Gradsko vijeće usvojilo odluke u cilju  realizacije Projekta obnove i rehabilitacije historijske građevine – Zgrada željezničke stanice Bistrik u Sarajevu

 

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je, na danas održanoj 29. sjednici, kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća, usvojilo Odluku o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“. Naime, Odbor za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2019. godini je, nakon uočenih poteškoća s kojima se susretao  u procesu  primjene Odluke o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 3/17-prečišćeni tekst i 49/17), predložio određena rješenja, te potrebu donošenja nove odluke. Tako je Gradsko vijeće Grada Sarajeva, nakon provedene javne rasprave, usvojilo Odluku o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ kako je predložena te, tokom diskusije, izmijenjena na prijedlog gradskog vijećnika Samira Fazlića.

Gradski vijećnici su usvojili Odluku o davanju saglasnosti na prijedlog Sporazuma o realizaciji Projekta rehabilitacije historijske građevine – Zgrada željezničke stanice Bistrik u Sarajevu, Odluku o davanju saglasnosti na prijedloge Ugovora o kupoprodaji nekretnina – Projekat obnove i rehabilitacije historijske građevine Zgrada željezničke stanice Bistrik u Sarajevu kao Nacionalnog spomenika, te Odluku o davanju saglasnosti na prijedloge Ugovora o zakupu nekretnina – Projekat obnove i rehabilitacije historijske građevine Zgrada željezničke stanice Bistrik u Sarajevu kao Nacionalnog spomenika, čime su stvoreni uslovi za realizaciju Projekta obnove i rehablitacije historijske građevine – Zgrada željezničke stanice Bistrik u Sarajevu.

Potom je usvojena Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta organa uprave Grada Sarajeva.

Gradsko vijeće je, u nastavku sjednice, usvojilo Izvještaj o realizaciji Programa manifestacije obilježavanja 6. aprila – Dana grada Sarajeva u 2019. godini.

Zatim su gradski vijećnici primili k znanju Informaciju o aktivnostima Informativnog centra Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju.

Na današnjoj sjednici, upućena su određena vijećnička pitanja i pokrenut veći broj inicijativa.

There are no comments yet.

Leave a Reply