Gradsko vijeće usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Sarajeva za 2020. godinu

Danas je održana 41. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća.

Na današnjoj sjednici, usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Sarajeva za 2020. godinu, u iznosu od 24.124.264,00 KM, kako je predložena i dopunjena rješenjem iz prihvaćenog amandmana gradskog vijećnika Almedina Miladina da se poveća planirani iznos za sufinansiranje XI toma enciklopedijskog Rječnika bosanskog jezika autora akademika Dževada Jahića i amandmana Gradonačelnika da se povaćaju sredstva planirana na poziciji Sporazum o saradnji na osnaživanju obrtničke djelatnosti sa Obrtničkom komorom Kantona Sarajevo.

Budžet Grada Sarajeva za 2020. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva u decembru 2019. godine u iznosu od 16.561.764,00 KM. U prethodnom periodu, zbog nastale situacije izazvane pandemijom koronavirusa (COVID-19), došlo je do znatnog smanjenja planiranih prihoda Grada Sarajeva. Obzirom da je Grad Sarajevo započeo kapitalne projekte, bilo je neophodno kreditno se zadužiti, kako bi se navedeni projekti realizovali.

Na prijedlog Gradonačelnika, Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na sjednici Gradskog vijeća održanoj  24.06.2020. godine usvojilo Odluku o kreditnom zaduženju Grada Sarajeva u iznosu 10.000.000,00 KM.  Kreditno zaduženje je bilo neophodno prikazati u Budžetu Grada Sarajeva, kroz Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva i usvojiti od strane Gradskog vijeća Grada Sarajeva, kao jedan od preduslova da bi se kreditna sredstva mogla koristiti.

Izmjenama i dopunama Budžeta Grada Sarajeva za 2020. godinu, a uslijed odobrenih kreditnih sredstava od Razvojne banke FBiH, kapitalni i tekući grantovi  povećavaju se za 10.000.000,00 KM,  iz čega će se, između ostalog, finansirati zaštita, konzervacija, prezentacija i rehabilitacija Historijske građevine – Zgrada željezničke stanice Bistrik u Sarajevu, projekt Bijela tabija, projekt objekta ugostiteljsko – turističkog sadržaja i vanjskog uređenja na lokaciji Čolina kapa, rekonstrukcija i adaptacija objekta bivše zgrade SDK kod Vječne vatre, revitalizacija tunela Ciglane, pjeskarenje kamenih zidova korita Miljacke, iluminacija objekata u gradu Sarajevu, te  drugi projekti od značaja za grad Sarajevo.

Primljena je k znanju Informacija o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01. – 30.06.2020. godine.

Na kraju sjednice, gradski vijećnik Velija Katica podnio je inicijativu da Grad Sarajevo pruži podršku obnovi Firuz-begovog hamama koji se nalazi u veoma lošem stanju, a koji je poglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

There are no comments yet.

Leave a Reply