Na 19. sjednici Gradskog vijeća na prijedlog predsjedavajućeg Gradskog vijeća Jasmina Ademovića i zamjenika Mirele Džehverović i dr. Dragana Stevanovića podržani zaključci vezani za sistemsko rješavanje upravljanja vodotocima iz nadležnosti Grada Sarajeva

Danas je u Vijećnici održana 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća.

Rad sjednice po usvojenom dnevnom redu započeo je tako što je, na prijedlog gradskog vijećnika Tonija Vukadina, a povodom određenih izjava u javnosti koje je predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović davao u posljednje vrijeme u vezi sa Bosnom i Hercegovinom, Gradsko vijeće Grada Sarajeva razmotrilo Deklaraciju o osudi stavova Zorana Milanovića prema Bosni i Hercegovini koje smatra “neodmjerenim i štetnim za odnose dvije prijateljske države”. Nakon diskusije u kojoj je gradski vijećnik Adi Škaljić dao određene primjedbe na prijedlog teksta Deklaracije, gradski vijećnik Toni Vukadin je, kao ovlašteni predlagač, predložio da se rasprava o prijedlogu akta odloži kako bi se deklaracija oblikovala s ciljem da je konsenzusom podrže svi gradski vijećnici. Gradsko vijeće je usvojilo izneseni prijedlog o odlaganju rasprave.

U nastavku sjednice razmotrena je i usvojena Odluka o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“. Naime, nakon uočenih poteškoća s kojima se Odbor za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ susretao  u procesu  primjene Odluke o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/19), predložena su određena rješenja te potreba donošenja nove odluke. Tako je Gradsko vijeće Grada Sarajeva, nakon provedene javne rasprave, usvojilo Odluku o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ kako je predložena te izmijenjena u skladu sa prihvaćenim amandmanima gradonačelnice i Komisije za izbor i imenovanja. U skladu sa usvojenom Odlukom, odnosno prihvaćenim amandmanima Komisije za izbor i imenovanja se, između ostalog, u jednoj godini mogu se dodijeliti najviše dvije Nagrade, bez obzira na oblast i bez obzira da li se radi o pojedinačnoj ili kolektivnoj Nagradi.

Gradski vijećnici su usvojili Odluku o davanju saglasnosti na Program aktivnosti za Dan obilježavanja sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici za 2023. godinu.

Usvajanjem Odluke o davanju saglasnosti za učestvovanje Grada Sarajeva u programu Evropska prijestolnica demokratije – European Capital of Democracy, Grad Sarajevo izražava spremnost da dā svoj nemjerljiv doprinos u razvoju demokratije u Sarajevu, Bosni i Hercegovini, a kroz saradnju sa drugim evropskim gradovima i u Evropi.

Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o davanju saglasnosti gradonačelnici Grada Sarajeva za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Grada Rima, Republika Italija, i Grada Sarajeva, Bosna i Hercegovina  koji sadrži detaljan opis aktivnosti koje će dva glavna grada poduzeti te predstavlja priliku za stvaranje brojnih inovativnih područja saradnje između Grada Rima i Grada Sarajeva.

Na inicijativu predsjedavajućeg Gradskog vijeća Jasmina Ademovića sa prošle sjednice, usvojen je zaključak koji je rezultirao današnjim donošenjem Odluke o pristupanju projektu obnove i adaptacije zgrade DPO. Sklopljenim Ugovorom o prijenosu prava vlasništva i posjeda bez naknade zgrade DPO na Grad Sarajevo, odnosno uknjižbom prava vlasništva Grada Sarajeva nad zgradom DPO-a, stekli su se uslovi za opravdano ulaganje finansijskih sredstava u obnovu zgrade DPO koja nije  obnovljena. Realizacijom ovog projekta, Grad Sarajevo će dobiti vlastiti reprezentativan objekt – Upravnu zgradu organa Grada Sarajeva.

U nastavku zasjedanja usvojena je Odluka o stavljanju van snage Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Dejzina Bikića broj 4 ulaz 3.

Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i djelokrugu organa uprave Grada Sarajeva kojom se, umjesto dosadašnje Gradske službe za poslove Informacionog centra, vrši osnivanje upravne organizacije – Informativni centar Sarajevo, u sastavu jedinstvenog organa uprave.

Gradski vijećnici su razmotrili i usvojili Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.-30.06.2022. godine.

Potom su razmotreni nacrti Odluke o obilježavanju Dana sjećanja na žrtve zločina protiv čovječnosti u Prijedoru i njegovoj okolini, Odluke o usvajanju Plana Grada Sarajeva za prevenciju i smanjenje otpada od hrane i gubitaka hrane 2023.-2026. godina, te Etičkog kodeksa izabranih i imenovanih funkcionera Grada Sarajeva i zaključkom upućeni u javnu raspravu.

Ispred Misije OSCE-a u BiH koja se, između ostalog, zalaže i za donošenje i primjenu etičkih kodeksa izabranih zvaničnika na svim nivoima vlasti, sjednici je prisustvovala Samra Ramić.

Primljena je k znanju Informacija o implementaciji Plana djelovanja za mlade.

Primljene su k znanju i informacije o polugodišnjem radu i poslovanju Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Grada Sarajeva „Sarajevo“ društvo sa ograničenom odgovornošću, JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo i Javne ustanove „Gradski muzeji“.

Gradsko vijeće je primilo k znanju  i Informaciju o statusu postupka uknjižbe prava vlasništva Grada Sarajeva u pogledu nekretnine – objekta Upravne zgrade DPO, o čemu je javnost već upoznata.

Gradski vijećnici i javnost su putem informacije upoznati o opravdanosti ulaganja budžetskih sredstava u organizaciju javnog dočeka Nove godine. Analiza Ekonomskog instituta Sarajevo koju je obrazložila prof. dr. Maja Arslanagić Kalajdžić, potvrdila je opravdanost ulaganja budžetskog novca u ovaj događaj  i dala projekciju opravdanog iznosa ulaganja za javni doček Nove 2023. godine, ali i godina koje slijede.

Na kraju sjednice upućeno je više vijećničkih pitanja i inicijativa.

Na inicijativu predsjedavajućeg Gradskog vijeća Jasmina Ademovića i zamjenika predsjedavajućeg Mirele Džehverović i dr. Dragana Stevanovića, Gradsko vijeće je podržalo zaključke vezane za sistemsko rješavanje upravljanja vodotocima iz nadležnosti Grada Sarajeva, a kojim se pokreće izvršavanje zakonom propisanih predradnji koje predstavljaju osnov za donošenje novog gradskog propisa o upravljanju vodotocima iz nadležnosti Grada Sarajeva.

Usvojene su inicijative zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća dr. Dragana Stevanovića kojim je inicirana bolja prezentacija historijskih znamenitosti Sarajeva, posebno lokaliteta i artefakata butmirske kulture i onih iz rimskog perioda. Činjenica je da Sarajevo nije prepoznatljivo kao lokalitet sa kontinuitetom organiziranih ljudskih zajednica od više hiljada godina.

Također, inicirano je i postavljanje prigodnih panoa kojima će se upućivati građani i turisti ka nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine iz svih kasnijih perioda koji svjedoče različitim uticajima na tkivo Sarajeva.

Predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović uputio je i vijećničko pitanje gradonačelnici, a koje se odnosi na traženje rješenja u situaciji u kojoj je Grad Sarajevo onemogućen da donosi regulacione planove, a u vezi sa zaključkom Skupštine Kantona Sarajevo o primjeni rezultata studije o zaštiti ventilacionih koridora kojim se obavezuju donosioci planova da pri donošenju planova primjenjuju mjere za zaštitu ventilacionih koridora iz navedene studije. Proizlazi da je takav zaključak iznad Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo, odnosno Prostornog plana Kantona Sarajevo 2003.-2023. te planskih i normativnih rješenja iz Urbanističkog plana za urbano područje grada Sarajeva (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) do 2015. godine, a ne bi trebao biti.

 

 

 

There are no comments yet.

Leave a Reply