Gradsko vijeće usvojilo Odluku o davanju stana na privremeno korištenje bez naknade Udruženju „Srce za djecu oboljelu od raka“

Danas je u Vijećnici održana 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, Predsjedavajući Gradskog vijeća.

Rad sjednice po dnevnom redu, započeo je tako što je Gradsko vijeće službenim obavještenjima Mandatno – imunitetske komisije upoznato o prestanku mandata gradskog vijećnika Vibora Handžića, a koji je podnio ostavku na dužnost gradskog vijećnika i na sve druge dužnosti koje iz tog proizlaze, radi preuzimanja mandata zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo.

Također, informacijama Mandatno – imunitetske komisije, Gradsko vijeće je službeno upoznato o dodjeli mandata gradskog vijećnika Vedranu Grebi koji je, zatim, davanjem svečane izjave, primio dužnost i stekao  prava i obaveze gradskog vijećnika.

Na  današnjoj  sjednici, gradski vijećnici su usvojili Odluku o razrješenju Vibora Handžića, člana Komisije za izbor i imenovanja, stalnog radnog tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva. Klub gradskih vijećnika Naše stranke u Gradskom vijeću predložio je da se imenovani razriješi dužnosti člana radnog tijela. Na njeno mjesto imenovan je Samir Fazlić.

Rad Gradskog vijeća je nastavljen usvajanjem Odluke o obrazovanju Odbora za dodjelu  „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2019. godini.  Članovi Odbora za dodjelu  „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2019. godini su članovi Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća, Novka Agić, Benjamin Isović, Hadžan Konjo, Dženana Zlatar, Igor Baroš i Elma Tuzlić.

U nastavku sjednice, usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo.

Gradski vijećnici nisu podržali proceduralni prijedlog da se Odluka o proglašenju manifestacija iz oblasti privrede, lokalnog poslovanja i razvoja grada od posebnog interesa za Grad Sarajevo razmatra u formi prijedloga, te razmatranje Prijedloga Odluke nije uvršteno u dnevni red  sjednice.

Potom su, na prijedlog Gradonačelnika, jednoglasno,  usvojene  izmjene i dopune odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Kvadrant C – Marijin Dvor”,  kako bi se dio zemljišta izuzeo iz režima zabrane građenja, a u svrhu izgradnje objekta Muzeja savremene umjetnosti ARS AEVI.

Zatim je Gradsko vijeće Grada Sarajeva, usvajanjem Odluke o davanju stana na privremeno korištenje bez naknade Udruženju „Srce za djecu oboljelu od raka“, na period od pet godina, ostalo pri namjeri i želji da se pruži pomoć roditeljima, čija su djeca na liječenju od malignih oboljenja u Sarajevu, a koji nemaju mogućnost boravka sa svojom djecom u bolnici, kroz besplatno obezbjeđivanje smještaja u stanu u vlasništvu Grada Sarajeva.

Na današnoj sjednici je Gradonačelnik, ovlašteni Predlagač, povukao Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Grada Sarajeva za 2018. godinu, te se ista nije uvrstila u dnevni red sjednice.

Primljena je k znanju Informacija o organizacionim pripremama za EYOF 2019 za oktobar 2018. godine, detaljno obrazložena od strane direktora EYOF 2019. Senahida Godinjaka. Gradski vijećnici su dali podršku svim subjektima u nastavku aktivnosti  na realizaciji ovog značajnog projekta.

Na kraju sjednice su, kao i obično, upućena određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative. Tako je, između ostalih, Klub gradskih vijećnika Naše stranke uputio inicijativu da se duž rijeke Miljacke postave šlaufi za spašavanje, s ciljem poboljšanja sigurnosti u gradu Sarajevu.

There are no comments yet.

Leave a Reply