Gradsko vijeće usvojilo Odluku o pristupanju izradi Strategije razvoja Grada Sarajeva 2021.- 2027. godine

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na Drugoj sjednici kojom je predsjedavao Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća, usvojilo odluku o razrješenju člana Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i crkvama Gradskog vijeća Grada Sarajeva. Također, usvojena je odluka o izboru novog člana ovog radnih tijela Gradskog vijeća.

Nakon što je 31. marta 2021. godine prestalo da važi ovlaštenje za vršenje funkcije predsjednika i članova Skupštine JP „Sarajevo“ d.o.o., na današnjoj sjednici usvojena je Odluka o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Grada Sarajeva (JP „Sarajevo“ d.o.o.), na period od 3 (tri) mjeseca, kako je predložena te izmijenjena sa rješenjima iz prihvaćenih, odnosno usvojenih amandmana Kluba gradskih vijećnika Naroda i Pravde.

Potom je usvojena Odluka o izboru članova Komisije za razmatranje, obradu i analizu pristiglih prijava na Konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva, predstavnika Gradskog vijeća, za školsku 2020./2021. godinu koja će razmotriti pristigle prijave i utvrditi pravo na stipendije za učenike srednjih škola u 2021. godini.

U nastavku zasjedanja, nakon široke diskusije, gradski vijećnici su razmotrili te usvojili i Odluku o organizaciji i djelokrugu organa uprave Grada Sarajeva.

Dalje je usvojena odluka o pokretanju postupka prodaje četiri službena putnička vozila u vlasništvu Grada Sarajeva. Na prijedlog gradske vijećnice Marijele Hašimbegović, usvojen je zaključak da se sva sredstva od prodaje službenih putničkih vozila u vlasništvu Grada Sarajeva usmjere za socijalne potrebe građana.

S obzirom na to da je istekao period na koji je donesena Strategija razvoja Grada Sarajeva 2012.-2020. godine te da je u skladu sa zakonom i potrebama razvoja grada potrebno donijeti novu Strategiju sa novim periodom njene primjene, na današnjoj sjednici gradski vijećnici su usvojili Odluku o pristupanju izradi Strategije razvoja Grada Sarajeva 2021.- 2027. godine, čime će otpočeti proces pripreme i izrade ovog važnog strateškog dokumenta za Grad Sarajevo, u kojem će se, između ostalog, definisati dugoročna vizija Grada Sarajeva i ključni strateški ciljevi u planiranom periodu.

Zatim je usvojena i Odluka kojom je Gradsko vijeće dalo saglasnosti na Sporazum o saradnji u aktivnostima na prevenciji i borbi protiv korupcije, zaključen dana 14.04.2021. godine između Grada Sarajeva i Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo, a kojim se utvrđuju aktivnosti na prevenciji i borbi protiv korupcije te namjera stvaranja jedinstvenog, efikasnog i učinkovitijeg pravnog i tehničkog okvira borbe protiv korupcije.

Gradsko vijeće je, jednoglasno, usvojilo Odluku o utvrđivanju posebnog značaja za Grad Sarajevo Udruženja „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu” koje svojim djelovanjem, između ostalog, doprinosi afirmaciji grada Sarajeva kroz projekte obrazovanja mladih, razvoja omladinskog volonterizma, aktivizma te stvara pozitivan efekt u zajednici.

U nastavku zasjedanja razmotreni su, ali nisu usvojeni, Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Sarajeva i aktivnostima gradonačelnika Sarajeva za period 01.01. do 31.12.2020. godine, Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.-31.12.2020. godine, Izvještaj o provođenju Odluke o utvrđivanju i načinu sufinansiranja kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo u 2020. godini, Izvještaj provođenju Odluke o utvrđivanju i načinu sufinansiranja sportskih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo u 2020. godini, Izvještaj o  provođenju Odluke o uslovima i postupku prihvatanja pokroviteljstva Grada Sarajeva u 2020. godini iz nadležnosti Gradske službe za obrazovanje, kulturu, sport i mlade te Izvještaj o provođenju Odluke o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo za 2020. godinu.

Zatim je Gradsko vijeće primilo k znanju Informaciju o izdavanju reklamnih površina na osnovu Odluke o korištenju, održavanju, čuvanju uređenih korita i obala vodotoka na području Grada Sarajeva.

Povodom razmatranja izvještajnih akata i Informacije o izdavanju reklamnih površina na osnovu Odluke o korištenju, održavanju, čuvanju uređenih korita i obala vodotoka na području grada Sarajeva, vođena je široka diskusija iz koje su proizašli prijedlozi, sugestije i određeni zaključci u cilju poboljšanja stanja u razmatranim oblastima.

U nastavu  primljene su k znanju Informacija o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.-31.03.2021. godine, Informacija o potpisanom Protokolu o poslovno-tehničkoj saradnji između Grada Sarajeva i Turističke zajednice Kantona Sarajevo, Informacija o realizaciji projekta „Model poboljšanja energijske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika (omasovljavanje)“ za 2020. godinu, Informacija o uspjehu učenika srednjih škola na području grada Sarajeva u školskoj 2019./2020. godini i Informacija o upisu učenika u srednje škole na području grada Sarajeva u školskoj 2020./2021. godini.

Na kraju su upućena određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative. Tako su, između ostalih, usvojene inicijative Odbora za informatiku i telematiku da se na službenoj stranici Grada Sarajeva učini dostupnim obrazac zahtjeva za upotrebu imena, grba i isticanju zastave Grada Sarajeva u kojem će biti naznačena sva neophodna dokumentacija koja je potrebna za podnošenje zahtjeva, kao i da se uspostavi elektronski prikaz komunalnih objekata koji su u vlasništvu Grada Sarajeva i koje Grad Sarajevo održava.

Usvojena je i inicijativa Odbora za lokalni biznis i turizam da dio prihoda koji Kanton Sarajevo ostvaruje po osnovu turističkih taksi pripadne Gradu Sarajevu.

There are no comments yet.

Leave a Reply