Gradsko vijeće usvojilo Politiku Grada Sarajeva za mandatni period, te Program rada Gradskog vijeća i Budžet Grada Sarajeva za 2018. godinu  

Danas je u Vijećnici održana Deseta sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća.

Sa današnje sjednice, gradski vijećnici su uputili Inicijativu nadležnim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini za pristupanje izradi i donošenju zakona o glavnom gradu Bosne i Hercegovine i zakona o glavnom gradu Federacije Bosne i Hercegovine. Donošenjem zakona o glavnom gradu na nivou BiH, odnosno u F BiH, uvažio bi se poseban značaj koji glavni grad ima u državi, ali bi se konačnom definicijom teritorije glavnog grada olakšalo vršenje poslova lokalne samouprave u jedinstvenoj urbanoj cjelini koju čini Sarajevo.

Rad Gradskog vijeća je nastavljen usvajanjem Odluke o obrazovanju Odbora za dodjelu  „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2018. godini. Predsjedavajući Odbora je prof. dr. Velija Katica, zamjenica predsjedavajućeg Tea Dreković, a članovi su Srđan Srdić, Mira Jurić, Vibor Handžić, Miroslav Živanović, Dado Stojnić, Dženana Zlatar, Hadžan Konjo, Novka Agić, Benjamin Isović, Igor Baroš i Nedim Biber, čime otpočinju pripreme za izbor kandidata za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2018. godini.

Na prijedlog Gradonačelnika,  usvojena je  Politika Grada Sarajeva za mandatni period 2016.-2020. u kojoj su navedeni ključni izazovi temeljne politike u skladu sa nadležnostima ove jedinice lokalne samouprave.

Dalje je, nakon provedene javne rasprave i prihvaćenih amandmana, usvojen Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu.

Gradski vijećnici su usvojili  Budžeta Grada Sarajeva za 2018. godinu u iznosu od 19.057.305,56 KM, kako je predložen i dopunjen rješenjima iz prihvaćenih, odnosno usvojenih amandmana. Usvojena je i Odluka o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2018. godinu.

Gradsko vijeće je, usvajanjem odluke, dalo saglasnost na Ugovor o davanju na upravljanje, korištenje i održavanje objekta olimpijskog bazena Otoka, koji zaključuju Grad Sarajevo i Javno preduzeće „Olimpijski bazen Otoka” d.o.o. Sarajevo, a što je vezano za provođenje Zakona o stvarnim pravima.

Dalje je usvojena Odluka o davanju saglasnosti Gradonačelniku i Pravobranilaštvu Grada Sarajevo za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama potrebnim za vanjsko uređenje obuhvata objekta Polazne stanice Trebevićke žičare, kako je predložena, te izmijenjena tokom diskusije,  čime će se stvoriti uslovi za pristupačno i reprezentativno okruženje polazne stanice Trebevićke žičare.

U nastavku zasjedanja, usvojen je Izvještaj o stanju u državnoj službi u Gradu Sarajevu.

Gradski vijećnici su razmotrili Nacrt Programa međunarodne saradnje Grada Sarajeva za 2018. godinu, te ga, svojim zaključkom, uputili u javnu raspravu u trajanju do 30 dana.

Zatim je usvojena Odluka o odobravanju sredstava tekuće rezerve za nabavku policijskog terenskog vozila. Na ovaj način će Grad Sarajevo, izdvajanjem sredstava, učestvovati u nabavci jednog terenskog policijskog vozila koje će  služiti za operativne potrebe Policijske stanice Stari Grad.

Na kraju sjednice su, kao i obično, upućena određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative.

 

There are no comments yet.

Leave a Reply