Gradsko vijeće usvojilo Budžet Grada Sarajeva za 2016. godinu u iznosu od 13.797.240,00 KM

37. sjednica- 001M

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je, na danas održanoj 37. sjednici, kojom je predsjedavao Suljo Agić, predsjedavajući Gradskog vijeća, razmotrilo i jednoglasno usvojilo Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2015. godinu.

U nastavku sjednice, gradski vijećnici su razmotrili, te usvojili, još nekoliko izvještaja. Tako su, poslije široke rasprave, usvojili Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Sarajeva i aktivnostima gradonačelnika Grada Sarajeva za prošlu godinu. Dalje je usvojen Izvještaj o radu Pravobranilaštva Grada Sarajeva za 2015. godinu, te Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.-31.12.2015. godine.

Gradski vijećnici su, većinom glasova, usvojili Budžet Grada Sarajeva za 2016. godinu, u iznosu od 13.797.240,00 KM kako je predložen i dopunjen rješenjima iz prihvaćenih, odnosno usvojenih amandmana. Gradsko vijeće je usvojilo i  Odluku o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2016. godinu.

U nastavku sjednice, gradski vijećnici su usvojili Odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Alipašin most VII“- Zona „C“.

37. sjednica- 002 M

Dalje je, Gradsko vijeće usvojilo odluku kojom Grad Sarajevo pristupa Mreži mediteranskih gradova MedCities.

Gradski vijećnici, već pri razmatranju prijedloga dnevnog reda sjednice, nisu prihvatili razmatranje Odluke o osnivanju javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Grada Sarajeva, po skraćenom postupku.

Zatim je razmotren, te usvojen, Izvještaj o provođenju Odluke o uslovima i postupku prihvatanja pokroviteljstva Grada Sarajeva u 2015. godini za oblast obrazovanja, kulture i sporta, te Izvještaj o provođenju Odluke o utvrđivanju sportskih manifestacija od značaja za Grad Sarajevo u 2015. godini.

U nastavku sjednice, gradski vijećnici su razmotrili, te usvojili, i Izvještaj o aktivnostima na Projektu „Revitalizacija Trebevićke žičare“, sa prijedlogom zaključaka za nastavak realizacije Projekta.

Na današnjoj sjednici, nakon široke diskusije, Gradsko vijeće nije usvojilo Izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva u oblasti saradnje u inostranstvu u 2015. godini, kao ni Periodični izvještaj u istoj oblasti.

37. sjednica-003 M

Dalje su primljene k znanju Informacija o stanju turizma sa prijedlogom mjera, te Informacija o problemu napuštenih pasa u gradu Sarajevu.

Na kraju su upućena određena vijećnička pitanja i pokrenut je veći broj inicijativa. Tako je, između ostalog, na prijedlog gradskog vijećnika Velije Katica, Gradsko vijeće podržalo inicijativu, odnosno odlučilo da Grad Sarajevo bude potpisnik Deklaracije „Kandidiranje Projekta Ars Aevi za Nobelovu nagradu za mir 2018. godine“