Gradsko vijeće usvajanjem odluke dalo podršku gradonačelnici za pridruživanje projekta „Sarajevski spomenar“ – spomen soba ubijenoj djeci tokom opsade Sarajeva 1992.-1995., JU „Gradski muzeji“ Sarajevo

Danas je u Vijećnici održana 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća.

Na početku sjednice, prije razmatranja prethodnih pitanja, predsjedavajući Gradskog vijeća upoznao je gradske vijećnike da su se ovlašteni predlagači svojim aktom, uz određeno obrazloženje, izjasnili da povlače Odluku o izboru članova Komisije za razmatranje, obradu i analizu pristiglih prijava na Konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva, predstavnika Gradskog vijeća, za školsku 2021/2022. godinu i Informaciju o toku rada na Izmjenama i dopunama Regulacionog plana „Gradski centar Marijin Dvor“ za lokalitet Kvadrant „B“, sadržane u predloženom dnevnom redu te ih Gradsko vijeće nije ni razmatralo.

Rad sjednice po usvojenom dnevnom redu počeo je usvajanjem Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva kako je predložena te dopunjena rješenjima iz prihvaćenih amandmana. Naime, Grad Sarajevo je u proteklih pet godina uspješno realizovao Projekat stipendiranja učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva. Projekat se pokazao kao izuzetno uspješan, što potvrđuje činjenica da je broj prijava na Konkurs za dodjelu stipendija kontinuisano rastao. Cijeneći značaj ovog projekta, kao i potrebu da se unaprijedi propis kojim se reguliše ova oblast, zamjenica predsjedavajućeg Gradskog vijeća Mirela Džehverović je inicirala donošenje nove Odluke. Tako je Gradsko vijeće Grada Sarajeva usvojilo novu Odluku kojom su se preciznije definisali stari te propisali novi kriteriji koji će doprinijeti još efikasnijem pristupu u realizaciji postupka dodjele stipendija Grada Sarajeva. Gradonačelnica je prihvatila i amandmane Kluba gradskih vijećnika Narod i Pravda za proširenje kriterija vezanih za socijalni status kandidata za dodjelu stipendije. Prihvaćeni su i amandmani gradskih vijećnika Seida Škaljića i Nihada Uka, a u vezi sa smanjenjem troškova kandidatima prilikom apliciranja na Konkurs za dodjelu stipendija.

Na današnjoj sjednici, na prijedlog gradonačelnice Grada Sarajeva Benjamine Karić, usvojena je i Odluka o opredjeljenju Grada Sarajeva za pristupanje Projektu obnove Olimpijske bob staze na Trebeviću, a čije donošenje je inicirano kandidaturom Barcelone za održavanje Olimpijskih igra 2030. godine, kao domaćina, i iskazanom namjerom da Grad Sarajevo bude dio ovog projekta. Planirano je da se takmičenja na snijegu održe na Pirinejima, takmičenja na ledu u gradskom dijelu Barcelone, a takmičenja u bobu, sanjkanju i skeletonu u Sarajevu, na Trebeviću. Obnovom bob staze na Trebeviću dodatno će se obogati turistička ponuda grada, otvoriti mogućnost pozicionisanja Sarajeva na mapi sportskih gradova, obzirom da u svijetu postoji samo 13 licenciranih bob staza, ali i mogućnost da se buduća bob staza koristi i u ljetnom periodu, za pripreme sportista iz BiH i šire te održavanje raznih sportskih ekstremnih takmičenja koji privlače veliki broj posjetilaca.

Gradski vijećnici su usvajanjem odluke dali saglasnost na Program rada JU „Gradski muzeji“ Sarajevo sa finansijskim planom za 2022. godinu, u kojem je, između ostalog, predstavljena programska orijentacija Muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi. Nakon što su se intenzivirale aktivnosti na izgradnji objekta Muzeja savremene umjetnosti „Ars Aevi” na Marijin Dvoru, Grad Sarajevo i Kanton Sarajevo, u partnerskom odnosu i sa drugim institucijama, pokrenuo je važan proces koji vodi ka izgradnji muzeja, i to u blizini Historijskog i Zemaljskog muzeja, čime će Sarajevo dobiti „Muzejsku četvrt” sa kulturnim i naučnim sadržajima. Programom rada ove javne ustanove predstavljena je i programska orijentacija Olimpijskog muzeja za tekuću godinu, a za prvi kvartal 2022. godine planirano je i pridruživanje projekta „Sarajevski spomenar“ – spomen soba ubijenoj djeci tokom opsade Sarajeva 1992.-1995.

Gradsko vijeće je razmotrilo i usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o platama i naknadama u organima Grada Sarajeva, kako bi se ispunila obaveza usklađivanja sa trenutnom organizacijom administracije u Gradu Sarajevu.

Zatim je usvojena Odluka o visini novčanog iznosa „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2022. godini. Novčani iznos „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2022. godini, ovom Odlukom, utvrđen je u visini od 5.000,00 KM.

Usvojena je Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o uspostavljanju saradnje između Grada Sarajeva i Grada Sofije, na prijedlog Komisije za Statut i akte. Zatim je donesena i Odluka o davanju saglasnosti gradonačelnici Grada Sarajeva za potpisivanje Memoranduma o saradnji između Grada Sarajeva i Grada Sofije, kako je predložena, te dopunjena rješenjima iz prihvaćenog amandmana Komisije za Statut i akte. Ciljevi donošenja Odluke su jačanje prijateljstva i unaprjeđenje međusobne saradnje na području obrazovanja, investicija, kulture, kulturno-historijskog nasljeđa, turizma, sporta, razvoja „pametnog grada“, digitalizacije, unapređenje zaštite životne sredine, saradnje u oblasti komunalne infrastrukture, urbanog planiranja, pitanja mladih, zdravstva i socijalne politike, apliciranja na fondove Evropske unije, te drugim područjima od interesa za građane ova dva grada.

Na prijedlog gradonačelnice, usvojena je i  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove „Muzej savremene umjetnosti ARS AEVI Sarajevo“ što je preduslov za konačno pridruživanje Spomen – sobe ubijenoj djeci tokom opsade Sarajeva, JU „Gradski muzeji“ Sarajevo. Na ovaj način iskazana je zajednička spremnost u pogledu očuvanja kulture sjećanja na prekinutu sarajevsku mladost, borbe za istinu o agresiji na našu domovinu i jačanja društvenog sistema u procesima učenja o ratu.

Primljena je k znanju Informacija o poduzetim aktivnostima na realizaciji projekta izrade kanalizacionog sistema za potrebe gornje stanice Trebević.

Razmotrena je i primljena k znanju i Informacija o toku rada na Regulacionom planu „Brdo Hrasno“, putem koje su gradski vijećnici i javnost upoznati da proces do usvajanja ovog Plana traje duže od uobičajenog, a glavni razlozi su realizacija zahtjeva velikog broja građana za preispitivanjem mjera koje je potrebno poduzeti za stabilizaciju tla u obuhvatu ovog Plana.

Na kraju sjednice su upućena određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative. Tako je, između ostalih, gradski vijećnik Seid Škaljić podnio inicijativu da Grad Sarajevo razmotri mogućnost finansijske podrške za nabavku vozila Gorskoj službi spašavanja koja je, u toku jedne od posljednjih intervencija, ostala bez vozila.

There are no comments yet.

Leave a Reply