Gradsko vijeće uputilo u javnu raspravu Nacrt Budžeta Grada Sarajeva za 2021. godinu

Danas je održana 43. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva  kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće je započelo rad današnje sjednice razmatranjem predloženog dnevnog reda. Na prijedlog gradskog vijećnika Tonija Vukadina, gradski vijećnici su se izjasnili da se Odluka o imenovanju Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2021. godini, izostavi iz predloženog dnevnog reda 43. sjednice, a što je Gradsko vijeće i usvojilo.

Nakon što je Predsjedavajući Gradskog vijeća dr. Igor Gavrić uputio prijedlog za dodjelu priznanja Želimiru Altarcu Čičku Komisiji za izbor i imenovanja Gradskog vijeća koja je prijedlog odluke utvrdila, te uputila Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje, Gradsko vijeće je, u nastavku sjednice, usvojilo Odluku da se Želimiru Altarcu Čičku, jednom od najznačajnijih i najutjecajnijih kreatora sarajevske muzičke scene, dodijeli priznanje „Počasni građanin Grada Sarajeva“.

Potom je usvojena Odluka o imenovanju Komisije za dodjelu u zakup poslovnih prostorija i garaža Grada Sarajeva, a nakon što je Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na 42. sjednici, donijelo Odluku o pokretanju postupka dodjele u zakup poslovnih zgrada i prostorija Grada Sarajeva.

Gradski vijećnici su usvojili Odluku o utvrđivanju posebnog značaja za Grad Sarajevo za Udruženje „Asocijacija nezavisnih intelektualaca – Krug 99“, organizaciju koja svojim djelovanjem doprinosi afirmaciji Grada Sarajeva, kao otvorene, slobodne i multietničke sredine i posebno kao sjedišta intelektualne i kritičke misli u Bosni i Hercegovini.

Potom je usvojena Odluka o preraspoređivanju dijela finansijskih sredstava iz dobiti Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Grada Sarajeva (JP “Sarajevo” d.o.o).

Zatim je usvojen Izvještaj o primjeni Odluke o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva. Gradsko vijeće je upoznato da je, u izvještajnom periodu, podneseno ukupno 34 zahtjeva za odobravanje upotrebe grba i imena Grada Sarajeva, te donesenim rješenjima u skladu sa Odlukom o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva.

U nastavku sjednice razmotreni su nacrti Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva, Programa međunarodne saradnje Grada Sarajeva, za 2020. godinu, Programa podizanja spomenika i umjetničkih skulptura od značaja za Grad Sarajevo kojima je Grad Sarajevo investitor za 2021. godinu,  te zaključkom upućeni u  javnu raspravu u trajanju do 11.12.2020. godine.

Gradski vijećnici su razmotrili, te usvojili zaključke kojim se i Nacrt Budžeta Grada Sarajeva za 2020. godinu, u iznosu od 16.071.784,00 KM, te Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta, upućuju u javnu raspravu u trajanju do 11.12.2020. godine.

Na današnjoj sjednici Gradsko vijeće je razmotrilo, te usvojilo Informaciju o radu i poslovanju Javnog preduzeća “Olimpijski bazen Otoka” d.o.o. Sarajevo za period 01.01.- 30.06.2020. godine sa Izvještajem o finansijskoj reviziji Javnog preduzeća „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu. Putem informacije su gradski vijećnici upoznati da je javno preduzeće, u ovom periodu, završilo sa pozitivnim rezultatima poslovanja.

Potom su primljene k znanju Informacija o radu i poslovanju Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Grada Sarajeva “Sarajevo” društvo sa ograničenom odgovornošću za period 01.01. – 30.06.2020. godine, Informacija o radu i poslovanju Javne ustanove “Muzej savremene umjetnosti ARS AEVI Sarajevo”/”Gradski muzeji” za period 01.01. – 30.06.2020. godine, Informacija o saradnji i odnosima organa Grada Sarajeva sa vjerskim zajednicama i crkvama i Informacija o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01. – 30.09.2020. godine.

Na kraju sjednice, upućena su određena vijećnička pitanja i pokrenute  inicijative.

There are no comments yet.

Leave a Reply