Gradsko vijeće usvojilo Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2022. godinu i Budžet Grada Sarajeva za 2022. godinu u iznosu od 21.280.673 KM

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na danas održanoj 10. sjednici kojom je predsjedavao Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća, usvojilo Odluku o izmjeni Odluke o davanju ovlaštenja za vršenje funkcije pravobranioca Grada Sarajevo. Naime, Gradsko vijeće Grada Sarajeva, po prethodno raspisanom Javnom oglasu za izbor i imenovanje pravobranioca Pravobranilaštva Grada Sarajevo, nije donijelo odluku o imenovanju pravobranioca Grada Sarajevo. Obzirom da je Odluka o davanju ovlaštenja za vršenje funkcije pravobranioca Grada Sarajevo važila do okončanja oglasne procedure po Javnom oglasu, a da je ista okončana, pristupilo se izmjeni Odluke, tako da se ovlaštenje daje do konačnog imenovanja pravobranioca Grada Sarajevo.

U nastavku zasjedanja, a nakon provedene javne rasprave i prihvaćenih prijedloga radnih tijela Gradskog vijeća, odnosno gradonačelnice te gradskih općina, usvojen je Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2022. godinu, u kojem su sadržane teme koje će Gradsko vijeće razmatrati u 2022. godini, u skladu s zakonom i Statutom Grada Sarajeva te gradskim propisima, a u okviru djelokruga Grada Sarajeva.

Predsjedavajući Ademović je istakao da je usvojeni Program rezultat višemjesečnih aktivnosti gradskih vijećnika, radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnice. Pored tema na koje nas obavezuju Statut, zakonski i gradski propisi, predložene su i teme iz kojih se može vidjeti namjera organa Grada Sarajeva za djelovanjem u sljedećoj godini, a koje su proizašle iz politika koje su građani podržali dajući glasove na lokalnim izborima. Politike su pretočene u  inicijative, zaključke i odluke Gradskog vijeća kojima se usmjerava rad organa Grada Sarajeva, a na dobrobit građana, rekao je Ademović.

Gradsko vijeće je, u nastavku sjednice, usvojilo Program međunarodne saradnje Grada Sarajeva za 2022. godinu. Međunarodna saradnja Grada Sarajeva, koja je prvenstveno u funkciji razvoja grada, usmjerena je ka sprovođenju aktivnosti koje imaju za cilj jačanje regionalne saradnje, koordinaciju i povezivanje glavnih gradova koji igraju sve važniju ulogu u razvoju država, kako u regiji, tako i u cijeloj Evropi. Aktivnosti Grada Sarajeva u oblasti međunarodne saradnje tokom 2022. godine odvijat će se na bilateralnom i multilateralnom nivou kao i kroz saradnju sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima.

Na današnjoj sjednici usvojen je i Program podizanja spomenika i umjetničkih skulptura od značaja za Grad Sarajevo kojima je Grad Sarajevo investitor za 2022. godinu. Planirane programske aktivnosti u 2022. godini su podizanje Spomenka civilnim žrtvama grada – Kantona Sarajevo i Spomenika kralju Tvrtku I Kotromaniću.

Potom je usvojena Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o zakupu dijela prizemlja zgrade Željezničke stanice Bistrik i ovlaštenje gradonačelnici za potpisivanje istog, sa namjenom uspostave muzejske djelatnosti od značaja za Željezničku stanicu Bistrik, kao i s ciljem cjelovite obnove rehabilitacije i rekonstrukcije Zgrade željezničke stanice Bistrik.

Usvojena je i  Odluka o davanju saglasnosti na Program obilježavanja 6. aprila – Dana Grada Sarajeva u 2022. godini. I ove godine planirano je da se, a ovisno od epidemioloških mjera, Dan grada obilježi održavanjem Svečane sjednice Gradskog vijeća, polaganjem cvijeća, održavanjem brojnih kulturno-sportskih manifestacija, te brojnim drugim događajima kojima se ukazuje na značaj ovog datuma.

