Gradsko vijeće usvojilo mišljenje o prijedlogu Amandmana L do LV na Ustav Kantona Sarajevo 

Na Četvrtoj sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća, gradski vijećnici su odali počast žrtvama zločina u Prijedoru, kojima se počast odaje 31.05, obilježavanjem Dana bijelih traka.

Rad Gradskog vijeća je počeo razmatranjem  Amandmana L do LV Vlade Kantona Sarajevo na Ustav Kantona Sarajevo koje je Skupština Kantona Sarajevo na sjednici dana 10.05.2017. godine uputila u javnu raspravu, u trajanju od 30 dana.

Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka je Gradskom vijeću dostavio Informaciju o aktivnostima u Kantonu Sarajevo usmjerenim na ustavnu reformu i reformu lokalne samouprave sa stavovima Grada Sarajeva, vođenim u pripremi Skupštine Kantona.

U pripremi sjednice Gradskog vijeća održane su sjednice svih radnih tijela Gradskog vijeća. Radna tijela su razmatrala materijal i dala svoj prilog javnoj raspravi o podnesenim Amandmanima. Kolegij Gradskog vijeća je objedinio mišljenja radnih tijela i formulirao prijedlog materijala koji je poslužio kao osnov za rad Gradskog vijeća po ovoj temi. Na temelju navedenog, gradski  vijećnici su  usvojili mišljenje Gradskog vijeća Grada Sarajeva sa primjedbama, prijedlozima i sugestijama na Ustav Kantona Sarajevo koje će se uputi Skupštini Kantona Sarajevo kao očitovanje Grada Sarajeva o Amandmanima upućenim u javnu raspravu.

Osnovne primjedbe se odnose na potrebu proširenja teritorije Grada Sarajeva na područje koje obuhvata općine koje čine jedinstvenu urbanu cjelinu, u skladu sa Amandmanom XVI na Ustav Federacije BiH. Dakle, najmanje za područje koje obuhvata Urbanistički plan za urbano područje grada Sarajeva (Stari Grad, Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo, Ilidža i Vogošća).

U mišljenju je, između ostalog, naglašeno da ustavne odredbe ne bi trebale sadržavati razradu pitanja koja se uređuju Zakonom o lokalnoj samoupravi, niti Statutom Grada Sarajeva. Također, u svom mišljenju, Gradsko vijeće je predložilo verziju Amandmana na Ustav Kantona Sarajevo, kojima se uređuje status Grada Sarajeva, a koji bi bili prihvatljivi za Grad Sarajevo i koji bi predstavljali Ustavni okvir za dalju razradu podjele nadležnosti i javnih prihoda, te imovine  za vršenje nadležnosti, kroz odgovarajuće zakonske propise Kantona Sarajevo, i sistemske, i za pojedine oblasti.

Usvojen je i predloženi zaključak gradskog vijećnika Vibora Handžića da se pripremi inicijativa Parlamentu Federacije BiH za izmjenu Ustava Federacije BiH, kako bi se stvorio Ustavni osnov za direktni izbor Gradonačelnika.

Gradsko vijeće je nastavilo rad današnje sjednice tako što je, svojom odlukama, razriješilo određene članove radnih tijela. Također, usvojene su odluke o izboru novih članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Na današnjoj sjednici, nakon široke diskusije, nije usvojena Odluka o organizaciji i djelokrugu organa uprave  Grada Sarajeva.

Gradski vijećnici su usvojili Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o platama i naknadama u organima Grada Sarajeva, te Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Pravobranilaštva Grada Sarajevo, čime je izvršena zakonska obaveza usklađivanja odluka sa federalnim, odnosno kantonalnim propisima.

Dalje je usvojen Izvještaj o preduzetim aktivnostima i toku priprema za održavanje EYOF 2019,  putem kojeg su gradski vijećnici upoznati sa obavljenim aktivnostima, u periodu od 01.01.-  20.04. 2017. godine, od značaja za pripremu i realizaciju Evropskog olimpijskog festival 2019 Sarajevo i Istočno Sarajevo, te planiranim narednim koracima u realizaciji projekta EYOF 2019 u tekućoj godini.

