Gradsko vijeće usvojilo Budžet Grada Sarajeva za 2020. godinu u iznosu od  16.561.764,00 KM

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na danas održanoj 34. sjednici, kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća, službenim obavještenjem Mandatno – imunitetske komisije upoznato o prestanku mandata gradske vijećnice Mire Jurić.

Također, informacijom Mandatno – imunitetske komisije, Gradsko vijeće je službeno upoznato o dodjeli mandata gradskom vijećniku Nazifu Osmanoviću koji je, davanjem svečane izjave, primio dužnost i stekao  prava i obaveze gradskog vijećnika.

Gradski vijećnici su usvojili Izmjene i dopune Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu. Naime, prateći realizaciju Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu, Kolegij Gradskog vijeća Grada Sarajeva je uočio potrebu za reprogramiranjem rada Gradskog vijeća do kraja godine, te zatražio od Gradonačelnika da predloži izmjene Programa. Kolegij Gradskog vijeća je razmotrio prijedloge Gradonačelnika i utvrdio Prijedlog Izmjena i dopuna Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu koje je Gradsko vijeće i usvojilo.

Nakon provedene javne rasprave i prihvaćenih novih prijedloga radnih tijela Gradskog vijeća, odnosno Gradonačelnika, te drugih subjekata u skladu s Poslovnikom Gradskog vijeća,  usvojen je Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2020. godinu, u kojem su sadržane teme koje će Gradsko vijeće razmatrati u 2020. godini, u skladu s zakonom i Statutom Grada Sarajeva, te gradskim propisima.

Gradski vijećnici su, u nastavku sjednice, usvojili Budžet Grada Sarajeva za 2020. godinu u iznosu od 16.561.764,00 KM,  kako je predložen i dopunjen rješenjima iz prihvaćenih, odnosno usvojenih amandmana. Budžetom Grada Sarajeva za 2020. godinu se za kapitalne grantove planira izdvojiti  3,950,000.00 KM,  iz čega će se, između ostalog, finansirati obnova Historijske građevine – Zgrade željezničke stanice Bistrik u Sarajevu, otpočet će realizacija i drugih projekata od kulturno historijskog značaja za grad Sarajevo kao što je revitalizacija Kasarne Jajce, a najveći dio ovih sredstava se planira usmjeriti za izgradnju hotela na Vidikovacu.

Gradski vijećnici su usvojili i Odluku o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2020. godinu.

Gradsko vijeće je, u nastavku zasjedanja, usvojilo  Program međunarodne saradnje za 2020. godinu.

Zatim je usvojena Odluka o davanju saglasnosti na Program obilježavanja 6. aprila – Dana Grada Sarajeva u 2020. godini. I ove  godine, Dan grada obilježit će se održavanjem Svečane sjednice Gradskog vijeća, polaganjem cvijeća, održavanjem brojnih kulturno-sportskih manifestacija, te brojnim drugim događajima kojima se ukazuje na značaj ovog datuma.

Gradski vijećnici su usvojili Odluku o imenovanju Organizacionog odbora za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2020. godini, a kako bi istovremeno s početkom realizacije  Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva i ovaj Odbor započeo s radom.

Potom su razmatrani i usvojeni Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve, Izvještaj o stanju u državnoj službi u Gradu Sarajevu. Usvojen je i Izvještaj o saradnji i odnosima Grada Sarajeva sa nacionalnim manjinama.

Na današnjoj sjednici, gradski vijećnici su razmotrili nacrte odluka o usvajanju regulacionih planova „Brdo Hrasno“ i „Zabrđe“ sa nacrtima odluka o provođenju istih, te ih, zaključkom, uputili u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Primljene su k znanju Informacija o aktivnostima Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju Sarajevo u 2019. godini, te Informacija o projektnim aktivnostima i dobivenim projektima iz međunarodnih finansijskih institucija i linija.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva upućena su određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative.

Na kraju je sjednica imala svečani karakter, te je gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka uručio predsjedavajućem Gradskog vijeća dr. Igoru Gavriću Svečanu lentu, dok je Predsjedavajući Gradskog vijeća dr. Igor Gavrić uručio Gradonačelniku i gradskim vijećnicima Orden Grada Sarajeva, koje se, u skladu sa Odlukom o Ključu Grada Sarajeva, Svečanoj lenti i Ordenu Grada Sarajeva, nose u posebnim svečanim prilikama koje su vezane za predstavljanje Grada Sarajeva.

 

There are no comments yet.

Leave a Reply