Mirjana Karanović, Krunoslav Cigoj (posthumno) i Chris Smith dobitnici priznanja “Počasni građanin Grada Sarajeva”, Ivo Štandeker (posthumno), prof.dr. Jasmin Džindo (posthumno) i Muhamed Bikić dobitnici priznanja “Plaketa Grada Sarajeva”,  Malonogometna  Reprezentacija BiH osoba sa dijabetesom dobitnik  nagrade „Sarajevska pahuljica”, a Elvir Karalić nagrade „Graham Bamford“

Danas je u Vijećnici održana 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, Predsjedavajući Gradskog vijeća.

Na početku sjednice je gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka, uručio zahvalnice Ensadu Kormanu, zamjeniku direktora Federalne uprave policije i komesaru Mevludinu Haliloviću za uspješnu saradnju i kontinuranu podršku projektima Grada Sarajeva. FUP i policija KS dali su ogroman doprinos sigurnom održavanju manifestacija od značaja za grad Sarajevo, poput Nove godine na otvorenom i EYOF-a.

Rad sjednice po dnevnom redu, započeo je tako što je Gradsko vijeće, svojim odlukama, razriješilo određene članove radnih tijela. Također, usvojene su Odluke o izboru novih članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Rad Gradskog vijeća je nastavljen usvajanjem Odluke o davanju saglasnosti i ovlaštenja Gradonačelniku i Pravobranilaštvu Grada Sarajeva za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa objekta Zgrade Željezničke stanice Bistrik u cilju pristupanja realizaciji Projekta obnove i rehabilitacije historijske građevine – Zgrada željezničke stanice Bistrik u Sarajevu kao nacionalnog spomenika. Naime, Grad Sarajevo će, s obzirom na trenutno stanje, pristupiti obnovi i rehabilitaciji objekta Zgrade Željezničke stanice Bistrik koja je 2006. godine proglašena nacionalnim spomenikom.

Dalje su gradski vijećnici usvojili odluke da se Mirjana Karanović, Krunoslav Cigoj (posthumno) i Chris Smith proglase Počasnim građanima grada Sarajeva. U Odluci  o priznanjima i nagradi Grada Sarajeva je propisano, između ostalog, da se „Počasnim građaninom” može proglasiti građanin Bosne i Hercegovine koji se naročito istakao u razvoju i promociji Grada, unaprijeđenju međunarodne saradnje i očuvanju mira u zemlji i inostanstvu, te strani državljanin koji je ostvario naročit doprinos razvoju i afirmaciji Grada, te razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa, na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima.

Ivo Štandeker (posthumno), prof.dr. Jasmin Džindo (posthumno) i Muhamed Bikić su, na današnjoj sjednici, proglašeni dobitnicima priznanja „Plaketa Grada Sarajeva”. „Plaketa Grada Sarajeva” je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine, stranim državljanima, privrednim društvima, ustanovama, udruženjima građana i drugim pravnim licima za doprinos razvoju Grada u oblastima privrede, kulture, obrazovanja, nauke, zdravstva i drugim oblastima života i rada”.

Usvajanjem Odluke o dodjeli nagrade „Sarajevska pahuljica“ Malonogometnoj Reprezentaciji BiH osoba sa dijabetesom, nastavljen je rad sjednice. “Sarajevska pahuljica je Nagrada koja se dodjeljuje mladim osobama u životnoj dobi do navršenih 30 godina starosti, te redovnim učenicima i studentima sa područja grada Sarajeva, kao pojedincima i grupama, koji su ostvarili izuzetne rezultate na očuvanju i unaprijeđenju općedruštvenih vrijednosti, kao i u nastavnim i vannastavnim aktivnostima”.

Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o dodjeli nagrade „Graham Bamford“ Elviru Karaliću. Nagrada „Graham Bamford“ se dodjeljuje „pojedincima, građanima Bosne i Hercegovine i stranim državljanima, za iskazanu izuzetnu građansku hrabrost, solidarnost, humanost i altruizam“.

Dalji rad Gradskog vijeća nastavljen je usvajanjem Odluke o utvrđivanju Javnog interesa i pristupanju realizaciji Projekta izgradnja ski staze Trebević i pratećih objekata, a u cilju revitalizacije Trebevića i povećanja turističke ponude u našem gradu.  Idejni koncept ski staze Trebević podrazumijeva samu ski stazu, vertikalni transport (ski lift) i sistem vještačkog zasnježivanja.

Nakon provedene javne rasprave, na današnjoj sjednici, usvojene su Odluka o utvrđivanju i načinu sufinansiranja kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo i Odluka o utvrđivanju i načinu sufinansiranja sportskih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo.  Organizacijom kulturnih, odnosno sportskih manifestacija, u znatnoj mjeri se doprinosi afirmaciji grada Sarajeva, a i ukupnom razvoju kulture i sporta na području Bosne i Hercegovine.

Potom su gradski vijećnici usvojili  Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Švrakino selo – Aneks“. Radi se o izmjeni obuhvata Regulacionog plana “Švrakino selo- Aneks” na način da se obuhvata projektovana trasa Južne longitudinale, te se na taj način usaglašava sa granicom susjednog Regulacionog plana „Švrakino selo —Centar”.

Potom je razmotren i usvojen Izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva u oblasti međunarodne saradnje u 2018. godini.

Dalje su, gradski vijećnici, razmotrili Nacrt Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kvadrant C1-Marijin Dvor“ sa Nacrtom Odluke o provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kvadrant C1-Marijin Dvor“, kao i  Nacrt Odluke o provođenju Elaborata o mogućim lokacijama za postavljanje spomenika, spomen – obilježja i spomen- ploča na području Grada Sarajeva, a koji su od interesa za Grad Sarajevo,  te ih, zaključkom, uputili u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Na kraju sjednice su, kao i obično, upućena određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative.

Tako je, između ostalih, gradski vijećnik Samir Fazlić, ispred Kluba gradskih vijećnika Naše stranke, uputio više vijećničkih pitanja i inicijativa među kojima je i inicijativa da svaka naredna sjednica Gradskog vijeća započinje intoniranjem himne BiH.

Gradski vijećnik Vedad Deljković je uputio inicijativu da Grad Sarajevo stipendira sve učenike koji su aplicirali na raspisani poziv za stipendiranje, a koji zadovoljavaju propisane uslove, te da u tom cilju Gradonačelnik osigura potrebna novčana sredstva preraspodjelom ili na drugi njemu prihvatljiv način.

Ove inicijative su usvojene, te su postale inicijativama Gradskog vijeća.

 

There are no comments yet.

Leave a Reply