložbom ,,Prijedor“, autora Velije Hasanbegovića, izložbom fotografija ,,Između straha i nade“ autora Fabrice Dekoninck i dokumentarnim filmom ,,Snaga duha“. Kako bi se podsjetili na zločine u Prijedoru i njegovoj okolini i odali pijetet žrtvama, planirano je i da se na jednom od sarajevskih mostova, u blizini Vijećnice, postavi baner na kome bi bile slike ubijene djece u Prijedoru i njegovoj okolini sa porukom: ,,Da se nikad ne zaboravi“.

Gradsko vijeće je razmotrilo i usvojilo Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2022. godinu.

U uvodnom izlaganju je predsjedavajući Ademović istakao da je Program rada Gradskog vijeća za 2022. godinu realizovan gotovo u cijelosti, izuzev u segmentu koji se odnosi na urbano planiranje.

Dodao je da je značajan broj tema koje nisu bile sadržane u Programu rada, Gradsko vijeće obradilo,  prateći aktualnu situaciju i uvažavajući inicijative gradskih vijećnika i ovlaštenih predlagača tokom godine. Tako je rad Gradskog vijeća u 2022. godinu bio bitno obimniji i sadržajniji od programiranog.

Sjednice Gradskog vijeća građani su mogli pratiti putem direktnog TV prijenosa.

Naglasio je da se u odnosu na zaključna razmatranja kojima je bilo prikazano stanje na kraju 2021. godine,  evidentira napredak u gotovo svim segmentima rada iz nadležnosti Gradskog vijeća i izdvojio određena postignuća.

Započeta je primjena Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem iz 2017. godine, donošenjem Strategije razvoja Grada Sarajeva već početkom 2022. godine. Zatim je uslijedilo i  sektorsko strateško planiranje. Za 2022. godinu prvi put je donesen i godišnji Plan rada Grada Sarajeva i stvoreni su uslovi za primjenu trogodišnjeg planiranja i godišnjeg izvještavanja o razvoju.

U prošloj godini ostvaren je napredak u smislu uređivanja oblasti iz nadležnosti Grada Sarajeva, donošenjem gradskih propisa. Ovaj, ustvari osnovni segment rada Gradskog vijeća, u proteklom periodu je bio bitno zanemaren.

Tako je 2022. godinu obilježio rad na donošenju novog Statuta Grada Sarajeva koji je konačno i usvojen u januaru 2023. godine. Povod je bio obaveza implementacije amandmana na Ustav Kantona Sarajeva iz 2017. godine.

U smislu brige o zaštiti okoliša bilo je programirano i donošenje novog propisa o upravljanju vodotocima iz nadležnosti Grada Sarajeva, u skladu sa Zakonom o vodama F BiH iz 2006. i Zakonom o vodama KS iz 2010. godine.  Međutim, ovaj propis nije mogao biti donesen, ali su inicirane aktivnosti koje prethode njegovom donošenju u Kantonu Sarajevo. Očekuje se daljnji rad na donošenju ovog složenog propisa u tekućoj godini.

Gradsko vijeće se redovno informisalo o izazovima s kojima se Grad Sarajevo suočavao pri implementaciji kapitalnih projekata javnih investicija Grada Sarajeva. Pratili su se problemi u implementaciji projekata započetih u ranijem mandatu, te implementacija novih projekata. S tim u vezi, Gradsko vijeće je donosilo određene odluke i zaključke te upućivalo inicijative.

Gradsko vijeće se svojim zaključcima očitovalo i o stanju vezanom za nepostojanje uslova za daljnji rad na izradi i donošenju regulacionih planova u Sarajevu. Također, očitovalo se i o problemima pri  realizaciju određenih projekata u Gradu Sarajevu, u okviru Historijskog urbanog krajolika Sarajeva i u neposrednom okruženju.

Zaključci Gradskog vijeća sa prijedlozima i inicijativama s ciljem prevazilaženja ovih prepreka,  upućeni su nadležnim organima Kantona Sarajevo.

Prošle godine je, usprkos svemu, poslije desetljeća, usvojen Regulacioni plan „Brdo Hrasno“.

Bitno je istaći da je na inicijativu i uz značajan angažman gradskih vijećnika, Pravobranilaštvo Grada Sarajevo uknjižilo kao vlasništvo Grada Sarajeva zgradu Društveno političkih organizacija Grada Sarajeva koja je postala Upravna zgrada organa Grada Sarajeva.

Odnos prema imovini se očitovao u razmatranju programskih i izvještajnih dokumenata javnih poduzeća i ustanova čiji osnivač je Grad Sarajevo, a gdje je evidentiran značajan napredak.

