Gradsko vijeće usvojilo odluke o dodjeli  „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2020. godini

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je, na svojoj 37. sjednici kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća, razmotrilo Izvještaj o radu Odbora za dodjelu ,,Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2020. godini sa prijedlogom zaključka.

Predsjedavajući odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” prof. dr.Velija Katica, u svom izlaganju, upoznao je gradske vijećnike o radu Odbora. Uz Izvještaj je Gradskom vijeću Odbor uputio i utvrđene prijedloge odluka za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2020. godini. Gradsko vijeće je, poslije široke rasprave, usvojilo ovaj Izvještaj.

Potom su gradski vijećnici, tajnim glasanjem, odlučili da su dobitnici „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2020. godini prof.dr. Faruk Čaklovica – za doprinos u oblasti nauke i obrazovanja, Alija Hadžiosmanović – za doprinos u oblasti sporta, HO „Merhamet“ MDD – za doprinos u oblasti zdravstva i socijalne zaštite,   te akademik Mirko Pejanović,  istaknuti naučni i javni radnik, redovni član Akademije nauka i umjetnosti BiH- za doprinos u drugim oblastima rada i stvaralaštva.

Dobitnici nagrada i priznanja će se promovirati i nagrade će im uručiti Gradonačelnik i Predsjedavajući Gradskog vijeća, na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu Dana Grada Sarajeva – 06. aprila.

Na današnjoj sjednici, usvojena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priznanjima i nagradi Grada Sarajeva. Obzirom da Odlukom o priznanjima i nagradi Grada Sarajeva nije propisano da se priznanje „Plaketa Grada Sarajeva“ može dodijeliti i grupi koju čine okupljeni pojedinici na realizaciji određenih poslova i projekata, a koji se odnose na doprinos razvoju Grada u oblastima privrede, kulture, obrazovanja, nauke, zdravstva i drugim oblastima života i rada, pristupilo se izmjeni i dopuni ove Odluke, po hitnom postupku, jer je dodjela Priznanja predviđenog ovom izmjenom i dopunom sastavni dio obilježavanja 6. aprila – Dana Grada Sarajeva.

Nakon 37. sjednice, gradski vijećnici su nastavili svoj rad na sjednici Gradskog vijeća zakazanoj po hitnom postupku.

Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o dodjeli priznanja „Plaketa Grada Sarajeva“ grupi izvođača, Sarajevska muzička pop-rok scena ’70-tih, ’80-tih i ’90-tih godina koji će sudjelovati na koncertu u povodu 75 godina od oslobođenja Sarajeva od fašizma.

Zatim je usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Na kraju sjednice, gradski vijećnici su razmotrili prijedlog gradskog vijećnika Denisa Stojnića za smjenu Gradonačelnika Grada Sarajeva. Nakon diskusije, gradski vijećnici nisu usvojili predloženi zaključak da se pokrene opoziv Gradonačelnika Grada Sarajeva.

  

 

There are no comments yet.

Leave a Reply