Na 23. sjednici Gradskog vijeća usvojen novi Statut Grada Sarajeva

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na danas održanoj 23. sjednici, na prijedlog Komisije za Statut i akte, usvojilo novi Statut Grada Sarajeva, kako je predložen te izmijenjen u skladu sa prihvaćenim, odnosno usvojenim amandmanima Kluba gradskih vijećnika Naše stranke i gradskih vijećnika Seida Škaljića i Muamera Mekića. Naime, Statut Grada Sarajeva nije mijenjan od 2008. godine kada je povod za izmjenu Statuta bilo usklađivanje sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (2006.), iako nije bio proveden u zakonodavstvo Kantona Sarajevo.

U međuvremenu, u posljednjih skoro 15 godina, doneseno je niz novih zakona i drugih propisa s kojima je bilo potrebno uskladiti Statut Grada Sarajeva. Prije pet godina doneseni su i Amandmani na Ustav Kantona Sarajevo kojima su, između ostalog, izmijenjene nadležnosti Grada Sarajeva. Tako se novim Statutom uređuju određene nadležnosti Grada Sarajeva, a od novih nadležnosti potrebno je istaći: upravljanje, finansiranje i unaprjeđenje djelatnosti i objekata gradske komunalne infrastrukture u skladu s Ustavom Kantona Sarajevo (gradska groblja, mostovi od posebnog značaja za Grad Sarajevo, gradska ulična rasvjeta i gradski parkovi), te određivanje imena ulica i trgova na području grada Sarajeva. Međutim, ove nadležnosti neće se moći primjenjivati dok se sistemski ne unesu u zakonodavstvo Kantona Sarajevo što je, također, obaveza iz Ustava Kantona Sarajevo (Novi Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o komunalnim djelatnostima i dr.), što znači i sredstva za njihovo provođenje, a zatim i u gradske propise, propise gradskih općina i općina izvan Grada Sarajeva.

Namjera je bila i uvesti direktan izbor gradonačelnika. Grad je inicirao izmjene Ustava F BiH i Ustava KS kako bi se stvorili uslovi za ovu promjenu, međutim do izmjena Ustava nije došlo, pa ovo opredjeljenje nije moglo biti inkorporirano u novi Statut Grada Sarajeva.

U nastavku sjednice kojom je predsjedavao Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća, razriješeni su, odnosno imenovani određeni članovi radnih tijela Gradskog vijeća, što je posljedica  izmjene sastava Gradskog vijeća poslije općih izbora.

Usvojena je Odluka o izboru članova Komisije za razmatranje, obradu i analizu pristiglih prijava na Konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva, predstavnika Gradskog vijeća za školsku 2022./2023. godinu, čime započinje proces stipendiranja u 2023. godini.

Poslije provedene javne rasprave, Gradsko vijeće je usvojilo i Odluku o podizanju spomen-ploče Ivici Osimu na ulaznoj kapiji stadiona Grbavica.

Zatim je usvojena Odluka o visini novčanog iznosa „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2023. godini. Novčani iznos „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2023. godini, ovom Odlukom, utvrđen je u visini od 5.000,00 KM.

Gradski vijećnici su usvojili Odluku kojom su se poslovi upravljanja gradskim javnim toaletom u Vilsonovom šetalištu prenijeli na JP Sarajevo, d.o.o.

Usvojena je i Odluka o stavljanju van snage Odluke o poklonu medicinske opreme, namještaja i mobilijara, a nakon što je Gradsko vijeće iz ranijeg saziva donijelo Odluku o poklanjanju ove opreme, iako se, po ugovoru, oprema mogla ustupiti isključivo na korištenje.

Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta organa uprave Grada Sarajeva i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta stručnih službi gradonačelnice Grada Sarajeva.

Nakon inicijative podnese na početku aktuelnog mandata, gradonačelnica Sarajeva je, u skladu sa  Odlukom o pristupanju postupku eksterne revizije, pokrenula postupak revizije poslovanja Grada Sarajeva koji je obuhvatio reviziju finansijskih izvještaja za period 2017. – 2019. godina, s namjerom da se revizija uradi u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i računovodstvenim propisima BiH. Slijedeći navedenu Odluku, a po okončanom postupku, na današnju sjednicu dostavljen je na razmatranje Izvještaj o izvršenoj eksternoj reviziji poslovanja Grada Sarajeva za period 2017. – 2019. godina. Gradski vijećnici su upoznati da se revizorska kuća suzdržala od davanja mišljenja, jer nije mogla pribaviti dostatne i primjerene revizijske dokaze za osiguranje osnove za argumentovano revizorsko mišljenje o finansijskim izvještajima za period 2017. – 2019. godina. Gradsko vijeće je usvojilo Izvještaj.

Nastavljena je praksa redovnog informisanja Gradskog vijeća, a time i javnosti o realizaciji gradskih projekata.  Tako su, na 23. sjednici Gradskog vijeća, razmotrene i primljene k znanju informacije o realizaciji Javnog dočeka Nove 2023. godine, realizaciji projekta „Podizanja dva jarbola sa zastavama Grada Sarajeva i zastavom zvanične maskote XIV Zimskih olimpijskih igara – Vučko na lokaciji kod stadiona Koševo“ te o postupku izbora za najbolju fotografiju ukrašenih sarajevskih mostova.

Gradsko vijeće je informisano o realizaciji Projekta „Sanacija, restauracija i koloristička obnova fasada“ za 2022. godinu. Tako će Grad Sarajevo, i u 2023. godini, nastaviti sa realizacijom ovog projekta na što većem broju kulturno-historijskih objekata, ovisno o raspoloživim finansijskim sredstvima i podršci drugih nivoa vlasti. Informacija je primljena k znanju.

Gradsko vijeće je razmotrilo i primilo k znanju  i Informaciju o realizaciji Projekta pripajanja spomen-sobe ubijenoj djeci Sarajeva JU „Gradski muzeji“ Sarajevo i njenom stavljanju u funkciju. Pripajanje spomen-sobe JU „Gradski muzeji“ realizovano je na inicijativu Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992.-1995. godina, a uz podršku Grada Sarajeva, JU „Gradski muzeji“, Historijskog muzeja BiH i Općine Centar. Radi stavljanja objekta u funkciju, Grad Sarajevo je izdvojio sredstva u iznosu od 50.000,00 KM. Na samoj sjednici javnost je informisana da je otvaranje spomen-sobe planirano za 6. april – Dan grada Sarajeva.

Primljena je k znanju i Informacija o realizaciji vijećničkih pitanja i inicijativa.

Na kraju sjednice upućena su određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative. Tako je, između ostalih, Odbor za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta uputio inicijativu da gradonačelnica preispita Odluku o kućnom redu u stambenim zgradama, s ciljem predlaganja novog propisa u okviru nadležnosti Grada Sarajeva, tako da se budućim propisom urede pitanja komunalnog reda s osvrtom na vanjski izgled objekata koji čine ulične fasade, posebno u centralnom dijelu grada, uključujući vrtove i vrtne ograde.

There are no comments yet.

Leave a Reply