Gradsko vijeće usvojilo  Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski centar – Marijin Dvor“ za lokalitet Kvadrant „B“

 

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na danas održanoj 27. sjednici kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća, usvojilo Odluku o davanju ovlaštenja za vršenje funkcije Predsjednika i dva člana Skupštine Javnog preduzeća „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo.

Gradski vijećnici su, cijeneći kvalitet i značaj, usvojili odluke o  sufinansiranju kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo  i to 59. Internacionalni teatarski festival MESS 2019“, Međunarodni književni festival „57. Sarajevski dani poezije“,  „25. Sarajevske večeri muzike SVEM 2019“, XXXV Internacionalni festival Sarajevo „Sarajevska zima 2019“,  „23. Jazz Fest Sarajevo 2019“,  „10. Balet Fest Sarajevo 2019“,  „Sarajevo Big Band“,  „5. Festival dječije umjetnosti  FEDU 2019“, Međunarodni festival književnosti „Bookstan. No East. No West“.

Potom je usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski centar – Marijin Dvor“ za lokalitet Kvadrant „B“, u dijelu koji se odnosi na smjernice za izradu Plana. Na ovaj način se otvara proces kojim se, između ostalog, omogućava izgradnja koncertne dvorane na jednoj od najatraktivnijih lokacija u samom centru grada, te nastavak izgradnje šetnice od Vilsonovog šetališta do Skenderije.

Gradsko vijeće je usvojilo Izvještaj o kulturnim manifestacijama od posebnog interesa za Grad Sarajevo u 2018. godini. Organizacijom kulturnih manifestacija, kao što su internacionalni festivali i festivali kulture, u znatnoj mjeri se doprinosi afirmaciji grada Sarajeva, kao i ukupnom razvoju kulture na području Bosne i Hercegovine.

U nastavku sjednice, nakon široke diskusije, razmotren je Izvještaj o realizaciji EYOF-a 2019., detaljno obrazložen od strane direktora EYOF 2019. Senahida Godinjaka.  Gradski vijećnici su kroz izvještaje sektora Izvršnog komiteta ostvarili uvid o najznačajnijim događajima i aktivnostima koje su se dešavale na najvećem poslijeratnom sportskom takmičenju EYOF-u 2019. Usvojena je i Odluka o pokretanju postupka prestanka Društva sa ograničenom odgovornošću za realizaciju aktivnosti održavanja Zimskog Evropskog olimpijskog omladinskog festivala 2019. („EYOF 2019“ d.o.o.)

Gradsko vijeće je usvojilo Izvještaj o radu i poslovanju JP „Sarajevo“ d.o.o. za 2018. godinu  koji je podnijela Skupština ovog Javnog preduzeća. O Izvještaju je vođenja diskusija, te je konstatovano  da je aktivnost JP „Sarajevo” d.o.o. u 2018. godini, odgovorila ciljevima postojanja poduzeća, a  prije svega  što je, između ostalog,  ponovno otvorena obnovljena Sarajevska žičara. U toku 2018. godine na Sarajevskoj žičari je izdato preko 410.000 ulaznica, ostvareno preko 800.000 pojedinačnih vožnji, prevezeno preko 2.000 biciklista, te takvi rezultati svrstavaju Sarajevsku žičaru na mjesto jedne od najposjećnijih urbanih žičara u Evropi. Pored toga, Vijećnica je održala i potvrdila poziciju najboljeg prostora za održavanje društvenih, kulturnih i umjetničkih manifestacija u Bosni i Hercegovini, te je, u protekloj godini, u Vijećnici organizovano blizu 90 kulturno-umjetničkih manifestacija, izložbi, konferencija za štampu, korporativnih evenata i sličnih dogadaja.

Usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o pokriću gubitka Javnog preduzeća „Sarajevo“ d.o.o. za 2017. godinu, te  Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o raspodjeli dobiti Javnog preduzeća „Sarajevo“ d.o.o. za 2018. godinu.

Potom su, gradski vijećnici, usvojili Odluku o o raspoređivanju finansijskih sredstava iz dobiti Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Grada Sarajeva (JP „Sarajevo“ d.o.o.). Ovom odlukom raspoređuju se finansijska sredstva u iznosu od 1.200.000,00 KM iz neto dobiti Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Grada Sarajeva (JP „Sarajevo“ d.o.o.), na način da se sredstva u iznosu od 960.000,00 KM, usmjere na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na objektu zgrade željezničke stanice Bistrik u Sarajevu i sredstva u iznosu od 240.000,00 KM, na sufinansiranje projekta “Atelje-muzej Safet Zec”, s općinom Centar Sarajevo.

Dalje su gradski vijećnici usvojili Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove „Muzej savremene umjetnosti ARS AEVI Sarajevo“ za 2018. godinu.

Gradsko vijeće je razmotrilo Nacrt Odluke o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ te ga, zaključkom, uputilo u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Razmotren je, Nacrt Programa podizanja spomenika od značaja za Grad Sarajevo kojima je Grad Sarajevo investitor za 2019. godinu, te izmijenjen zaključkom Gradskog vijeća da se u Nacrt Programa uvrste i tri spomenika i to Esad Arnautalić, Dario Džamonja i Kemal Monteno, i upućen u javnu raspravu.

Zatim su gradski vijećnici razmotrili Informaciju o stanju na području obnove, održavanja i funkcije javnih šadrvana, fontana i drugih javnih česmi na području Grada Sarajeva, usvojili određene zaključke, te je primili k znanju.

Na kraju  sjednice, upućena su određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative. Komisija za Statut i akte je uputila inicijativu da Gradonačelnik, u saradnji s nadležnim organima, preduzme potrebne mjere i aktivnosti na obnovi i zaštiti od daljeg propadanja i devastiranja stećaka koji se nalaze na lokalitetu između Ajfelovog mosta i mosta Skenderija.

There are no comments yet.

Leave a Reply