Briga o mladima je nastavljena redovnim razmatranjem informacija o implementaciji Plana djelovanja za mlade, a novom odlukom o stipendiranju učenik srednjih škola bolje je uređena i ova oblast.

U ulozi glavnog grada BiH, Gradsko vijeće je iniciralo i svojim odlukama davalo podršku gradonačelnici za uspostavljanje saradnje sa gradovima u zemlji i inozemstvu, sa asocijacijama gradova, te posebno sa asocijacijama bh. dijaspore.

Također, donošene su odluke kojima se kultura sjećanja u Sarajevu proširila i na događaje iz cijele Bosne i Hercegovine, a ne samo iz Sarajeva. U 2022. godini to je bilo sjećanje na žrtve iz Srebrenice i Prijedora, te aktivnosti na podizanju spomenika Kralju Tvrtku  I. Kotromaniću.

Na kraju je predsjedavajući istakao da Gradsko vijeće Grada Sarajeva nastavlja svoj rad, sada već bitno usmjeren propisanim strateškim, planskim i programskim dokumentima, prateći aktualnu situaciju u okviru zakonskih i drugih propisa, te politike za koju su gradski vijećnici u ovom sazivu  dobili glasove građana.

Iskazao je opredjeljenje Gradskog vijeća da se istraje na inoviranju postojećih i donošenju novih gradskih propisa s ciljem uređivanja stanja i stvaranja boljeg okruženja za život i rad građana Sarajeva, ali i svih koje Sarajevo privlači svojim sadržajima i ulogom glavnog grada BiH.

U nastavku sjednice, poslije uvodnog izlaganja zamjenika gradonačelnice Harisa Bašića, razmotren je i usvojeni Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Sarajeva i aktivnostima gradonačelnice Grada Sarajeva za period 01.01. – 31.12.2022. godine, a zatim su usvojeni i Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za 2022. godinu i Izvještaj o utrošku sredstava tekuće rezerve za 2022. godinu, te Izvještaj o radu Pravobranilaštva Grada Sarajevo.

Usvojeni su i drugi izvještajni akti o provođenju gradskih propisa u prošloj godini, i to: Izvještaj o provođenju Odluke o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo za 2022. godinu i Izvještaj o provođenju Odluke o utvrđivanju i načinu sufinansiranja sportskih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo u 2022. godini.

Primljene su k znanju Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta izgradnje mreže za odvodnju fekalnih otpadnih voda od objekta lociranog uz dolaznu stanicu Trebevićke žičare, Informacija o aktivnostima na obnovi vrtića Agan Bostandžić na Širokači i Informacija o realizaciji projekta izgradnje i rekonstrukcije dječijih igrališta na području grada Sarajeva.

Gradsko vijeće se putem  Informacija o poduzetim aktivnostima na prikupljanju pomoći za stanovnike zemljotresom pogođenih područja Turske i Sirije, upoznalo i s ovim aktivnostima gradonačelnice.

Zatim je Gradsko vijeće razmotrilo i primilo k znanju Informaciju o izradi Plana integriteta i realizaciji aktivnosti na suzbijanju korupcije u skladu sa odredbama Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo.

Na kraju sjednice upućena su određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative.

Tako su, između ostalih, na inicijativu gradskog vijećnika Adija Škaljića usvojeni zaključci kojima se Gradsko vijeće opredijelilo da  pri razmatranju budućeg prijedloga regulacionog plana Čengić Vila 2, razmotri i sadržaj građanske inicijative te mišljenja građana okupljenih na javnom uvidu i raspravi o konceptu plana, održanom 6. februara 2023. godine.

Na prijedlog predsjedavajućeg Gradskog vijeća Jasmina Ademovića usvojen je zaključak da gradonačelnica pripremi, izradi i predloži Plan aktivnosti za donošenje gradskih propisa do mandatnog perioda na koji je izabran trenutni saziv Gradskog vijeća, a koji će sadržavati eventualno preispitivanje važećih propisa Grada Sarajeva, odnosno donošenje novih u okviru vlastite nadležnosti Grada Sarajeva i prenesenih nadležnosti, a imajući u vidu nadležnosti iz Statuta Grada Sarajeva.

Zamjenica predsjedavajućeg Gradskog vijeća Mirela Džehverović je ponovila inicijativu koju je ranije podnijela za formiranje fonda u Budžetu Grada Sarajeva i donošenje gradskog propisa kojim će se urediti stipendiranje izvrsnosti učenika srednjih škola u Gradu Sarajevu.

There are no comments yet.

Leave a Reply