Zatim je usvojen Izvještaj o realizaciji projekta stipendiranja učenika srednjih škola u školskoj 2016/2017. godini.

U nastavku zasjedanja, Gradsko vijeće je usvojilo  Izvještaj o radu i poslovanju JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu koji je podnijela Skupština ovog Javnog preduzeća. O Izvještaju je vođenja široka diskusija. Povodom razmatranja ovog Izvještaja, na prijedlog nadležnih radnih tijela Gradskog vijeća, usvojeni su zaključci kojima se, između ostalog, upućuju nadležni organi da poduzmu sve kako bi sva djeca u Kantonu Sarajevo, na početku osnovne škole, prošla obuku u plivanju, a u okviru obaveznog školskog programa.

Zatim su gradski vijećnici  razmotrili Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Bojnik II“ s Nacrtom Odluke o provođenju Regulacionog plana „Bojnik II“ te ga, svojim zaključkom, uputili u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Dalje je primljena k znanju Informacija o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01. – 31.03.2017. godine, te Informacija o izgradnji biciklističke staze na potezu Nedžarići-Skenderija.

Gradski vijećnici su, po hitnom postupku, usvojili Odluku o dopuni Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2017. godinu, kao bi se, na odgovarajući način, izvršila sredstva planirana u Budžetu Grada Sarajeva za pripremu i organizaciju EYOF 2019.

Gradsko vijeće je primilo k znanju  Informaciju o stanju zdravlja mladih u gradu Sarajevu u segmentu promocije odgovarajuće ishrane i fizičke aktivnosti, te je povodom razmatranja ove Informacije usvojilo zaključak kojim zadužuje Gradonačelnika da razmotri mogućnost i predloži izdvajanje inicijalnih sredstava za dalje razvijanje projekta “Sarajevo zdravi grad”, a pri predlaganju rebalansa Budžeta Grada Sarajeva kako bi se realizacija projekta nastavila.

Na današnjoj sjednici, upućena su određena vijećnička pitanja i pokrenut veći broj  inicijativa. Tako je između ostalih, podržana inicijativa predsjedavajućeg Gradskog vijeća dr. Igor Gavrića, kojom se zadužuje Gradonačelnik da, na cjelovit način, razmotri problematiku kontinuiranog odlaganja pripreme i izrade Nacrta Regulacionog plana „Brdo Hrasno“, te poduzme sve potrebne mjere i aktivnosti, u saradnji s Općinom Novo Sarajevo i Vijećem ministara Bosne i Hercegovine kako bi se, što je prije moguće, ostvarili uvjeti za konačno utvrđivanje Nacrta Regulacionog plana „Brdo Hrasno“ i da Gradskom vijeću, za sljedeću sjednicu,  dostavi cjelovitu informaciju.

Također, podržana je i inicijativa koju je podnio gradski vijećniki Nihad Uk, a dopunio gradski vijećnik Nuko Grebović da se uredi park ispred FIS-a, te da Grad Sarajevo,  pored već postavljenih spomenika podigne spomenike i  Kemalu Montenu i Dariu Džamonji.

Veći broj inicijativa je podnijela i Komisija za pitanja mladih koje je Gradsko vijeće podržalo, među kojima je i inicijativa za formiranje fonda za pomoć učenicima srednjih škola, lošijeg materijalnog stanja,  za odlazak na ekskurziju.

 Gradsko vijeće je podržalo i inicijativu Administrativne komisije da se, kao dio programa obilježavanja Dana grada Sarajeva u 2018. godini, podrži i organizacija Olimpijskog boks turnira u Sarajevu, čiji organizator bi bio Bokserski savez BiH, a kao spomen na prvu zlatnu pojedinačnu medalju za samostalnu državu BiH koju je na Mediteranskim igrama 1993. godine  u Francuskoj, u Montpellier-u, osvojio Almedin Fetahović.

There are no comments yet.

Leave a Reply