Zamjenica predsjedavajućeg Gradskog vijeća Mirela Džehverović je uložila amandman koji je gradonačelnica i prihvatila. Sastavni dio Programa je tako postalo i održavanje predstava za djecu „Je li to samo priča iz Sarajevske žičare“, Udruženja dramskih glumaca „Mundo Mondo“ i to na dvije lokacije u Dječijoj kući u Novom Sarajevu i u Centru kulture i mladih Općine Centar. Gradonačelnica je prihvatila i prijedlog gradskog vijećnika Ratka Orozovića da se u sklopu Programa održavanja Dana grada Sarajeva organizuju i projekcije njegovih autorskih kratkometražnih filmova o Sarajevu.

Gradski vijećnici su razmotrili i  usvojili Program saradnje sa dijasporom. Naime, Grad Sarajevo ima uspostavljene pobratimske odnose sa 30, a partnerske sa 13 gradova Evrope i svijeta. U cilju poticanja i osnaživanja saradnje, ne samo sa gradovima sa kojima već imamo uspostavljenu saradnju, nego i sa ostalim gradovima za koje se iskaže obostrani interes za ostvarivanje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa, značajnu ulogu ima i dijaspora Bosne i Hercegovine, čiji kapacitet se može iskoristiti za privlačenje investicija, promociju turizma i ostalih potencijala.

U nastavku sjednice usvojena je odluka kojom Gradsko vijeće daje saglasnost gradonačelnici da pristupi sufinansiranju Projekta rekonstrukcije dječjeg igrališta u ulici Trg Grada Prato sa Općinom Novi Grad Sarajevo.

Na inicijativu gradonačelnice, a na prijedlog Udruženja organizatora otpora, veterana rata, dobrovoljaca, prvoboraca, branioca „Bosnae – Zelene Beretke”, usvojena je Odluka o podizanju Spomen-ploče poginulim pripadnicima Zelenih beretki pri akciji oslobađanja kote 1162 – Vidikovac, na dolaznoj stanici Trebevićke žičare Ramo Biber, a prema utvrđenom Idejnom rješenju.

Gradski vijećnici su, u nastavku sjednice, usvojili Budžet Grada Sarajeva za 2022. godinu, u iznosu od 21.280.673 KM kako je predložen i dopunjen rješenjima iz prihvaćenih amandmana gradskih vijećnika NIP, NS i SDP, a koji su se, između ostalog, odnosili na podršku projektima JP Olimpijski bazen Otoka odnosno JU Gradski muzeji Sarajeva, te JU Biblioteke Sarajevo. Gradonačelnica je prihvatila i amandman kojim je predloženo izdvajanje sredstava za realizaciju projekta „Raspust u Sarajevu” u kojem bi Grad Sarajevo bio domaćin djeci iz manjeg BiH entiteta za vrijeme zimskih praznika.

Usvojeni budžet će omogućiti, između ostalog, i nastavak realizacije započetih te započinjanje novih projekata od značaja za grad Sarajevo. Tako se za kapitalne grantove (transferi) planira  izdvojiti  2.841.077,00 KM, iz čega će se, između ostalog,  finansirati projekti: izrade kanalizacionog sistema za potrebe gornje stanice Trebević, obnove i rekonstrukcije Astronomskog opservatorija Trebević, uređenja dijela lokalne saobraćajnice Bentbaša – Kozja ćuprija – L apišnica – M5 (potez Dariva – Kozja ćuprija), revitalizacija Bob staze Trebević, obnova i rekonstrukcija Bistričkog potoka, Koševskog potoka i Ramića potoka,  projekt rekonstrukcije, restauracije i kolorističke obrade fasada u gradu Sarajevu, projektovanje i izgradnja biciklističke staze, kao i  drugi projekati u funkciji razvoja grada. Usvojena je i Odluka o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2022. godinu.

