Gradsko vijeće prihvatilo prijenos prava vlasništva i posjeda nad zgradom DPO te postaje vlasnik, posjednik i upravitelj ove zgrade

Na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća, gradski vijećnici su učenjem Fatihe i minutom šutnje odali počast ubijenim žrtvama genocida i ratnih zločina u Srebrenici i Prijedoru.

Rad sjednice po usvojenom dnevnom redu počeo je usvajanjem Odluke o razrješenju člana Komisije za ljudska prava i slobode. Također, usvojena je Odluka o izboru novog člana ovog radnog tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

U  nastavku sjednice Gradsko vijeće je, jednoglasno, donijelo Odluku o prihvatanju prijenosa prava vlasništva i posjeda bez naknade i davanju saglasnosti gradonačelnici Grada Sarajeva za potpisivanje – zaključivanje Ugovora o prijenosu prava vlasništva i posjeda bez naknade, na adresi Hamdije Kreševljakovića 3 (zgrada DPO), statutarnog sjedišta Grada Sarajeva, a nakon što je Vlada Kantona Sarajevo svojim zaključkom prihvatila inicijativu Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za pokretanje procedure prijenosa prava vlasništva i posjeda Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo na Grad Sarajevo, a sve na zahtjev koji je podnesen od strane Grada Sarajeva kao pravno zainteresirane strane u ovom postupku te nakon što su se ispunile sve formalno-pravne pretpostavke za donošenje ove odluke.

Potrebno je podsjetiti da je Gradsko vijeće, na samom početku mandata, iniciralo rješavanje statusa zgrade DPO. Uslijedio je proces koji je rezultirao usvajanjem Odluke.

Gradski vijećnici usvojili su Odluku kojom se Gradsko vijeće opredijelilo za pridruženje Grada Sarajeva CIVITAS mreži evropskih gradova. Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić će, po stupanju na snagu ove odluke, u ime Grada Sarajeva, potpisati Deklaraciju kojom će Grad Sarajevo postati član jednog od vodećih programa Evropske unije u postizanju ciljeva održive mobilnosti i prometa. Shodno opredjeljenju Grada Sarajeva da učestvuje u aktivnostima koje se provode iz oblasti urbane mobilnosti, te u skladu sa usvojenim Planom održive urbane mobilnosti (SUMP) za Sarajevo i Sporazumom o saradnji koji je potpisan između Grada Sarajeva i Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, članstvo u CIVITAS-u otvorit će dodatne mogućnosti i prilike za unaprjeđenje kvaliteta urbane mobilnosti u Sarajevu.  Do sada je preko 350 gradova potpisalo Deklaraciju.

Usvojena je Odluka o davanju saglasnosti gradonačelnici Grada Sarajeva za potpisivanje Memoranduma o saradnji između Grada Sarajeva, NVO „Naša perspektiva“ i Sarajevske regionalne razvojne agencije (SERDA). Sve tri strane izrazile su želju za formaliziranjem saradnje u cilju davanja potpore investicijama iz dijaspore u BiH, zajedničke promocije grada Sarajeva kao investicione i turističke destinacije, promotivnih aktivnosti, uključujući organizaciju poslovnih susreta investitora iz dijaspore i potencijalnih partnera iz BiH, te umrežavanja bosanskohercegovačke dijaspore kroz razvoj održive lokalne platforme koja će dijaspori pružati usluge i olakšati proces investicija.

Gradsko vijeće je usvojilo i Odluku o davanju saglasnosti gradonačelnici Grada Sarajeva za zaključivanje Sporazuma o bratimljenju između Grada Sarajeva, Bosna i Hercegovina, i Grada Ljubljane, Republika Slovenija.  Veze između dva grada razvijale su se na obostrano zadovoljstvo u različitim oblastima, poput privrede, kulture, turizma, sporta, arhiva, infrastrukturnih projekata, univerzitetske i saradnje između mladih. Grad Ljubljana je, na čelu s gradonačelnikom Jankovićem, učestvovao u obnovi sarajevske Vijećnice 2008. godine, a od 2021. godine jedna ulica u Ljubljani nosi naziv Sarajevska. Ovo dugogodišnje prijateljstvo između Sarajeva i Ljubljane dodatno će se osnažiti i potpisivanjem sporazuma o bratimljenju.

U nastavku sjednice, usvojena je Odluka kojom se utvrđuju standardi i kriteriji za imenovanje pravobranioca i zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Grada Sarajeva, kako je predložena te izmijenjena u skladu sa podnesenim amandmanima.

Gradsko vijeće usvojilo je Odluku o sticanju statusa udruženja od posebnog značaja za Grad Sarajevo za „SOS – KINDERDORF INTERNATIONAL“. Djelovanje Udruženja „SOS – KINDERDORF INTERNATIONAL” usmjereno je stvaranju pretpostavki i uslova za socijalno uključivanje i sveukupnu afirmaciju djece bez roditeljskog staranja, pri čemu se promovišu nediskriminacija, tolerancija i ravnopravnost, kao vrijednosti koje su u interesu grada Sarajeva i njegovih građana.

