Gradsko vijeće usvojilo Izvještaj o aktivnostima na realizaciji projekta „Izgradnja Trebevićke žičare“, te dalo podršku trenutnim aktivnostima gradonačelnika Grada Sarajeva koje su evidentno usmjerene ka konačnoj realizaciji ovog kapitalnog Projekta

 

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je, na danas održanoj sjednici, kojom je predsjedavao Igor dr. Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća, razmotrilo i usvojilo Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2016. godinu.

U nastavku sjednice, gradski vijećnici su razmotrili, te usvojili, još nekoliko programiranih izvještaja. Tako su usvojili Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Sarajeva i aktivnostima gradonačelnika Grada Sarajeva za prošlu godinu, te nakon rasprave i Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.-31.12.2016. godine.

Na današnjoj sjednici nije usvojen Izvještaj o radu Pravobranilaštva Grada Sarajeva za 2016. godinu.

Nakon što su gradski vijećnici, od strane predstavnika Zavoda za planiranje Kantona Sarajevo, odnosno geologa koji je učestvovao u projektu,  detaljno upoznati  o izradi  elaborata o geološkim i geotehničkim osobinama terena za potrebe izrade prostorno planske dokumentacije, a vezano za obuhvat predloženog Plana, sa posebnim obrazloženjem geomehaničkih i geoloških osobina lokaliteta označenih kao „nestabilan teren“, u okviru razmatranog Plana, usvojena je Odluka o usvajanju Regulacionog plana „Sokolje“ s Odlukom o  provođenju Regulacionog plana „Sokolje“. Usvojen je i predloženi zaključak, s ciljem izrade studije za sanaciju klizišta, što uključuje i dodatna geološka i geomehanička istraživanja, a do kraja tekuće godine.

Dalje je, Gradsko vijeće usvojilo Izvještaj o aktivnostima na realizaciji projekta „Izgradnja Trebevićke žičare“, sa predloženim  zaključcima  za nastavak realizacije Projekta. Predloženi zaključci su dopunjeni usvojenim prijedlozima Odbora za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj. Realizacija usvojenih zaključaka značila bi maksimalni angažman kako bi se  projekat izgradnje Trebevićke žičare u cijelosti realizirao.

Zatim je razmotren, te usvojen, Periodični izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva u oblasti međunarodne saradnje.

Dalje je  primljena k znanju Informacija o provođenju Odluke Gradskog vijeća Grada Sarajeva o utvrđivanju i sufinansiranju kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo u 2016. godini. Gradski vijećnici su, u povodu razmatranja ove Informacije, usvojili zaključak kojim se zadužuje Gradonačelnik da, najkasnije do utvrđivanja Nacrta Budžeta Grada Sarajeva za 2018. godinu, predloži Gradskom vijeću na usvajanje, poslije provedenog redovnog postupka, novu Odluku o utvrđivanju i sufinansiranju kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo.

Na kraju su upućena određena vijećnička pitanja i pokrenut je veći broj inicijativa. Tako je, između ostalih, na prijedlog Predsjedavajućeg Gradskog vijeća Igora dr. Gavrića, kao gradskog vijećnika, Gradsko vijeće  podržalo inicijativu, da se objektu gornje stanice „Trebevićke žičare“ da ime  „Dolazna stanica Ramo Biber“, a nakon okončanja izgradnje.

 Odbor za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj, uputio je inicijativu Gradskom vijeću da zaduži Gradonačelnika da razmotri mogućnost proširenja projekta izgradnje „Trebevićke žičare“ ili formulacije novog projekta, izgradnjom adrenalinske biciklističke staze koja prati trasu žičare i izgradnjom rekreativne staze koja prati trasu žičare, te iluminacijom trase i objekata „Trebevićke žičare“ kad se steknu uvjeti,  te da o tome izvijesti Gradsko vijeće. Ova inicijativa je usvojena, te je postala inicijativom Gradskog vijeća.