Gradsko vijeće usvojilo Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Sarajeva i aktivnostima Gradonačelnika Grada Sarajeva za period 01.01. do 31.12.2018. godine

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je, na danas održanoj 26. sjednici, kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća, razmotrilo i usvojilo Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu. U Izvještaju  je prikazan rad Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu, te rad radnih tijela Gradskog vijeća. Izvještaj sadrži i pregled usvojenih odluka, zaključaka, izvještaja, razmotrenih informacija, te realizaciju vijećničkih pitanja i inicijativa.

U nastavku sjednice, gradski vijećnici su razmotrili, te usvojili, još nekoliko izvještaja. Tako je  usvojen Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Sarajeva i aktivnostima Gradonačelnika Grada Sarajeva za period 01.01. do 31.12.2018. godine. Grad Sarajevo se opredijelio za realizaciju određenih projekata koji su građanima Sarajeva život u gradu učinili ugodnijim i sadržajnijim, a Grad Sarajevo prepoznatljivim u široj zajednici (Trebevićka žičara, stvaranje preduslova za izgradnju Muzeja savremene umjetnosti „ARS AEVI“, stipendiranje učenika srednjih škola, priprema i organizacija Olimpijade mladih EYOF 2019. godine i sl.).

Potom su usvojeni Izvještaj o radu Pravobranilaštva Grada Sarajeva za 2018. godinu, te Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za  period 01.01. – 31.12.2018. godine.

Dalje su gradski vijećnici razmotrili, te usvojili Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Kvadrant C – Marijin Dvor”, a u svrhu stvaranja uslova za izgradnju objekata Muzeja savremene umjetnosti “ARS AEVI”.

Gradski vijećnici nisu podržali proceduralni prijedlog da se Odluka o stavljanju van snage Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama razmatra u formi prijedloga, te razmatranje Prijedloga Odluke nije uvršteno u dnevni red sjednice.

Na današnjoj sjednici, gradski vijećnici su usvojili Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Grada Sarajeva za 2019. godinu kojom će se realizovati inicijativa Gradskog vijeća da se stipendiraju svi učenici koji su aplicirali na raspisani poziv za stipendiranje, a koji zadovoljavaju propisane uslove.

U nastavku sjednice usvojen je Izvještaj o provođenju Odluke o utvrđivanju sportskih manifestacija od značaja za Grad Sarajevo u 2018. godini.

Gradski vijećnici su razmotrili Nacrt Odluke o obilježavanju opsade Sarajeva, te ga, zaključkom, uputili u javnu raspravu u trajanju do 29.04.2019. godine.

Primljene su k znaju Informacija o uspjehu učenika srednjih škola na području Grada Sarajeva u školskoj 2017/2018. godini, te Informacija o upisu učenika u srednje škole sa područja Grada Sarajeva u školskoj 2018/2019.  godini.

Na kraju su upućena određena vijećnička pitanja  i pokrenut je veći broj inicijativa. Tako je, između ostalih, Odbor za društvene djelatnosti uputio inicijativu kojom se zadužuje Gradonačelnik da za sve osnovne i srednje škole u Kantonu Sarajevo, u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo, obezbijedi postavljanje postera kraljevske dinastije Kotromanić, autora Envera Imamovića.Ova inicijativa je usvojena, te je postala inicijativom Gradskog vijeća.

 

There are no comments yet.

Leave a Reply