Gradsko vijeće usvojilo odluke o dodjeli  priznanja “Počasni građanin Grada Sarajeva”,prof.dr. Christianu Schwarz-Schillingu i  “Plaketa Grada Sarajeva“  Husrefu Musemiću i Branislavi Rakonjac

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je, na danas održanoj 36. sjednici, kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća, svojim odlukama, razriješilo člana, odnosno imenovalo člana Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća.

Gradski vijećnici su usvojili Odluku da se priznanje „Počasni građanin Grada Sarajeva“ dodijeli  prof.dr. Christianu Schwarz-Schillingu. Nerma Bućan, građanka grada Sarajeva, uz podršku Kluba gradskih vijećnika Naše stranke, uputila je prijedlog za dodjelu priznanja prof.dr. Christianu Schwarz-Schillingu Komisiji za izbor i imenovanja Gradskog vijeća koja je prijedlog odluke utvrdila, te uputila Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Na današnjoj sjednici Gradsko vijeće je, na prijedlog gradskog vijećnika Srđana Srdića, usvojilo   Odluku o dodjeli priznanja „Plaketa Grada Sarajeva“ Husrefu Musemiću, te na prijedlog gradonačelnika Sarajeva Abdulaha Skake i Odluku o dodjeli priznanja „Plaketa Grada Sarajeva“  Branislavi Rakonjac.

U nastavku zasjedanja, jednoglasno,  usvojene su odluke o sufinansiranju kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo,  36. Internacionalni festival Sarajevo “Sarajevska zima 2020”, te 26. Sarajevske večeri muzike SVEM 2020.

Potom je usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i djelokrugu organa uprave Grada Sarajeva  u cilju usklađivanja unutrašnje organizacije sa odredbama Pravilnika o kriterijima za uspostavljanje jedinica za unutarnju reviziju u javnom sektoru u Federaciji BiH.

Gradski vijećnici su usvojili Odluku o usvajanju Regulacionog plana „Švrakino Selo – Aneks“ sa Odlukom o provođenju Regulacionog plana „Švrakino Selo – Aneks“,   čime će se, između ostalog,  stvoriti uslovi za novu izgradnju, integraciju zatečenog građevinskog fonda, uz mogućnost rekonstrukcije i zamjene građevinskog fonda, opremanje područja adekvatnom saobraćajnom i komunalnom infrastrukturom, uvažavajući postojeću parcelaciju i vlasničke odnose.

Potom je razmotren i usvojen Izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva u oblasti međunarodne saradnje u 2019. godini. Kao rezultat provođenja ciljeva međunarodne saradnje, u izvještajnom periodu ostvareni su, pored promocije Sarajeva, i konkretni benefiti ili je u toku realizacija konkretnih aktivnosti.

Primljene su k znaju Informacija o stanju mostova u gradu Sarajevu sa prijedlogom mjera, te Informacija o postupku prestanka Društva „EYOF 2019“ d.o.o.

Na današnjoj sjednici, upućena su određena vijećnička pitanja i pokrenute određene inicijative. Tako je, između ostalih, podržana inicijativa Kluba gradskih vijećnika SDA u Gradskom vijeću, upućena Gradonačelniku, da se za potrebe Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu izvrši nabavka dva respiratorna aparata.

There are no comments yet.

Leave a Reply