Na današnjoj sjednici, po hitnom postupku, usvojena je Odluka o dodjeli u zakup dijela objekta Željezničke stanice Bistrik, čime se završava revitalizacija objekta te se uz muzejski sadržaj i novim ugostiteljskim dodatno obogaćuje  turistička ponuda našeg grada.

Po hitnom postupku usvojena je i Odluka kojom Gradsko vijeće Grada Sarajeva daje saglasnost gradonačelnici Grada Sarajeva za potpisivanje Sporazuma sa Gradom Sanliurfa, Republika Turska, o postavljanju dva jarbola sa zastavom Grada Sarajeva i zastavom zvanične maskote XIV Zimskih olimpijskih igara –„Vučko“ na lokaciji kod stadiona Koševo u Sarajevu.

Gradski vijećnici su razmotrili i usvojili Izvještaj o provođenju Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva, po konkursu za stipendiranje učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva za školsku 2021./2022. godinu, iz kojeg je vidljivo da je u školskoj 2021./2022. godini Grad Sarajevo, u skladu sa kriterijima za stipendiranje učenika srednjih škola, utvrđenim Odlukom o stipendiranju učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva, odnosno uslovima navedenim u Konkursu, dodijelio 352 stipendije u ukupnom iznosu od 317.100,00 KM. Na inicijativu zajedničke Komisije za razmatranje, obradu i analizu pristiglih prijava na Konkurs, predloženo je da se, za narednu školsku godinu, pristupi izmjenama i dopunama važeće Odluke u cilju otklanjanja nejasnoća i drugih poteškoća koje su otežavale rad Komisije na obradi aplikacija.

Razmotreni su i usvojeni Izvještaj o realizaciji preporuka iz Izvještaja o finansijskoj reviziji Grada Sarajeva za 2022. godinu,  Izvještaj o utrošku sredstava tekuće rezerve iz Budžeta Grada Sarajeva za 2022. godinu, za period 01.01.2022. – 30.06.2022. godine, a potom je primljena k znanju Informacija o usvojenom Dokumentu okvirnog Budžeta Grada Sarajeva za period 2023.-2025. godina.

Primljene su k znanju i Informacija o aktivnostima na realizaciji vanrednog investicionog održavanja fontane ubijenoj djeci Sarajeva 1992.-1995., Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta čišćenja i uklanjanja nanosa i mulja iz korita rijeke Miljacke koji je sastavni dio Jedinstvenog projekta „Čista rijeka Miljacka“.

Primljene su k znanju i Informacija o izvršenoj proceduri javnog poziva za davanje u zakup dijela objekta „Željeznička stanica Bistrik“ i Informacija o stanju sigurnosti javnog saobraćaja u Kantonu Sarajevo te Informacija o realizaciji vijećničkih pitanja i inicijativa za tekuću godinu.

Na kraju sjednice upućena su određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative. Tako je predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović, u povodu usvajanja Odluke o prihvatanju prijenosa prava vlasništva i posjeda bez naknade i davanju saglasnosti gradonačelnici Grada Sarajeva za potpisivanje – zaključivanje Ugovora o prijenosu prava vlasništva i posjeda bez naknade, podnio inicijative te je Gradsko vijeće usvojilo zaključke kojim se zadužuje gradonačelnica:

  • za realizaciju Ugovora o prijenosu prava vlasništva i posjeda bez naknade te realizaciju svih potrebnih aktivnosti s ciljem uknjižbe prava vlasništva, upisa posjeda i stvaranja ostalih uslova za upravljanje nekretninom u svojstvu vlasnika.
  • da za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća predloži pristupanje projektu obnove i adaptacije zgrade DPO, a da do kraja tekuće godine pribavi studiju izvodljivosti projekta obnove zgrade DPO, te da pri predlaganju Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu predloži sredstva potrebna za izradu projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrade DPO, kao i sredstva za početak izvođenja radova.
  • da za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća predloži donošenje odluke kojom će se zgrada „DPO“ – Zgrada društveno političkih organizacija Grada Sarajeva“ preimenovati tako da se zove „Upravna zgrada organa Grada Sarajeva“.

Usvojena je inicijativa  gradskog vijećnika Tonija Vukadina da Grad Sarajevo pokrene aktivnosti na izradi studije revitalizacije starog Jevrejskog groblja, nacionalnog spomenika koji se nalazi u jako zapuštenom stanju, a koji bi u budućnosti mogao biti jedna od najzanimljivijih turističkih destinacija u Sarajevu.

Gradski vijećnik Nihad Uk podnio je inicijativu da Grad Sarajevo razmotri mogućnost postavljanja novih javnih česmi, a posebno u dijelovima grada koje koriste rekreativci i šetači.

There are no comments yet.

Leave a Reply