Gradonačelnica Benjamina Karić se zahvalila gradskim vijećnicima na jednoglasnoj podršci kod usvajanja ovog najvažnijeg dokumenta za djelovanje Grada Sarajeva.

Potom  je usvojena Odluka o dopuni Odluke o pečatima i žigovima Grada Sarajeva te Odluka o radnom vremenu u organima Grada Sarajeva.

Dalje su gradski vijećnici, usvajanjem odluke, razriješili člana radnog tijela Gradskog vijeća. Također, usvojene su odluke o izboru novih članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Razmotreni su i usvojeni Izvještaj o stanju u državnoj službi u Gradu Sarajevu, Izvještaj o saradnji  i odnosima Grada Sarajeva sa nacionalnim manjinama i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve.

Gradsko vijeće je, u nastavku sjednice, razmotrilo Nacrt Strategije razvoja Grada Sarajeva 2021.-2027., u kojem je, između ostalog, definisana dugoročna vizija Grada Sarajeva i ključni strateški ciljevi u planiranom periodu. Gradski vijećnici su u povodu razmatranja ovog važnog strateškog dokumenta usvojili zaključak kojim se Nacrt Strategije razvoja Grada Sarajeva 2021.-2027. upućuje u javnu raspravu u trajanju od 60 dana. Primjedbe, prijedlozi, mišljenja i sugestije iznesene u diskusijama na sjednici Gradskog vijeća, tretirat će se kao prilog javnoj raspravi.

Razmotren je i Nacrt Odluke o usvajanju Akcionog plana rodne ravnopravnosti Grada Sarajeva te usvajanjem zaključka upućen u  javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Primljene su k znanju Informacija o provođenju Plana djelovanja za mlade Grada Sarajeva, Informacija o aktivnostima Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju Sarajevo u 2021. godini i Informacija o privrednoj saradnji Grada Sarajeva sa pobratimskim i partnerskim gradovima.

Na današnjoj sjednici, na prijedlog Gradonačelnice, po hitnom postupku, usvojena je Odluka o davanju saglasnosti za preusmjeravanje sredstava u Budžetu Grada Sarajeva.  Kao što je poznato, zbog prisutne i pogoršane epidemiološke situacije u gradu Sarajevu, a i šire, odlučeno je da ove godine Grad Sarajevo ne organizuje javni doček Nove godine. Ovom Odlukom daje se saglasnost gradonačelnici Grada Sarajeva da sredstva koja su namijenjena za javni doček Nove godine preusmjeri Udruženju „Srce za djecu oboljelu od raka“, kao pomoć i podrška Grada Sarajeva djeci oboljeloj od raka i Udruženju „Srce za djecu oboljelu od raka“. Sredstva u iznosu od 50.000,00 KM, bit će preusmjerena kao direktna finansijska pomoć oboljeloj djeci, i to u iznosu od po 2.000,00 KM po oboljelom djetetu, a prema prijedlogu koje je Gradu Sarajevo dostavilo Udruženje „Srce za djecu oboljelu od raka“.

Gradonačelnica Karić je istakla da na ovaj način Grad Sarajevo šalje poruku ovoj djeci da nisu sama te da podržava njihovu borbu, a što planira činiti i ubuduće.

Na kraju su upućena određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative. Tako je, između ostalih, na prijedlog gradske vijećnice Enise Spahić, jednoglasno, usvojena inicijativa da Grad Sarajevo razmotri mogućnost da se, u saradnji sa nadležnim u Kantonu Sarajevo, ujednače uslovi dodjele sredstava građanima Sarajeva oboljelim od celijakije (odobreni iznos, uslovi apliciranja i načini dokazivanja), bez obzira u kojoj općini imaju registrovano prebivalište.

Na kraju sjednice predsjedavajući Gradskog vijeća je poželio sretnu i uspješnu Novu 2022. godinu gradskim vijećnicima i građanima.

 

There are no comments yet.

Leave a Reply