Gradsko vijeće usvojilo Budžet Grada Sarajeva za 2017. godinu u iznosu od 16.287.139,29 KM

00

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je, na danas održanoj 45. sjednici, kojom je predsjedavao Suljo Agić, predsjedavajući Gradskog vijeća, razmotrilo i usvojilo Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2017. godinu, u kojem su uvrštene teme na osnovu prijedloga Gradonačelnika i radnih tijela Gradskog vijeća, te drugih subjekata, u skladu s važećim zakonskim i drugim, a posebno, gradskim propisima.

Rad Gradskog vijeća nastavljen je usvajanjem Odluke o podizanju Spomen obilježja šehidima i poginulim borcima Općine Stari Grad Sarajevo. Udruženje organizacije porodica šehida i poginulih boraca Stari Grad Sarajevo je, putem Općine Stari Grad Sarajevo, podnijelo ovu Inicijativu, a predviđeno mjesto za podizanje spomen obilježja je trg između ulice Bistrik i ulice Obala Isa- bega Ishakovića.

Gradski vijećnici su donijeli određene administrativne odluke i to Odluku o raspodjeli sredstava Budžeta Grada Sarajeva planiranih za rad klubova gradskih vijećnika, te Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o platama i naknadama u organima Grada Sarajeva, kojom je, između ostalog, ispunjena obaveza usklađivanja ove Odluke sa odredbama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

03

Dalje je usvojena Odluka o visini novčanog iznosa ‘’Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva’’ u 2017. godini. Novčani iznos „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2017. godini, ovom Odlukom, utvrđen je u visini od 5.000,00 KM, s tim da se novčani iznos grupne „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2017. godini, ravnopravno dijeli među članovima grupe koja je dobitnik „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2017. godini.

Gradski vijećnici su, u nastavku sjednice, usvojili Budžet Grada Sarajeva za 2017. godinu, u iznosu od 16.287.139,29 KM, te  Odluku o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva, kako su predložene i dopunjene rješenjima iz prihvaćenih, odnosno usvojenih amandmana.

Gradski vijećnici, već pri razmatranju prijedloga dnevnog reda sjednice, nisu prihvatili razmatranje Odluke o imenovanju i davanju ovlaštenja za vršenje funkcije predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Grada Sarajeva „SARAJEVO“ društvo sa ograničenom odgovornošću (JP „Sarajevo“ d.o.o.).

Gradsko vijeće je, usvajanjem odluke, dalo saglasnost na Odluku Gradonačelnika o opredjeljenosti uspostavljanja javno-privatnog partnerstva na realizaciji Projekta “Projektovanje, izgradnja, upravljanje i održavanje hotela “Vidikovac”na Trebeviću”.

U nastavku sjednice, gradski vijećnici nisu usvojili Odluku o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana ,,Kovačići – Centar”.                                                                                                                      02

Dalje je usvojena Odluka o davanju saglasnosti na Program obilježavanja 6. aprila – Dana Grada Sarajeva u 2017. godini. Dan grada obilježit će se održavanjem Svečane sjednice Gradskog vijeća, polaganjem cvijeća, održavanjem brojnih kulturno-sportskih manifestacija, te brojnim drugim događajima kojima se ukazuje na značaj 6. aprila.

Gradsko vijeće je razmotrilo, te usvojilo, Izvještaj o vršenju komunalnog inspekcijskog nadzora za period januar – decembar 2016. godine, te  Izvještaj o saradnji i odnosima Grada Sarajeva sa nacionalnim manjinama.

U nastavku sjednice gradski vijećnici su  razmatrali Nacrt Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana ,,Kvadrant C1 – Marijin Dvor”.

Zatim je primljena k znanju Informacija  o upravljanju i korištenju objekta Vijećnice za period januar – 17. oktobar 2016. godine.

04

Na kraju su upućena određena vijećnička pitanja  i pokrenut je veći broj inicijativa. Tako je, između ostalih, Komisija za spomenike Gradskog vijeća uputila inicijativu Gradskom vijeću da zaduži Gradonačelnika da razmotri problematiku nadležnosti Grada Sarajeva za donošenje, odnosno provođenje Odluke o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo i predloži Gradskom vijeću dalje postupanje.